Upphävd författning

Förordning (1988:1105) med instruktion för Statens tjänstebostadsnämnd

Departement
Justitiedepartementet PP
Utfärdad
1988-11-03
Ändring införd
SFS 1988:1105 i lydelse enligt SFS 1996:496
Ikraft
1988-12-15
Upphäver
Förordning (1984:538) med instruktion för statens tjänstebostadsnämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens tjänstebostadsnämnd har till uppgift att

 1. handlägga de ärenden som enligt 21 § förordningen (1989:89) om tjänstebostäder för biskopar och präster hänskjuts till nämnden,
 2. på begäran av regeringen eller ett departement avge yttranden eller förslag i frågor som rör upplåtelse av tjänstebostäder. Förordning (1992:1101).

Sammansättning

2 §  Nämnden består av fyra personer. En av ledamöterna är ordförande.

[S2]För varje ledamot finns en personlig ersättare.

3 §  Två av ledamöterna, dock inte ordföranden, förordnas efter förslag av TCO-S (TCO:s statstjänstemannasektion) respektive Centralorganisationen SACO/SR.

[S2]Motsvarande gäller dessa ledamöters ersättare.

Organisation

4 §  Hos nämnden tjänstgör en sekreterare.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]30 § om ärendeförteckning,

[S3]31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:496).

6 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:496).

Ärendenas handläggning

7 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande, bland dem den ledamot som enligt 3 § har förordnats utan förslag från någon arbetstagarorganisation.

8 §  Ärendena avgörs efter föredragning.

9 §  Ordföranden eller sekreteraren får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller om överklagande av nämndens beslut.

Förordnanden

10 §  Ordföranden, de andra ledamöterna och ersättarna utses av regeringen för en bestämd tid.

11 §  Sekreteraren utses av nämnden.

Ändringar

Förordning (1988:1105) med instruktion för Statens tjänstebostadsnämnd

  Ikraftträder
  1988-12-15

Förordning (1989:90) om ändring i förordningen (1988:1105) med instruktion för statens tjänstebostadsnämnd

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1992:1101) om ändring i förordningen (1988:1105) med instruktion för Statens tjänstebostadsnämnd

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1996:496) om ändring i förordningen (1988:1105) med instruktion för Statens tjänstebostadsnämnd

Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
1996-07-01

Förordning (1999:866) om upphävande av förordningen (1988:1105) med instruktion för Statens tjänstebostadsnämnd

Omfattning
upph.