Upphävd författning

Förordning (1996:1230) om kyrkofonden

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1996-11-28
Ändring införd
SFS 1996:1230 i lydelse enligt SFS 1999:7
Ikraft
1997-01-01
Upphäver
Kyrkofondsförordning (1988:1148)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Definitioner

1 §  Benämningarna pastorat, bidragsår, skatteunderlag och genomsnittskostnad har samma betydelse i denna förordning som i 42 kap.2 och 3 §§kyrkolagen (1992:300).

Förvaltningen av kyrkofonden

2 §  Kyrkofondens styrelse utför de förvaltningsuppgifter i fråga om kyrkofonden som anges i 42 kap.kyrkolagen (1992:300), förordningen (1994:250) om förvaltningen av kyrklig jord m.m., denna förordning eller särskilda regeringsbeslut.

[S2]Kyrkofonden förvaltas i övrigt av Kammarkollegiet. I frågor av större vikt bör Kammarkollegiet samråda med Kyrkofondens styrelse.

3 §  Kyrkofonden skall förvaltas utan sammanblandning med andra medel.

[S2]För förvaltningen gäller vad som föreskrivs i förordningen (1987:778) om placering av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning, om något annat inte följer av 42 kap. 13 § kyrkolagen (1992:300).

Budget för kyrkofonden

4 §  Regeringen fastställer årligen budget för kyrkofonden.

5 §  Kyrkofondens styrelse skall senast den 15 oktober till regeringen ge in förslag till budget för kyrkofonden för nästa år.

Generella avgifter och bidrag

Beslutande myndighet

Glesbygdsbidrag

7 §  Bidrag enligt 42 kap. 21 § kyrkolagen (1992:300) skall beviljas följande pastorat:

 1. Pastorat med mindre än 6,0 invånare per kvadratkilometer och tätortsgrad under 75 % samt pastorat inom Gotlands, Mörbylånga och Borgholms kommuner. Bidraget beräknas på grundval av skillnaden mellan genomsnittskostnaden för egentlig verksamhet för gruppen glesbygdspastorat och genomsnittskostnaden för hela landet, beräknad enligt 42 kap. 3 § kyrkolagen. Skillnaden multipliceras med antalet kyrkotillhöriga i pastoratet och den procentsats som fastställs av Kyrkofondens styrelse. Med tätortsgrad avses hur stor andel av befolkningen som bor i tätort. Vad som avses med egentlig verksamhet anges i 42 kap. 20 § tredje stycket kyrkolagen.
 2. Pastorat som ligger i en kommun där det energiindex som återger skillnader i uppvärmningskostnaderna är högre än 1,0. Bidraget utgör produkten av antalet kyrkotillhöriga i pastoratet den 1 januari året före bidragsåret, 1/6 av genomsnittskostnaden för fastighets- och kyrkogårdsförvaltning, den del av energiindex som överstiger 1,0 samt den procentsats som fastställs av Kyrkofondens styrelse.
 3. Pastorat som ligger i en kommun där kallortstillägg tidigare gällt enligt avtal. Bidraget utgör produkten av antalet kyrkotillhöriga i pastoratet den 1 januari året före bidragsåret, genomsnittskostnaden för arbetskraft, den del av kallortsindex som överstiger 1,0 samt den procentsats som fastställs av Kyrkofondens styrelse.

Särskilda anslag och bidrag ur kyrkofonden

Beslutande myndighet

8 §  Kyrkofondens styrelse beslutar om följande anslag och bidrag ur kyrkofonden:

 1. kostnader för kyrkomötet och dess myndigheter enligt 42 kap. 12 § 1 kyrkolagen (1992:300),
 2. förvaltningskostnader för Ärkebiskopsämbetet enligt 42 kap. 12 § 3 kyrkolagen,
 3. kostnader för verksamhet som bedrivs av Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet enligt 42 kap. 12 § 4 kyrkolagen,
 4. kostnader för annan rikskyrklig verksamhet som inte regleras i lag eller någon annan författning.

Anslag och bidrag till rikskyrklig verksamhet

9 §  Ansökan om anslag eller bidrag för nästa år till sådana kostnader som avses i 8 § 1-3 skall göras hos Kyrkofondens styrelse senast den 15 september.

10 §  Ansökan om bidrag för nästa år till sådana kostnader som avses i 8 § 4 skall göras hos Svenska kyrkans centralstyrelse senast den 1 juli.

[S2]Centralstyrelsen skall senast den 15 september med eget yttrande ge in en sammanställning av bidragsansökningarna till Kyrkofondens styrelse.

Extra utjämningsbidrag

11 §  Extra utjämningsbidrag enligt 42 kap. 22 § kyrkolagen (1992:300) får beviljas, om övriga avgifter och bidrag inte ger tillfredsställande utjämningseffekt.

[S2]Ansökan om extra utjämningsbidrag skall göras skriftligen hos Kyrkofondens styrelse senast den 15 april året före bidragsåret. Om det finns särskilda skäl får extra utjämningsbidrag beviljas även utan ansökan.

[S3]Till ett pastorats ansökan om extra utjämningsbidrag skall fogas ett yttrande från stiftsstyrelsen.

Stiftsbidrag

12 §  Kyrkofondens styrelse får efter samråd med Svenska kyrkans centralstyrelse utan särskild ansökan bevilja stiftssamfälligheterna stiftsbidrag enligt 42 kap. 23 § kyrkolagen (1992:300).

[S2]Stiftsbidrag får även beviljas efter ansökan. En sådan ansökan skall göras skriftligen hos Svenska kyrkans centralstyrelse före den 1 mars året före bidragsåret. Till ansökan skall fogas ett yttrande från domkapitlet.

[S3]Centralstyrelsen skall före den 1 maj med eget yttrande ge in ansökningarna till Kyrkofondens styrelse.

Kyrkobyggnadsbidrag

13 §  Kyrkobyggnadsbidrag enligt 42 kap. 24 § kyrkolagen (1992:300) får beviljas ett pastorat som behöver ett sådant bidrag för ett kostnadskrävande arbete på en kyrka.

14 §  Ansökan om kyrkobyggnadsbidrag skall göras skriftligen hos stiftsstyrelsen före den 1 december.

[S2]Riksantikvarieämbetet skall ges tillfälle att yttra sig över ansökningarna. Förordning (1997:1167).

15 §  Stiftssamfälligheterna skall före den 1 mars ansöka om anslag ur kyrkofonden för kostnaderna för kyrkobyggnadsbidrag. Kyrkofondens styrelse skall senast den 15 juni besluta om anslagen. Stiftsstyrelserna skall före den 1 oktober besluta om kyrkobyggnadsbidrag till pastoraten.

[S2]Riksantikvarieämbetet samt Svenska kyrkans centralstyrelse skall beredas tillfälle att yttra sig över ansökningarna från stiften om anslag. Förordning (1997:1167).

Lån ur kyrkofonden

16 §  Frågor om lån ur kyrkofonden prövas av Kammarkollegiet.

Utbetalningar ur kyrkofonden m.m.

Uppgifter till underlag för utbetalningar m.m.

17 §  Statistiska centralbyrån skall mot ersättning lämna Kyrkofondens styrelse statistikuppgifter och göra de statistiska beräkningar som behövs för beslut enligt 42 kap.kyrkolagen (1992:300) och denna förordning.

18 §  Riksskatteverket skall varje år lämna Kyrkofondens styrelse uppgift om skatteunderlaget. Uppgifter om uppskattat utfall av taxeringen skall lämnas senast den 31 augusti och uppgifter om den avslutade taxeringen senast den 15 december.

Avräkning av avgifter och bidrag

19 §  Avgifter och bidrag enligt 42 kap.14 och 17-21 §§kyrkolagen (1992:300) påförs pastoraten med en tolftedel varje kalendermånad och räknas av mot det förskott på församlingsskatt som skattemyndigheten varje gång betalar ut.

20 §  Under januari och februari månad kan regleringen av avgifter och bidrag vara preliminär. Från och med mars månad skall den vara slutlig. Under mars månad skall även de regleringar rättas som har gjorts under januari och februari månad.

21 §  Skattemyndigheterna skall den 25 i varje kalendermånad genom Skattemyndigheten i Stockholm till Kammarkollegiet redovisa resultatet av regleringen av avgifter och bidrag vid det närmast föregående utbetalningstillfället. På motsvarande sätt skall skattemyndigheterna till kyrkofonden föra över de medel som fonden har rätt till. Om redovisningen visar att summan av bidragen överstiger summan av avgifter skall Kammarkollegiet före kalendermånadens utgång till skattemyndigheterna genom Skattemyndigheten i Stockholm föra över mellanskillnaden. Förordning (1999:7).

22 §  Kyrkofondens styrelse skall ge skattemyndigheterna nödvändigt underlag för regleringen av avgifter och bidrag.

Vissa andra utbetalningar

23 §  Andra bidrag och kostnader ur kyrkofonden än som avses i 19 § betalas ut av Kammarkollegiet.

Överklagande av beslut

24 §  Beslut av Kyrkofondens styrelse enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1996:1230) om kyrkofonden

  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1167) om ändring i förordningen (1996:1230) om kyrkofonden

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:129, Prop. 1996/97:3, Bet. 1996/97:KrU1
  Omfattning
  ändr. 14, 15 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1999:7) om ändring i förordningen (1996:1230) om kyrkofonden

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
1999-03-01

Ändring, SFS 1999:883

Omfattning
upph.