Upphävd författning

Förordning (1988:1187) med instruktion för riksarkivet och landsarkiven

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Ändring införd
SFS 1988:1187
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1965:743) med instruktion för landsarkiven
Förordning (1982:382) om rätt för riksarkivet och landsarkiven att avgiftsbelägga viss forskarservice
Förordning (1977:553) med instruktion för riksarkivet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Riksarkivet och landsarkiven är statliga arkivmyndigheter med det särskilda ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet som framgår av denna instruktion.

[S2]Riksarkivet och landsarkiven är också arkivdepåer.

Riksarkivet

Uppgifter

2 §  Riksarkivet har det högsta inseendet över den offentliga arkivverksamheten och handlägger arkivärenden som inte ankommer på annan myndighet.

[S2]Riksarkivet är chefsmyndighet för landsarkiven.

3 §  Riksarkivet skall särskilt

 1. verka för en rationell organisation och utveckling av arkivverksamheten med hänsyn både till rätten att ta del av allmänna handlingar och till forskningens behov,
 2. verka för god vård av arkivhandlingar,
 3. främja en ändamålsenlig gallring av arkiv,
 4. främja forskning genom att bl.a. hålla arkiven och samlingarna tillgängliga,
 5. ha hand om statens heraldiska verksamhet,
 6. ge kommunala myndigheter och enskilda råd i arkivfrågor.

4 §  Riksarkivet skall ta emot arkivhandlingar från riksdagen och dess verk, regeringskansliet, kyrkomötet samt, enligt bestämmelserna i allmänna arkivstadgan (1961:590), från statliga myndigheter.

[S2]Riksarkivet får som deposition eller gåva ta emot arkivhandlingar från enskilda. Förordning (1989:416).

5 §  Riksarkivet skall ha hand om de arkiv och samlingar som förvaras i dess lokaler. Härvid skall riksarkivet i tillämpliga delar iaktta vad som föreskrivs i allmänna arkivstadgan (1961:590) och i föreskrifter om gallring. Riksarkivet skall verka för att dessa arkiv och samlingar skall bli fullständiga.

6 §  Riksarkivet skall årligen inspektera landsarkiven.

[S2]Riksarkivet får inspektera krigsarkivet, Stockholms stadsarkiv och stadsarkivet i Malmö.

7 §  Riksarkivet skall utge Svenskt diplomatarium och andra publikationer av betydelse för forskning och arkivvård.

8 §  Riksarkivet skall se till att vapen eller heraldiska emblem som syftar på staten eller statsmyndigheterna utförs i enlighet med heraldiska normer. Riksarkivet skall också verka för att bestämmelser om Sveriges flagga iakttas.

[S2]På uppdrag av kommunerna får riksarkivet upprätta förslag till kommunala vapen och verkställa heraldiska utredningar om sådana vapen. Riksarkivet får också göra utredningar och vidta andra åtgärder på det heraldiska området.

[S3]Riksarkivet skall höra den heraldiska nämnden i ärenden om antagande av kommunala vapen och i ärenden som avses i 3 § fjärde stycket lagen (1982:268) om Sveriges riksvapen samt i andra heraldiska frågor av principiell betydelse eller av särskild vikt. Förordning (1989:416).

9 §  Riksarkivet handlägger gemensamt med kammarkollegiet vissa frågor om kammararkivet enligt förordningen (1988:913) med instruktion för kammarkollegiet.

Verksförordningens tillämpning

10 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på riksarkivet med undantag av 2, 20 och 21 §§. Förordning (1989:416).

Myndighetens ledning

11 §  Riksarkivarien är chef för riksarkivet.

Styrelsen

12 §  Riksarkivets styrelse består av högst tio personer, riksarkivarien medräknad. En ledamot är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden, riksarkivarien och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

13 § har upphävts genom förordning (1989:416).

Organisation och fördelning av vissa uppgifter

14 §  Inom riksarkivet finns två arkivavdelningar och en administrativ byrå.

[S2]Var och en av arkivavdelningarna leds av ett arkivråd och administrativa byrån av en byråchef.

[S3]Inom en av arkivavdelningarna finns en särskild byrå för svensk arkivinformation som främst skall framställa kopior av arkivmaterial samt registrera och distribuera arkivinformation. Förordning (1989:416).

15 §  Hos riksarkivet finns vidare

 1. en rådgivande nämnd för svensk arkivinformation,
 2. en nämnd för heraldisk verksamhet (heraldiska nämnden),
 3. en nämnd för enskilda arkiv,
 4. en nämnd för svenskt diplomatarium.

16 §  Nämnden för svensk arkivinformation skall ge riksarkivet råd och upplysningar i frågor om arkivinformation. Nämnden består av riksarkivarien, som är nämndens ordförande, och högst tio andra ledamöter, som utses av styrelsen. Nämnden utser inom sig vice ordförande.

17 §  Heraldiska nämnden skall ge riksarkivet råd och upplysningar i heraldiska frågor och i frågor som rör Sveriges flagga. Nämnden skall också avge yttranden i de heraldiska ärenden och de ärenden som rör Sveriges flagga som riksarkivet bestämmer.

[S2]Nämnden består av riksarkivarien, som är nämndens ordförande, och tre ledamöter som utses särskilt, en av riksantikvarieämbetet och statens historiska museer och två av regeringen. För var och en av de särskilda ledamöterna finns en suppleant som utses på samma sätt. Nämnden utser inom sig vice ordförande. Förordning (1989:416).

18 §  Nämnden för enskilda arkiv avgör ärenden om vissa statsbidrag till enskilda arkiv enligt regeringens närmare bestämmande. Nämnden är rådgivande organ i frågor som rör enskilda arkiv.

[S2]Nämnden består av riksarkivarien, som är nämndens ordförande, och sex andra ledamöter, som regeringen utser särskilt. Nämnden utser inom sig vice ordförande.

[S3]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1989:416).

19 §  Nämnden för svenskt diplomatarium skall ge riksarkivet råd och upplysningar i frågor om svenskt diplomatarium.

[S2]Nämnden består av riksarkivarien, som är nämndens ordförande, och högst fyra andra ledamöter, som utses av styrelsen.

Personalföreträdare

Personalansvarsnämnden

19 b §  Personalansvarsnämnden vid riksarkivet prövar frågor som avses i 19 § verksförordningen (1987:1100) för riksarkivet och landsarkiven.

[S2]Personalansvarsnämnden består - förutom av riksarkivarien och personalföreträdarna - av arkivråden och chefen för administrativa byrån. När nämnden behandlar ett ärende som gäller ett landsarkiv ingår också chefen för det landsarkivet i nämnden.

[S3]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1989:416).

Ärendenas handläggning

20 §  När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen eller nämnderna, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

21 §  Riksarkivarien skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, personalansvarsnämnden eller nämnden för enskilda arkiv. Om sådana ärenden inte behöver prövas av riksarkivarien, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Förordning (1989:416).

22 §  Nämnden för enskilda arkiv får i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller någon annan tjänsteman att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

23 §  Riksarkivet beslutar arbetsordning för landsarkiven efter förslag från landsarkiven.

Landsarkiven

Uppgifter

24 §  Landsarkiven är under riksarkivet arkivmyndigheter och arkivdepåer.

25 §  Varje landsarkiv skall särskilt

 1. följa arkivverksamhetens utveckling inom sitt område och vidta eller hos riksarkivet föreslå de åtgärder som behövs,
 2. verka för god vård av arkivhandlingar,
 3. främja en ändamålsenlig gallring av arkiv,
 4. ta emot arkivhandlingar från statliga myndigheter,
 5. främja forskning genom att bl. a. hålla arkiven och samlingarna tillgängliga,
 6. ge kommunala myndigheter och enskilda råd i arkivfrågor.

26 §  Landsarkiven får som deposition eller gåva ta emot arkivhandlingar från kommunala myndigheter eller enskilda.

27 §  Landsarkiven skall ha hand om de arkiv och samlingar som förvaras i deras lokaler. Härvid skall landsarkivet i tillämpliga delar iaktta vad som föreskrivs i allmänna arkivstadgan (1961:590) och i föreskrifter om gallring.

Verksförordningens tillämpning

28 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på landsarkiv:

[S2]4--6 §§, 7 § 1--3 och 9 § om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

[S3]14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

[S4]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S5]23--28 §§ om ärendenas handläggning,

[S6]29 § om myndighetens beslut.

Landsarkivens ledning

29 §  Varje landsarkiv har en landsarkivarie som chef.

Organisation

30 §  Landsarkiv finns i Uppsala, Vadstena, Visby, Lund, Göteborg, Härnösand och Östersund.

[S2]Landsarkivets uppgifter fullgörs i Stockholm av Stockholms stadsarkiv och i Malmö av stadsarkivet där.

[S3]Om flera landsarkiv kan komma ifråga för en myndighet och arkivtillhörigheten inte är bestämd i särskild ordning beslutar riksarkivet vilket landsarkiv som skall vara arkivmyndighet.

31 §  Landsarkiven har, med den begränsning som följer av riksarkivets uppgifter och av 30 § andra stycket, följande verksamhetsområden, nämligen

landsarkivet i Uppsala: Örebro, Västmanlands och Kopparbergs län,Stockholms, Uppsala, Södermanlands,
landsarkivet i Vadstena: Kronobergs och Kalmar län,Östergötlands, Jönköpings,
landsarkivet i Visby:Gotlands län,
landsarkivet i Lund: Hallands län,Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och
landsarkivet i Göteborg: Skaraborgs och Värmlands län,Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs,
landsarkivet i Härnösand: Västerbottens och Norrbottens län,Gävleborgs, Västernorrlands,
landsarkivet i Östersund:Jämtlands län.

Interna föreskrifter

32 §  Landsarkivet meddelar de närmare föreskrifter som behövs för tillämpningen av arbetsordningen.

Gemensamma bestämmelser

Tjänstetillsättningar m.m.

33 §  Riksarkivarien förordnas av regeringen för en bestämd tid. Tjänster som arkivråd och byråchef tillsätts av regeringen efter anmälan av riksarkivarien.

[S2]Tjänst som landsarkivarie tillsätts av regeringen efter förslag av riksarkivet.

[S3]Andra tjänster tillsätts av riksarkivet.

34 §  Förordnande att vara riksarkivariens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid efter anmälan av riksarkivarien.

35 §  Andra styrelseledamöter än riksarkivarien utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordföranden i styrelsen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

[S3]De ledamöter av nämnder som utses särskilt förordnas för en bestämd tid. Förordning (1989:416).

Bisysslor

36 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av riksarkivet i fråga om arkivråden, byråchefen och landsarkivarierna och av respektive landsarkiv i fråga om annan tjänsteman hos landsarkiv än landsarkivarie.

Avgiftsbeläggning m.m.

37 §  Riksarkivet skall ta betalt för de uppdrag som utförs inom det heraldiska området.

38 §  Vid fullgörande av de uppgifter som anges i 3 § 3, 4 och 6 samt 25 § 3, 5 och 6 får riksarkivet och landsarkiven i lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten. Avgift får dock inte läggas på sådana råd som lämnas enligt förvaltningslagen (1986:223).

[S2]Riksarkivet får också ta betalt för de publikationer som skall utges enligt 7 §.

39 §  Riksarkivet får ta betalt för material och tjänster som tillhandahålls av enheten för svensk arkivinformation.

[S2]Riksarkivet och landsarkiven får vidare i lämplig omfattning ta betalt för sådana svar på skriftliga forskarförfrågningar som förutsätter att arkivet har utfört efterforskningar i arkivmaterialet åt den frågande.

40 §  Utöver de uppgifter som myndigheterna har enligt 2--9, 14, 17 och 24--27 §§ får myndigheterna åta sig att utföra utredningar och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten får myndigheterna ta ut ersättning motsvarande kostnaden för verksamheten.

41 §  Sådana avgifter som avses i 37--40 §§ skall tas ut enligt de grunder som riksarkivet fastställer efter samråd med riksrevisionsverket.

Överklagande

42 §  Landsarkivets beslut överklagas hos riksarkivet, om något annat inte är föreskrivet.

43 §  Beslut av nämnden för enskilda arkiv i ärenden om statsbidrag till enskilda arkiv får inte överklagas. Förordning (1989:416).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1187) med instruktion för riksarkivet och landsarkiven

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.
 2. Genom förordningen upphävs
  1. förordningen (1977:553) med instruktion för riksarkivet,
  2. förordningen (1965:743) med instruktion för landsarkiven,
  3. förordningen (1982:382) om rätt för riksarkivet och landsarkiven att avgiftsbelägga viss forskarservice.
 3. För den som innehar tjänst som riksarkivarie vid denna förordnings ikraftträdande skall de anställningsvillkor som gällde vid ikraftträdandet fortsätta att gälla.
Ikraftträder
1989-01-01

Förordning (1989:416) om ändring i förordningen (1988:1187) med instruktion för riksarkivet och lands- arkiven

  Omfattning
  upph. 13 §, rubr. närmast före 13 §; ändr. 4, 8, 10, 14, 17, 18, 21, 35, 43 §§; nya 19 a, 19 b §§, rubr. närmast före 19 a, 19 b §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Ändring, SFS 1991:731

  Omfattning
  upph.