Upphävd författning

Förordning (1988:1149) med instruktion för Kyrkofondens styrelse

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Ändring införd
SFS 1988:1149 i lydelse enligt SFS 1997:57
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1987:59) med instruktion för kyrkofondens styrelse
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Kyrkofondens styrelse har till uppgift att

 1. upprätta förslag till budget för kyrkofonden enligt 5 § förordningen (1996:1230) om kyrkofonden,
 2. besluta om bidrag från och avgifter till kyrkofonden enligt 42 kap.22-27 §§kyrkolagen (1992:300) och 6-8 §§ förordningen (1996:1230) om kyrkofonden, och
 3. i övrigt fullgöra de förvaltningsuppgifter i fråga om kyrkofonden som regeringen bestämmer. Förordning (1997:57).

Organisation m.m

2 §  Hur styrelsen är sammansatt och hur ledamöter och ersättare skall utses framgår av 42 kap.4-7 §§kyrkolagen (1992:300).

[S2]Bland sina ledamöter väljer styrelsen en vice ordförande. Förordning (1997:57).

3 §  Kammarkollegiet utför kansligöromål åt styrelsen enligt avtal mellan styrelsen och kollegiet.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Kyrkofondens styrelse:

[S2]18 § om interna förskrifter,

[S3]31 § om myndighetens beslut och

[S4]35 § om överklagande. Förordning (1996:233).

Ärendenas handläggning

5 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

6 §  Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden, ledamot av styrelsen eller till någon tjänsteman i kammarkollegiet att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen.

7 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 6 § inte behöver föredras.

8 §  I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Ändringar

Förordning (1988:1149) med instruktion för Kyrkofondens styrelse

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1992:982) om ändring i förordningen (1988:1149) med instruktion för Kyrkofondens styrelse

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-10-15

Förordning (1992:1103) om ändring i förordningen (1988:1149) med instruktion för Kyrkofondens styrelse

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1996:233) om ändring i förordningen (1988:1149) med instruktion för Kyrkofondens styrelse

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1996-06-01

Förordning (1997:57) om ändring i förordningen (1988:1149) med instruktion för Kyrkofondens styrelse

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1997-04-01

Ändring, SFS 1999:883

Omfattning
upph.