Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:1129) om kommunal och landstingskommunal skolverksamhet m. m. under krig och vid krigsfara;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Ändring införd
SFS 1988:1129
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1983:724) om skolverksamhet under krig och vid krigsfara
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Inledande föreskrifter

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om sådan kommunal och landstingskommunal skolverksamhet som anges i 2 § under krig och vid krigsfara samt om planläggning av sådan verksamhet. Förordningen innehåller också föreskrifter om länsskolnämnderna under sådana förhållanden. Vad som föreskrivs för krig eller krigsfara skall gälla också när det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig.

[S2]Föreskrifterna i 3--12, 15, 16, 18 och 19 §§ som rör verksamheten under krig och vid krigsfara skall tillämpas om regeringen beslutar det.

[S3]Föreskrifterna i 13, 14 och 17 §§ som rör planläggningen skall tillämpas utan särskilt beslut av regeringen.

2 §  Föreskrifterna i denna förordning avser

 • grundskola (med kommun som huvudman),
 • särskola: grundsärskola, träningsskola, yrkessärskola (med landstingskommun eller kommun som huvudman),
 • gymnasieskola (med kommun eller landstingskommun som huvudman),
 • grundutbildning för vuxna, grundvux, (med kommun som huvudman),
 • kommunal vuxenutbildning, komvux, (med kommun eller landstingskommun som huvudman),
 • vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda, särvux, (med landstingskommun eller kommun som huvudman),
 • kommunal högskoleutbildning (med landstingskommun eller kommun som huvudman).

[S2]Med */k/ skolverksamhet */-k/ avses i denna förordning de former av utbildning som anges i första stycket.

[S3]Med */k/ lokal styrelse */-k/ avses i denna förordning en kommuns skolstyrelse, en landstingskommuns utbildningsnämnd och omsorgsnämnd samt andra nämnder, som enligt 6 kap.3--5 §§skollagen (1985:1100) samt 19 och 20 §§högskolelagen (1977:218) är lokal styrelse för sådan skolverksamhet som anges i första stycket.

[S4]/r3/ Grundskola och särskola

3 §  Skolstyrelsen i en kommun skall sörja för att alla skolpliktiga barn som vistas i kommunen får föreskriven utbildning i dess grundskola.

4 §  Den lokala styrelsen får göra sådana jämkningar i timplaner och kursplaner för grundskolan respektive särskolan, som kan behövas för att utbildningen skall kunna bedrivas.

5 §  I fråga om särskolor får skolöverstyrelsen eller, om skolöverstyrelsen bestämmer det, länsskolnämnden besluta

 1. att skolstyrelsen i den kommun där skolan är belägen skall överta de uppgifter som ankommer på den lokala styrelsen för en landstingskommunal särskola,
 2. att verksamheten vid en eller flera enheter av särskolan skall läggas ned.

6 §  Inom särskoleorganisationen skall utbildningen i yrkessärskolan fortsätta att bedrivas i den utsträckning som förhållandena medger.

7 §  Om verksamheten vid en enhet av särskolan lagts ned, skall de skolpliktiga eleverna fullgöra sin skolgång i en kommuns grundskola enligt 3 §.

[S2]Inför nedläggningen skall omsorgsnämnden i landstingskommunen eller kommunen se till att eleverna får den tillsyn och vård de behöver, antingen hos sina vårdnadshavare eller genom landstingskommunala, kommunala eller andra myndigheters försorg.

[S3]/r3/ Gymnasieskola, vuxenutbildning och kommunal högskoleutbildning

8 §  I fråga om utbildning inom vårdområdet i gymnasieskola, komvux och kommunal högskoleutbildning skall huvudmannen så långt möjligt och med beaktande av växlande behov av specialiseringar fortsätta att bedriva den reguljära utbildningen och vidare tillgodose behov av avkortad utbildning, bland annat för vårdutbildade som en längre tid inte varit verksamma inom sitt vårdyrke.

9 §  I övrigt skall i den utsträckning som förhållandena medger det

 • en kommun fortsätta att bedriva utbildningen i gymnasieskola,
 • en kommun fortsätta att bedriva utbildningen i grundvux och komvux,
 • en landstingskommun eller kommun fortsätta att bedriva utbildningen i särvux,
 • en landstingskommun fortsätta att bedriva utbildningen i gymnasieskola och komvux av annat slag än som avses i 8 §.

[S2]/r3/ Prioriteringar i fråga om personal, lokaler m. m.

10 §  Om personal, lokaler och utrustning, som tillhör en */k/ kommuns */-k/ gymnasieskola, grundvux eller komvux, behövs för grundskolans verksamhet, skall skolstyrelsen helt eller delvis lägga ned verksamheten vid gymnasieskolan, grundvux eller komvux och i stället använda resurserna för grundskolan.

11 §  Om personal, lokaler och utrustning som hör till en */k/ kommuns */-k/ gymnasieskola, grundvux eller komvux behövs för arbetsmarknadsutbildningen, får länsskolnämnden efter framställning av AMU-myndigheten i länet bestämma att gymnasieskolan, grundvux eller komvux skall läggas ned och att resurserna i stället skall ställas till förfogande för arbetsmarknadsutbildning. Detta gäller dock inte den utbildning inom vårdområdet som avses i 8 §.

[S2]Beslut enligt första stycket skall gälla framför ett beslut av skolstyrelsen enligt 10 §.

[S3]Föreskrifterna i första stycket första meningen skall tillämpas på motsvarande sätt på en */k/ landstingskommuns */-k/ gymnasieskola och komvux, såvitt gäller resurser för utbildning på andra områden än vårdområdet.

12 §  Om det behövs för lärarförsörjningen får länsskolnämnden medge att lärare får åläggas fyllnadstjänstgöring även för det fall att lärarnas hela tjänstgöringsskyldighet behöver tas i anspråk. Detta gäller även tjänstgöring i kommun i annat län.

[S2]/r3/ Planläggning av utbildningsverksamhet

13 §  En kommuns och en landstingskommuns planläggning enligt 6 § lagen (1964:63) om kommunal beredskap skall i fråga om den skolverksamhet som avses i denna förordning ske efter samråd med länsskolnämnden och med AMU-myndigheten i länet.

14 §  Länsskolnämnden skall underrätta länsstyrelsen om behovet av lokaler för skolverksamheten under krig och vid krigsfara.

[S2]Länsstyrelsen beslutar enligt förordningen (1978:561) om förberedelser för krigsanskaffning vilka lokaler som får användas för skolverksamheten.

[S3]/r3/ Länsskolnämndens verksamhet m. m.

15 §  Länsskolnämnden skall fullgöra de uppgifter i fråga om skolverksamheten inom länet som i annat fall ankommer på skolöverstyrelsen, om inte något annat följer av denna förordning, av beslut av regeringen eller av beslut av skolöverstyrelsen.

[S2]Länsskolnämnden skall i fråga om den kommunala högskoleutbildningen inom länet fullgöra de uppgifter som i annat fall ankommer på universitets- och högskoleämbetet, om inte något annat beslutas av regeringen eller av ämbetet.

[S3]Utan hinder av 5 kap. 53 § högskoleförordningen (1977:263) skall uppgiften att avgöra frågor om antagning till allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer i kommunal högskoleutbildning inom sektorn för utbildning för vårdyrken fullgöras av den lokala styrelsen, om inte något annat beslutas av regeringen.

16 §  Länsskolnämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande.

17 §  Om länsskolnämndens kansli under krig eller vid krigsfara avses bli förlagt till annan ort, skall nämnden under fredstid förbereda flyttningen och hos länsstyrelsen begära tillstånd att ta lokaler i anspråk enligt förordningen (1978:561) om förberedelser för krigsanskaffning.

18 §  Länsskolinspektören skall stå till länsstyrelsens förfogande som expert i frågor om skolverksamheten.

[S2]/r3/ Överklagande

19 §  Beslut av en lokal styrelse enligt denna förordning får överklagas hos länsskolnämnden. Detsamma gäller beslut av en lokal styrelse som annars får överklagas hos skolöverstyrelsen, om inte något annat följer av 15 § första stycket.

[S2]Beslut om verksamhet enligt denna förordning av länsskolnämnden, skolöverstyrelsen och universitets- och högskoleämbetet får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1988:1129) om kommunal och landstingskommunal skolverksamhet m.m. under krig och vid krigsfara

Ikraftträder
1989-01-01

Ändring, SFS 1991:1195

  Omfattning
  upph.