Upphävd författning

Förordning (1983:536) med instruktion för exportkreditnämnden

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1983-06-02
Ändring införd
SFS 1983:536
Ikraft
1983-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 och 16 §§, tillämpas på exportkreditnämnden. Förordning (1986:1037).

Uppgifter

2 §  Nämnden har till uppgift att, i enlighet med de närmare föreskrifter som regeringen meddelar, handlägga ärenden enligt

 1. förordningen (1987:861) om investeringsgaranti,
 2. förordningen (1986:265) om exportkreditgaranti,
 3. förordningen (1976:309) om statlig kursgaranti vid export,
 4. lagen (1978:401) om exportkreditstöd,
 5. förordningen (1984:1132) om krediter för vissa utvecklingsändamål (u-krediter).

[S2]Om ett ärende som avses i första stycket är av större vikt, får nämnden med eget yttrande hänskjuta ärendet till regeringens prövning. Förordning (1987:862).

3 §  Det åligger nämnden särskilt

[S2]att i varje ärende rörande statlig garanti eller statligt stöd noga pröva förutsättningarna för beviljande av garanti eller stöd,

[S3]att vid beviljande av statlig garanti eller statligt stöd ange garantins eller stödets omfattning samt de villkor som skall gälla,

[S4]att vid beviljande av statlig garanti eller statligt stöd iaktta att statens risk för förlust i största möjliga utsträckning begränsas utan att garantin eller stödet därigenom förringas,

[S5]att vidta de åtgärder i övrigt som behövs till tryggande av statens rätt,

[S6]att informera om de garanti- och stödformer nämnden erbjuder och om de allmänna förutsättningar och villkor som gäller för erhållande av statlig garanti och statligt stöd,

[S7]att följa den internationella utvecklingen på exportkreditområdet,

[S8]att i enlighet med de internationella överenskommelser som Sverige biträtt angående statsstödd exportkreditgivning förmedla den information som behövs för tillämpningen.

[S9]Nämnden får lämna garanti för sådana refinansieringslån som ges för reglering av förfallande fordringar som har garanterats inom ramen för den statliga exportkreditgarantigivningen.

[S10]Nämnden skall vidare lämna Aktiebolaget Svensk Exportkredit information om de internationella överenskommelser som avses i första stycket och om deras tillämpning i den utsträckning som behövs för bolagets exportkreditgivning enligt förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd samt på begäran av bolaget även i övrigt samarbeta med detta i frågor som rör exportkreditfinansiering enligt förordningen. Förordning (1986:1037).

4 §  Nämnden skall varje år före den 15 oktober till regeringen avge en berättelse över nämndens verksamhet under det senaste budgetåret. Vidare skall nämnden före samma tidpunkt till regeringen ge in det underlag som behövs för att regeringen skall kunna ta ställning till omfattningen och inriktningen av nämndens verksamhet. Förordning (1986:266).

5 §  Inom sitt verksamhetsområde företräder nämnden staten såväl vid som utom domstol.

Organisation

6 §  Nämnden består av en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande samt ytterligare högst elva ledamöter. En av ledamöterna är nämndens generaldirektör.

[S2]För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer. Förordning (1986:266).

7 §  Generaldirektören är chef för nämnden. När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare.

8 §  Nämnden har ett kansli med fyra avdelningar, nämligen en garantiavdelning, en policy- och utredningsavdelning, en skadeavdelning samt en avdelning för ekonomi och administration. Varje avdelning förestås av en direktör. Vidare finns en chefsjurist som tillika är direktör. En av direktörerna är generaldirektörens ställföreträdare. Hos nämnden finns i övrigt den personal som behövs för verksamheten.

[S2]Nämnden får anlita experter och sakkunniga för särskilda uppdrag. Förordning (1984:1134).

Ärendenas handläggning

9 §  Nämnden avgör i plenum

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare ärenden i vilka framställning eller utlåtande skall avges till regeringen eller departement,
 3. viktigare frågor om nämndens organisation och arbetsformer,
 4. ärenden om den principiella utformningen av statliga garantier, villkor och premiesättning,
 5. principerna för fördelning av beslutsfattande i ärenden om statlig garanti och statligt stöd mellan nämnden i plenum och generaldirektören, dock att avgörande i hithörande ärenden av principiell karaktär skall fattas av nämnden i plenum,
 6. ärenden som enligt 5 ankommer på nämnden i plenum,
 7. ärenden om fastställande av årsbudget,
 8. frågan om vem som skall vara ställföreträdare för generaldirektören då denne är förhindrad att utöva sin tjänst,
 9. frågor om tillsättning av tjänster i lägst lönegrad N 23,
 10. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om diciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 11. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till plenum. Förordning 1986:266.

10 §  I pleniärenden är nämnden beslutför när minst sju ledamöter, bland dem ordföranden eller någon av vice ordförandena, är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:1037).

11 §  Om ett pleniärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan minst fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller någon av vice ordförandena samt generaldirektören. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden i plenum. Förordning (1986:266).

12 §  Ärenden som inte skall avgöras i plenum avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden ej är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i nämndens arbetsordning eller i särskilda beslut.

13 §  Nämnden i plenum sammanträder på kallelse av ordföranden.

14 §  Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på generaldirektören eller på särskild föredragande. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 12 § andra meningen avgörs utan föredragning.

15 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att nämndens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

16 § har upphävts genom förordning (1986:1037).

Revision

17 §  Nämndens verksamhet skall granskas av två revisorer som regeringen utser för högst tre år. Revisorerna skall avge berättelse över granskningen.

Tjänstetillsättning m.m.

18 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Andra nämndledamöter än generaldirektören samt ersättarna för ledamöterna förordnas av regeringen för högst tre år.

[S3]Förordnande att vara nämndens ordförande samt förste och andre vice ordförande meddelas av regeringen för högst tre år.

[S4]Övrig personal anställs av nämnden. Nämnden får inte anställa personal med högre avlöning än som motsvarar N 31, om inte regeringen bestämmer annat. Förordning (1986:266).

19 §  Regeringen bestämmer ersättning till nämndens ledamöter och ersättare samt revisorerna.

Ändringar

Förordning (1983:536) med instruktion för exportkreditnämnden

Ikraftträder
1983-07-01

Förordning (1984:1134) om ändring i förordningen (1983:536) med instruktion för exportkreditnämnden

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 8 §§
  Ikraftträder
  1985-01-23

Förordning (1986:266) om ändring i förordningen (1983:536) med instruktion för exportkreditnämnden

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 6, 9-11, 18 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:1037) om ändring i förordningen (1983:536) med instruktion för exportkreditnämnden

  Omfattning
  upph. 16 §; ändr. 1, 2, 3, 10 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:862) om ändring i förordningen (1983:536) med instruktion för exportkreditnämnden

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1987-10-01

Ändring, SFS 1988:1225

  Omfattning
  upph.