Upphävd författning

Förordning (1989:89) om tjänstebostäder för biskopar och präster

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1989-03-09
Ändring införd
SFS 1989:89 i lydelse enligt SFS 1994:1372
Ikraft
1989-07-01
Upphäver
Förordning (1961:333) om tjänstebostadshyra för präster
Förordning (1968:649) med vissa föreskrifter om tjänstebostäder för präster
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller sådana tjänstebostäder för biskopar och präster som avses i 34 kap.3 och 4 §§kyrkolagen (1992:300). Förordning (1992:998).

Tjänstebostäder för biskopar

2 §  Biskoparnas tjänstebostäder skall vara försedda med möbler, telefon och annan utrustning enligt inventarieförteckning som fastställs av Kyrkofondens styrelse. Förordning (1994:1372).

3 §  En biskop är skyldig att helt eller delvis avstå från tjänstebostaden under den tid och i den omfattning som regeringen bestämmer, om bostaden behöver tas i anspråk för domkapitlets eller domkyrkans behov. Biskopen är därvid skyldig att godta en annan bostad, om en sådan anvisas.

4 §  En biskop skall upplåta utrymme i tjänstebostaden åt sin efterträdare i den omfattning som regeringen bestämmer, om något annat inte avtalas. Detsamma gäller biskopens dödsbo.

5 §  En biskop har rätt till skälig ersättning för den skada som biskopen har lidit till följd av hinder eller men i bostadsförhållandena som inte kunde förutses när tjänsten tillträddes.

[S2]Ersättningen bestäms av regeringen i varje särskilt fall.

6 §  Om regeringen inte bestämmer något annat, skall en biskop lämna tjänste- bostaden senast tre månader efter det att biskopen har avgått från sin tjänst. Om biskopen avlider, skall dödsboet lämna tjänstebostaden inom samma tid.

7 §  När en biskop tillträder eller frånträder en tjänstebostad, skall syn hållas i den ordning som egendomsnämnden och, i fråga om biskopshuset i Lund, domkyrkorådet i Lund bestämmer. Detsamma gäller när ett dödsbo frånträder bostaden.

[S2]Vid synen skall föras protokoll.

Tjänstebostäder för kyrkoherdar och komministrar

Allmänna bestämmelser

8 §  Föreskrifterna i 12 kap.jordabalken gäller för tjänstebostäder som innehas av kyrkoherdar och komministrar, om något annat inte följer av 34 kap.4--8 §§kyrkolagen (1992:300). Förordning (1992:998).

Uppvärmning

9 §  En kyrkoherde eller komminister som innehar en tjänstebostad i ett hus utan anläggning för centralvärme eller en tjänstebostad i ett en- eller tvåfamiljshus med en sådan anläggning skall se till att bostaden eller huset värms upp, om pastoratet inte beslutar något annat.

Skötsel

10 §  En kyrkoherde eller komminister som innehar en tjänstebostad i ett enfamiljshus skall svara för fastighetens skötsel i den omfattning en sådan skyldighet vanligen vilar på hyresgäster i enfamiljshus på orten, om pastoratet inte beslutar något annat.

[S2]En till huset hörande trädgård av mindre storlek ingår i fastighetens skötsel.

[S3]Pastoratet får bestämma att samma skyldigheter skall gälla för innehavaren av en tjänstebostad i ett tvåfamiljshus.

Tjänstebostad i prästgård

11 §  En tjänstebostad i en prästgård omfattar inte garage.

Syn

12 §  När en kyrkoherde eller komminister tillträder eller frånträder en tjänstebostad skall syn hållas i den ordning som egendomsnämnden bestämmer.

[S2]Vid synen skall föras protokoll.

Skyldighet att betala hyra

13 §  Kyrkoherdar eller komministrar som har anvisats en tjänstebostad skall betala hyra för bostaden.

Hyrans storlek

14 §  Hyran för en tjänstebostad skall motsvara hyran för bostäder som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga med tjänstebostaden. Hänsyn skall dock tas till de särskilda förhållanden som betingas av bostadens karaktär av tjänstebostad.

[S2]Om tjänstebostadens lägenhetsyta är större än 100 kvadratmeter skall inte någon hyra beräknas för den överskjutande ytan.

[S3]I hyran skall ingå kostnader för värme och varmvatten.

Betalning av hyra

15 §  Hyran för en tjänstebostad skall betalas månadsvis i efterskott genom avdrag på prästens lön, om något annat inte följer av bestämmelserna i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt.

[S2]Understiger löneavdraget hyresbeloppet, skall prästen före utgången av nästa månad betala in den resterande delen av hyresbeloppet.

Hyresperiod

16 §  Hyran för tjänstebostaden fastställs för en period om ett år i sänder, nämligen perioden den 1 juli--den 30 juni.

[S2]Om hyran inte har beslutats före den 1 juli, skall den gälla från och med kalendermånaden efter det att beslutet meddelades till och med den 30 juni följande år.

Fastställelse av hyra m. m.

17 §  Av 34 kap. 6 § kyrkolagen (1992:300) framgår att egendomsnämnden fast- ställer hyran för tjänstebostaden och att hyran tillfaller pastoratet. Förordning (1992:998).

18 §  Egendomsnämnden skall bereda innehavaren tillfälle att yttra sig innan nämnden första gången fastställer hyran eller därefter beslutar om ändring av hyran för en anvisad tjänstebostad.

19 §  Egendomsnämnden skall pröva frågor om ändring av tjänstebostadshyran, om innehavaren av tjänstebostaden begär det.

20 §  Egendomsnämndens beslut om tjänstebostadshyra gäller omedelbart.

21 §  Egendomsnämnden skall hänskjuta frågor om tjänstebostadshyra till statens tjänstebostadsnämnd, om innehavaren av bostaden skriftligen begär det inom en månad från den dag då innehavaren fick del av egendomsnämndens beslut om hyran.

22 §  Statens tjänstebostadsnämnds beslut i ärenden enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1989:89) om tjänstebostäder för biskopar och präster

  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1992:998) om ändring i förordningen (1989:89) om tjänstebostäder för präster

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 8, 17 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:1372) om ändring i förordningen (1989:89) om tjänstebostäder för biskopar och präster

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1995-01-01

Ändring, SFS 1999:883

Omfattning
upph