Upphävd författning

Förordning (1988:1101) med instruktion för Statens person- och adressregisternämnd

Departement
Finansdepartementet O
Utfärdad
1988-11-03
Ändring införd
SFS 1988:1101 i lydelse enligt SFS 1996:828
Ikraft
1988-12-15
Upphäver
Förordning (1986:547) med instruktion för statens person- och adressregisternämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens person- och adressregisternämnd är huvudman för det statliga person- och adressregistret (SPAR).

[S2]Av förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret framgår att nämnden också är registeransvarig för SPAR.

Sammansättning

2 §  Nämnden består av högst nio personer. En av ledamöterna är ordförande. Förordning (1996:828).

Organisation

3 §  Statskontoret utför kansligöromål åt nämnden.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]18 § om myndighetens organisation,

[S3]26 § om ärendenas handläggning,

[S4]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S6]30 § om ärendeförteckning,

[S7]31 § om myndighetens beslut och

[S8]35 § om överklagande. Förordning (1996:828).

5 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6, 7, 9 och 11 §§verksförordningen (1995:1322).

[S2]Ordföranden är under nämnden ansvarig för den löpande verksamheten. Förordning (1996:828).

Ärendenas handläggning

6 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs slutligt, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

7 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till en tjänsteman i statskontoret att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

8 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 7 § inte behöver föredras. Ordföranden får ta över beredningen och föredragningen av ett ärende, som skall avgöras vid sammanträde med nämnd.

Förordnanden

9 §  Ordförande och andra ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

Ändringar

Förordning (1988:1101) med instruktion för Statens person- och adressregisternämnd

  Ikraftträder
  1988-12-15

Förordning (1989:165) om ändring i förordningen (1988:1101) med instruktion för statens person- och adressregisternämnd

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1989-06-01

Förordning (1996:828) om ändring i förordningen (1988:1101) med instruktion för Statens person- och adressregisternämnd

Omfattning
ändr. 2, 4, 5 §§
Ikraftträder
1996-08-01

Ändring, SFS 1998:1235

Omfattning
upph.