Upphävd författning

Förordning (1988:1531) med instruktion för konjunkturinstitutet

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1988-12-01
Ändring införd
SFS 1988:1531
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1979:742) med instruktion för konjunkturinstitutet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Konjunkturinstitutet är ett vetenskapligt forsknings- och utredningsorgan med uppgift att

 1. följa och analysera den ekonomiska utvecklingen inom och utom landet samt i anslutning till detta göra prognoser för den svenska ekonomin,
 2. följa den vetenskapliga diskussionen inom de områden som berör institutets verksamhet och i anslutning till detta bedriva forskning,
 3. i samråd med sådana verk, myndigheter, föreningar och sammanslutningar, som arbetar inom närliggande områden, verka för att statistiskt material av betydelse för studiet av den ekonomiska utvecklingen samlas in och bearbetas,
 4. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken. Förordning (1994:1242).

Verksförordningens tillämpning

2 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på konjunkturinstitutet, med undantag av 2 §, 3 § andra stycket, 8, 11--13, 18 och 20--22 §§ .

Myndighetens ledning

3 §  Generaldirektören är chef för institutet.

Organisation

4 §  Inom institutet finns tre enheter, en för löpande verksamhet, en för forskning och en för administration, samt de enheter i övrigt som institutet bestämmer. Enheten för löpande verksamhet leds av en avdelningschef och forskningsenheten av en forskningschef. Administrativa enheten leds av en avdelningsdirektör.

Personalföreträdare

5 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på institutet.

Personalansvarsnämnden

6 §  Institutets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av avdelningschefen, forskningschefen och chefen för administrativa enheten. Generaldirektören är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

Ärendenas handläggning

7 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av personalansvarsnämnden. Om sådana ärenden inte behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Tjänstetillsättning m. m.

8 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänsten som avdelningschef och tjänsten som forskningschef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av institutet.

9 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

10 §  Generaldirektören adjungeras till ekonomiska rådet. Konjunkturinstitutet förordnar sekreterare åt rådet.

[S2]Bestämmelser om ekonomiska rådet finns i förordningen (1988:1214) med instruktion för ekonomiska rådet.

Bisysslor

11 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av institutet även i fråga om avdelningschefen och forskningschefen.

Ändringar

Förordning (1988:1531) med instruktion för Konjunkturinstitutet

Ikraftträder
1989-01-01

Förordning (1990:440) om ändring i förordningen (1988:1531) med instruktion för konjunkturinstitutet

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 6-11 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1994:1242) om ändring i förordningen (1988:1531) med instruktion för Konjunkturinstitutet

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Ändring, SFS 1996:99

  Omfattning
  upph.