Upphävd författning

Förordning (1988:1110) med instruktion för handelsflottans kultur- och fritidsråd

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Ändring införd
SFS 1988:1110
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1976:493) med instruktion för handelsflottans kultur- och fritidsråd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Handelsflottans kultur- och fritidsråd har till uppgift att planlägga, samordna och genomföra kultur- och fritidsverksamhet för sjöfolk.

2 §  Rådet skall varje år före den 1 november lämna kommunikationsdepartementet en berättelse om rådets verksamhet under det senaste budgetåret.

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på rådet med undantag av 18, 19 och 30 §§.

[S2]/r3/ Rådets ledning

4 §  Rådets direktör är chef för rådet.

[S2]/r3/ Styrelsen

5 §  Rådets styrelse består av högst tio personer, direktören medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. För varje ledamot utom ordföranden och direktören finns en ersättare.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S3]/r3/ Organisation

6 §  Hos rådet finns de organisationsenheter som rådet bestämmer.

[S2]/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

7 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen besluta i frågor

  1. om inriktningen av rådets verksamhet,
  2. som avses i 19 § verksförordningen.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

8 §  Tjänsten som direktör tillsätts av regeringen.

[S2]Andra tjänster tillsätts av rådet.

9 §  Andra styrelseledamöter är direktören utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser också ersättarna för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande och vice ordförande.

[S3]/r3/ Överklagande

10 §  Rådets beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen om något annat inte följer av

  • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
  • lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,
  • andra föreskrifter.

[S2]Rådets beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet.

Ändringar

Förordning (1988:1110) med instruktion för Handelsflottans kultur- och fritidsråd

Ikraftträder
1989-01-01

Ändring, SFS 1996:281

    Omfattning
    upph.