Upphävd författning

Lag (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1988-12-08
Ändring införd
SFS 1988:1387 i lydelse enligt SFS 2008:817
Ikraft
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Efter särskilt bemyndigande som lämnas för ett budgetår i sänder får regeringen eller efter regeringens bestämmande Riksgäldskontoret ta upp lån till staten för att

 1. finansiera löpande underskott i statsbudgeten och andra utgifter som grundar sig på riksdagens beslut,
 2. tillhandahålla sådana krediter och fullgöra sådana garantier som riksdagen beslutat om,
 3. amortera, lösa in och köpa upp statslån,
 4. i samråd med Riksbanken tillgodose behovet av statslån med olika löptider, och
 5. tillgodose Riksbankens behov av valutareserv.

[S2]Riksbanken ska betala full ersättning för statens kostnader för upplåning för att tillgodose Riksbankens behov av valutareserv. Regeringen kan dock, i samråd med Riksbanken, besluta annat om det finns särskilda skäl. Lag (2008:817).

Prop. 2008/09:61: I första stycket i paragrafen införs i den nya punkten 4 en möjlighet att ta upp lån till staten för att tillgodose behovet av statslån med olika löptider. Lån för detta ändamål får tas upp bara i samråd med Riksbanken. Möjligheten att ta upp lån med stöd av bestämmelsen bör utnyttjas bara i situationer när det uppstår hot mot den finansiella marknadens funktion. Regeringen avser att utfärda riktlinjer som anger ytterligare villkor för Riksgäldskontorets möjligheter att ta upp lån med stöd av bestämmelsen. ...

2 §  Efter särskilt bemyndigande som lämnas av riksdagen för ett budgetår i sänder får regeringen eller efter regeringens bestämmande ett affärsverk ta upp lån till staten för affärsverkets verksamhet. Lag (1998:659).

3 §  Lån som har tagits upp av staten enligt 1 § eller 2 § förvaltas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av Riksgäldskontoret eller affärsverk.

[S2]Om staten tar upp ett lån för att tillgodose Riksbankens behov av valutareserv, får de medel som Riksbanken tillför staten i utbyte mot de lånade medlen endast användas för återbetalning av samma lån. Regeringen kan dock, i samråd med Riksbanken, besluta annat om det finns särskilda skäl. Lag (1998:659).

4 §  För samtliga lån och garantier som regeringen, Riksgäldskontoret eller ett affärsverk ombesörjer är staten ansvarig. Lag (1998:659).

5 §  Statens skuld, med undantag för den skuld som förvaltas av affärsverken enligt 3 §, skall förvaltas så att kostnaden för skulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas. Förvaltningen skall ske inom ramen för de krav som penningpolitiken ställer. Lag (1998:659).

6 §  Regeringen skall senast den 15 november varje år besluta om riktlinjer för Riksgäldskontorets förvaltning av statsskulden. Regeringen skall inhämta förslag till riktlinjer från Riksgäldskontoret samt låta Riksbanken yttra sig över kontorets förslag. Lag (1998:659).

7 §  Regeringen ska från och med 2008 och därefter vartannat år i en skrivelse till riksdagen utvärdera förvaltningen av statsskulden. Skrivelsen ska senast den 25 april överlämnas till riksdagen. Lag (2007:1448).

Prop. 1997/98:154: Paragrafen är ny och anger att regeringen skall utvärdera statsskuldsför valtningen i en årlig skrivelse till riksdagen. Detta motiveras närmare i avsnitt 8.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning

  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1989:246) om ändring i lagen (1988:1387) om statens upplåning

Lag (1995:970) om ändring i lagen (1988:1387) om statens upplåning

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:447, Prop. 1994/95:150, Bet. 1994/95:FiU20
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1997:1003) om ändring i lagen (1988:1387) om statens upplåning

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:35, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:FiU1
  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§; ny 1 a §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:659) om ändring i lagen (1988:1387) om statens upplåning

Förarbeten
Rskr. 1997/98:253, Prop. 1997/98:154, Bet. 1997/98:FiU29
Omfattning
nuvarande 1 a, 2, 3 §§ betecknas 2, 3, 4 §§; ändr. författningsrubr., 1 §, den nya 3 §; nya 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (2007:1448) om ändring i lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning

Förarbeten
Rskr. 2007/08:112, Prop. 2007/08:1, Bet. 2007/08:FiU2
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:817) om ändring i lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 30 oktober 2008. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 15 september 2008.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:17, Prop. 2008/09:61, Bet. 2008/09:FiU16
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-10-30

Ändring, SFS 2011:203

Omfattning
upph.