Upphävd författning

Förordning (1986:547) med instruktion för statens person- och adressregisternämnd;

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1986-06-05
Ändring införd
SFS 1986:547
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 §2 samt 15 och 16 §§, tillämpas på statens person- och adressregisternämnd.

[S2]Med chefen avses vid tillämpningen av verksstadgan nämndens ordförande. Förordning (1986:968).

Uppgifter

2 §  Statens person- och adressregisternämnd är huvudman för det statliga person- och adressregistret (SPAR).

[S2]Av förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret framgår att nämnden också är registeransvarig för SPAR.

Organisation

3 §  Nämnden består av en ordförande och högst sju andra ledamöter. De förordnas av regeringen för högst tre år.

4 §  För nämndens kansli svarar statskontoret.

5 §  I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

6 §  Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

7 §  Ärendena avgörs av nämnden i plenum.

[S2]I den mån ett ärende eller en grupp av ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av nämnden i plenum, får de avgöras av ordföranden enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

8 §  I pleniärenden är nämnden beslutför, när ordföranden och minst halva antalet andra ledamöter är närvarande. Förordning (1986:968).

9 §  Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på en särskilt förordnad föredragande. Ordföranden får själv ta över beredningen och föredragningen av ett pleniärende.

10 § har upphävts genom förordning (1986:968).

11 §  Ordföranden eller, efter beslut av denne, någon annan som tjänstgör hos nämnden får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Ändringar

Förordning (1986:547) med instruktion för statens person- och adressregisternämnd

Förarbeten
Prop. 1985/86:112, Prop. 1984/85:225
Ikraftträder
1986-07-01

Förordning (1986:968) om ändring i förordningen (1986:547) med instruktion för statens person- och adressregisternämnd

  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. 1, 8 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1101

  Omfattning
  upph.