Upphävd författning

Förordning (1988:1204) med instruktion för Riksförsäkringsverket

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-11-24
Ändring införd
SFS 1988:1204
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1965:777) med instruktion för riksförsäkringsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Riksförsäkringsverket är central förvaltningsmyndighet för socialförsäkringen och anslutande bidragssystem.

2 §  Riksförsäkringsverket skall särskilt

 1. svara för den centrala ledningen och för tillsynen av de allmänna försäkringskassornas verksamhet,
 2. verka för att socialförsäkrings- och bidragssystemet tillämpas likformigt och rättvist samt att aktiva åtgärder vidtas för att minska behovet av långa sjukskrivningar och förtidspensioneringar,
 3. meddela de föreskrifter enligt givna bemyndiganden och de allmänna råd som fordras för tillämpning av lagstiftningen och för säkerställande av en effektiv resursanvändning och administration ,
 4. se till att allmänheten får en tillfredsställande service och information om trygghetsanordningarna,
 5. ansvara centralt för informations- och utbildningsverksamheten på området,
 6. vidta de åtgärder som behövs för förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder,
 7. följa utvecklingen av de olika grenarna inom trygghetssystemet och utvärdera trygghetsanordningarnas effekter för individ och samhälle,
 8. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken. Förordning (1994:1259).

2 a §  Inom sitt verksamhetsområde företräder Riksförsäkringsverket staten vid domstol, om inte något annat är särskilt föreskrivet. Verket får uppdra åt en annan myndighet eller åt ett ombud att föra verkets talan. Förordning (1996:616).

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Riksförsäkringsverket med undantag av 2 och 17 §§. Förordning (1996:616).

Myndighetens ledning

4 §  Riksförsäkringsverkets generaldirektör är chef för myndigheten. Förordning (1996:616).

5 §  Generaldirektören är ordförande i Riksförsäkringsverkets styrelse. Förordning (1996:616).

[S2]Organisation

6 § har upphävts genom förordning (1996:616).

7 §  Vid verket finns fyra rådgivande delegationer, nämligen Socialförsäkringsdelegationen, Sjukvårdsdelegationen, Tandvårdsdelegationen och Sjömanspensionsdelegationen.

[S2]Verkets fonder förvaltas av fondfullmäktige enligt reglementet (1961:265) angående förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder.

[S3]I övrigt bestämmer verket sin organisation. Förordning (1996:616).

Personalföreträdare

8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på riksförsäkringsverket.

9 § har upphävts genom förordning (1996:616).

Styrelsens ansvar och uppgifter

10 §  Utöver vad som anges i 11-13 §§verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i följande frågor:

 1. framställningar till regeringen i författningsfrågor som är av större vikt eller principiell betydelse,
 2. överlämnande till regeringen av utvärderingsrapporter och liknande redovisningar, som avser att belysa utvecklingen och behovet av åtgärder inom verkets ansvarsområde,
 3. anställning hos allmän försäkringskassa som beslutas av verket.

[S2]Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som är av mindre vikt eller saknar principiell betydelse. Förordning (1996:616).

11 § har upphävts genom förordning (1996:616).
12 § har upphävts genom förordning (1996:616).

13 §  har upphävts genom förordning (1996:616).

Ändringar

Förordning (1988:1204) med instruktion för Riksförsäkringsverket

Ikraftträder
1989-01-01

Förordning (1989:801) om ändring i förordningen (1988:1204) med instruktion för riksförsäkringsverket

  Omfattning
  ändr. 6, 9, 11, 13 §§
  Ikraftträder
  1989-11-15

Förordning (1990:165) om ändring i förordningen (1988:1204) med instruktion för riksförsäkringsverket

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1990-05-15

Förordning (1991:883) om ändring i förordningen (1988:1204) med instruktion för riksförsäkringsverket

  Omfattning
  ändr. 2, 6 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1993:112) om ändring i förordningen (1988:1204) med instruktion för Riksförsäkringsverket

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1993-03-15

Förordning (1994:1259) om ändring i förordningen (1988:1204) med instruktion för Riksförsäkringsverket

  Omfattning
  ändr. 2, 7 §§
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1996:616) om ändring i förordningen (1988:1204) med instruktion för Riksförsäkringsverket

  Omfattning
  upph. 6, 9, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 5, 9, 11, 13 §§; ändr. 3, 4, 5, 7, 10 §§; ny 2 a §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Ändring, SFS 1998:739

Omfattning
upph.