Upphävd författning

Förordning (1988:1505) om biluthyrning

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-12-15
Ändring införd
SFS 1988:1505 i lydelse enligt SFS 1994:1126
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1979:873) om biluthyrning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser m. m.

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen (1979:561) om biluthyrning.

2 §  Ansökan om tillstånd skall vara skriftlig. Den skall innehålla

 1. uppgift om sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress och telefonnummer samt folkbokföringsort eller, för juridisk person, den ort där ledningen finns om dessa uppgifter inte framgår av postadressen,
 2. om sökanden är en juridisk person, uppgifter i de hänseenden som avses i 1. om den som är ansvarig för verksamheten och de övriga personer som prövningen enligt 2 kap. 2 § andra stycket lagen (1979:561) om biluthyrning skall avse.

[S2]Sökanden bör ge in sådana handlingar som kan visa att han är lämplig att driva verksamheten. Förordning (1991:797).

Ärendenas handläggning m.m.

3 §  Tillståndsmyndigheten får begära in uppgifter om sökanden som behövs för att pröva en ansökan om tillstånd till uthyrningsrörelse.

[S2]Föreskrifter om tillståndsmyndighetens inhämtande av uppgifter ur Rikspolisstyrelsens polisregister och om personutredning enligt denna förordning beslutas av Rikspolisstyrelsen efter samråd med Vägverket. Förordning (1994:1126).

Tillståndsmyndighetens beslut

4 §  Ett tillstånd till uthyrningsrörelse skall innehålla uppgift om

 1. tillståndshavaren,
 2. villkor som gäller för tillståndet,
 3. om tillståndshavaren är en juridisk person, vem som ansvarar för uthyrningsverksamheten.

[S2]Tillståndet skall vidare innehålla upplysningar om innehållet i 5 § samt att tillståndet kan komma att återkallas, om de förutsättningar som gäller för tillståndet inte uppfylls.

Utbyte av ansvarig för uthyrningsverksamheten m. fl.

5 §  Tillståndshavaren är skyldig att anmäla till länsstyrelsen om utbyte sker av den som ansvarar för uthyrningsverksamheten eller av någon annan som lämplighetsprövningen skall avse.

6 §  Vad som föreskrivits om ansökan om tillstånd och prövning av en sådan ansökan gäller i tillämpliga delar anmälan enligt 5 § och prövningen i anledning av en sådan anmälan.

Fordon som används i uthyrningsrörelse

7 §  En buss får inte användas i uthyrningsrörelse förrän tillståndshavaren har anmält hos länsstyrelsen att fordonet skall användas i rörelsen enligt tillståndet. Anmälan skall innehålla fordonets registreringsnummer. Förordning (1993:96).

Vissa skyldigheter som är knutna till tillståndsinnehavet

8 §  I uthyrningsrörelse får ett fordon inte lämnas ut till någon annan person som förare än den som kan visa att han har behörighet att föra fordonet. En buss får inte lämnas ut till den som kan antas sakna tillräcklig erfarenhet av busstypen.

9 §  Den som har tillstånd till uthyrningsrörelse är skyldig att

 1. föra anteckningar över de uthyrningar som sker,
 2. föra de anteckningar om verksamheten i övrigt som länsstyrelsen beslutar,
 3. på begäran av länsstyrelsen sända in sammandrag av anteckningarna,
 4. hålla anteckningarna tillgängliga för granskning av länsstyrelsen eller polismyndigheten,
 5. lämna de övriga uppgifter om rörelsen som länsstyrelsen kan begära.

Underrättelseskyldighet

10 §  En kopia av beslut om tillstånd till uthyrningsrörelse samt ändring eller återkallelse av ett sådant tillstånd skall sändas till polismyndigheten på den ort där sökanden är folkbokförd eller, om sökanden är en juridisk person, den ort där företagets ledning finns. Förordning (1991:797).

11 §  Om en länsstyrelse eller någon annan myndighet anser att det finns anledning att tilldela en tillståndshavare en varning eller återkalla hans tillstånd, skall detta anmälas till den länsstyrelse som har gett tillståndet.

[S2]Om det finns anledning att anta att överträdelser har skett i verksamheten, skall länsstyrelserna och Vägverket anmäla detta till vederbörande polis- och åklagarmyndighet. Förordning (1992:1389).

12 §  När en domstol har dömt någon som har tillstånd till uthyrningsrörelse för brott mot lagen (1979:561) om biluthyrning eller denna förordning eller när en högre rätt har avgjort ett mål i vilket en sådan fråga har prövats, skall en kopia av domen eller beslutet genast sändas till den länsstyrelse som har meddelat tillståndet.

Ansvarsbestämmelse

13 §  Den som bryter mot 5, 7, 8 eller 9 § skall dömas till böter.

Övrigt

14 §  Vägverket får meddela föreskrifter om det yrkeskunnande som krävs för att få tillstånd till uthyrningsrörelse. Förordning (1992:1389).

14 a §  Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt 2 kap. 4 § lagen (1979:561) om biluthyrning.

[S2]För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 3 tillämpas. Förordning (1992:370).

15 §  Ett beslut enligt lagen (1979:561) om biluthyrning och denna förordning gäller omedelbart. Ett beslut om återkallelse av ett tillstånd till uthyrningsrörelse gäller dock inte förrän beslutet har vunnit laga kraft.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1505) om biluthyrning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.
  Genom förordningen upphävs förordningen (1979:873) om biluthyrning.
  Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts med en bestämmelse i denna förordning, skall hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen.
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1991:797) om ändring i förordningen (1988:1505) om biluthyrning

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:153
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 10 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1725) om ändring i förordningen (1988:1505) om biluthyrning

  Omfattning
  ändr. 11, 14 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:370) om ändring i förordningen (1988:1505) om biluthyrning

  Omfattning
  ny 14 a §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1389) om ändring i förordningen (1988:1505) om biluthyrning

  Omfattning
  ändr. 11, 14 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:96) om ändring i förordningen (1988:1505) om biluthyrning

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1993-03-04

Förordning (1994:1126) om ändring i förordningen (1988:1505) om biluthyrning

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1994-08-01

Ändring, SFS 1998:780

Omfattning
upph.