Upphävd författning

Förordning (1965:777) med instruktion för riksförsäkringsverket

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Ändring införd
SFS 1965:777
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på riksförsäkringsverket. Förordning (1983:838).

Uppgifter

2 §  Verket är central förvaltningsmyndighet för ärenden om den allmänna försäkringen och handhar den verksamhet i övrigt som åligger verket enligt lag eller annan författning eller särskilda bestämmelser.

3 §  Det åligger verket särskilt att

[S2]fullgöra de uppgifter som enligt lagstiftning om allmän försäkring och om allmänna barnbidrag ankomma på verket,

[S3]fullgöra de uppgifter som enligt lagarna (1975:380 och 1979:84) om delpensionsförsäkring ankommer på verket, varvid verket har att utfärda närmare föreskrifter för verkställigheten av dessa lagar,

[S4]fullgöra de uppgifter som enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd, lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän och motsvarande äldre författningar ankomma på verket,

[S5]handlägga ärenden om uppbörd av arbetsgivaravgifter från staten,

[S6]handlägga ärenden om uppbörd av övriga arbetsgivaravgifter som avser år 1984 eller tidigare år,

[S7]handlägga ärenden om åtgärder till förebyggande och hävande av invaliditet,

[S8]förvalta verkets fonder. Förordning (1984:775).

4 §  Inom sitt verksamhetsområde företräder verket staten såväl vid som utom domstol, om annat ej föreskrives särskilt.

Organisation

5 §  Verket ledes av en styrelse. Ledamöter av denna äro en generaldirektör, som är styrelsens ordförande, en överdirektör och minst fem andra ledamöter, som regeringen utser särskilt.

[S2]För de ledamöter som regeringen utser särskilt finns suppleanter till det antal regeringen bestämmer. Förordning (1975:482).

6 §  Generaldirektören är chef för verket. Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare. Inom verket finns en administrativ avdelning, en tillsynsavdelning, en utvärderingsavdelning samt en ombudsenhet. Dessutom finns tre från avdelningsindelningen fristående byråer: avgiftsbyrån, yrkesskadebyrån och ADB-centralen. Inom avdelningarna finns byråer och fristående sektioner.

[S2]Varje avdelning samt ombudsenheten förestås av en avdelningschef. Varje byrå förestås av en byråchef. På ombudsenheten finns socialförsäkringsombud. Vad i denna instruktion sägs om byråchef gäller också socialförsäkringsombud.

[S3]Hos verket finns överläkare och biträdande läkare samt övertandläkare och biträdande tandläkare. Förordning (1986:427).

7 §  Hos verket är i övrigt anställda tjänstemän enligt särskilda föreskrifter och andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel äger verket anlita experter och sakkunniga. Förordning (1979:713).

Ärendenas handläggning

8 §  Av styrelsen avgörs

 1. 1) viktigare författningsfrågor,
 2. 2) viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter samt viktigare frågor om de allmänna försäkringskassornas organisation,
 3. 3) frågor om anslagsframställning och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. 4) frågor om tillsättning av sådan tjänst hos allmän försäkringskassa som tillsätts av verket,
 5. 5) frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. 6) andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen. Förordning (1984:775).

9 §  Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst tre andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Är ett styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan generaldirektören och minst tre andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:879).

10 § har upphävts genom förordning (1978:568).
11 § har upphävts genom förordning (1978:568).

12 §  Ärende, som icke skall avgöras av styrelsen, avgöres av generaldirektören ensam. Förordning (1978:568).

13 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut må överlämnas åt annan tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärende eller grupp av ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på generaldirektören.

14 §  När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av visst ärende eller viss grupp av ärenden.

15 §  Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som dennes ställföreträdare, fullgöras generaldirektörens åligganden av den avdelningschef generaldirektören bestämmer.

16 §  I generaldirektörens och överdirektörens samtidiga frånvaro må ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan deras medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av verket meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gälla även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1975:482).

17 §  Ärende avgöres efter föredragning, som ankommer på chefen för den avdelning eller byrå dit ärendet hör eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut må medges att ärende som handlägges enligt 13§ avgöres utan föredragning.

[S2]Generaldirektören må själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

[S3]Avdelningschef eller byråchef äger närvara när ärende som hör till hans avdelning eller byrå föredrages av annan. Förordning (1978:568).

18 § har upphävts genom förordning (1986:879).

19 §  Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så brådskande att föredragande ej kan tillkallas, må generaldirektören utan föredragning meddela beslut som icke kan uppskjutas utan olägenhet.

20 §  Generaldirektören, överdirektören, avdelningschef, byråchef eller, efter beslut av generaldirektören, annan tjänsteman äger infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos verket.

Tjänstetillsättning

21 §  Generaldirektören och överdirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Styrelsens övriga ledamöter förordnas för högst tre år. Suppleanter utses för samma tid.

[S3]Tjänster som avdelningschef, överläkare, övertandläkare, byråchef och socialförsäkringsombud tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S4]Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av verket. Förordning (1986:427).

22 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av verket även i fråga om tjänster som nämns i 21 § tredje stycket. Förordning (1986:879).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1965:777) med instruktion för riksförsäkringsverket

Ändring, SFS 1967:301

  Omfattning
  ändr. 6, 21 §§

Ändring, SFS 1969:424

  Omfattning
  ändr. 3, 6 §§

Ändring, SFS 1970:687

  Omfattning
  ändr. 22 §

Ändring, SFS 1973:464

  Omfattning
  ändr. 3, 6, 21 §§

Ändring, SFS 1975:482

Förordning (1977:289) om ändring i instruktionen (1965:777) för riksförsäkringsverket

  Omfattning
  ändr. 3, 6 §§

Förordning (1978:568) om ändring i instruktionen (1965:777) för riksförsäkringsverket

  Omfattning
  upph. 10, 11 §§; ändr. 6, 8, 9, 12, 17, 21, 22 §§; omtryck

Förordning (1979:713) om ändring i instruktionen (1965:777) för riksförsäkringsverket

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 3, 7, 8, 21, 22 §§

Förordning (1983:838) om ändring i förordningen (1965:777) med instruktion för riksförsäkringsverket

  Omfattning
  ändr. 1, 6 §§
  Ikraftträder
  1983-11-15

Förordning (1984:775) om ändring i förordningen (1965:777) med instruktion för riksförsäkringsverket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 8 §, två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling och i övrigt den 1 januari 1985.
  Omfattning
  ändr. 3, 8 §§
  Ikraftträder
  1984-11-06

Förordning (1984:902) om ändring i förordningen (1965:777) med instruktion för riksförsäkringsverket

  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1984-12-27

Förordning (1986:427) om ändring i förordningen (1965:777) med instruktion för riksförsäkringsverket

  Omfattning
  ändr. 6, 21 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:879) om ändring i förordningen (1965:777) med instruktion för riksförsäkringsverket

  Omfattning
  upph. 18 §; ändr. 9, 22 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1204

  Omfattning
  upph.