Upphävd författning

Förordning (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
1988-12-15
Ändring införd
SFS 1988:1564 i lydelse enligt SFS 2013:24
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1970:1030) med instruktion för marknadsdomstolen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Bestämmelser om Marknadsdomstolens uppgifter finns i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m. m.

1 a §  Utöver det som följer av lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. ska Marknadsdomstolen informera allmänheten om domstolens avgöranden och om domstolens verksamhet. Förordning (2007:1038).

Myndighetsförordningens tillämpning

2 §  Marknadsdomstolen ska tillämpa följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515):

 • 3 och 4 §§ om ledningens ansvar,
 • 6 § om allmänna uppgifter,
 • 8 § om myndighetens arbetsgivarpolitik m.m.,
 • 21 § om myndighetens beslut, och
 • 29 § om ärendeförteckning.

[S2]Det som i dessa bestämmelser sägs om myndighetens ledning ska avse Marknadsdomstolen i plenum eller ordföranden i enlighet med bestämmelserna i 10 och 11 §§. Det som sägs i 21 § myndighetsförordningen ska endast gälla i administrativa ärenden. Förordning (2013:24).

Organisation m.m.

3 §  Bestämmelser om ledamöter och ersättare i domstolen finns i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m. m.

[S2]Vid Marknadsdomstolen finns sekreterare som biträder med beredningen av ärenden enligt vad domstolen närmare bestämmer.

4 §  Ordföranden i Marknadsdomstolen är administrativ chef för domstolen.

Mål som avses i 1 § lagen (1970:417) om Marknadsdomstol m.m.

5 §  Bestämmelser om handläggning vid Marknadsdomstolen finns i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m. m.

6 §  I fråga om protokoll i mål vid Marknadsdomstolen tillämpas förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol. Förordning (1996:278).

7 §  Över inkomna mål skall Marknadsdomstolen föra dagbok i huvudsaklig överensstämmelse med vad som är föreskrivet för tingsrätt. Förordning (1993:562).

8 §  I fråga om aktbildning och vad som hänger samman därmed gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet för tingsrätt.

9 §  Marknadsdomstolens domar och sådana slutliga beslut som sätts upp särskilt, förs samman årsvis till en särskild bok. I boken ordnas domarna och besluten efter när de meddelades. Förordning (1993:562).

Handläggningen av administrativa ärenden

10 §  Ett administrativt ärende avgörs av Marknadsdomstolens ordförande eller av den tjänsteman som anges i arbetsordningen eller i ett särskilt beslut. Ordföranden ska samråda med ledamöterna i plenum innan han eller hon avgör ärenden som avser

 1. arbetsordningen och andra viktiga frågor om organisation och arbetsformer,
 2. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse, och
 3. yttranden i viktigare lagstiftningsfrågor.

[S2]Ordföranden får hänskjuta ärenden för avgörande i plenum. Förordning (2013:24).

11 §  Plenum består av Marknadsdomstolens ordförande och övriga ledamöter. Marknadsdomstolens ordförande är ordförande i plenum. I ärenden som avgörs i plenum är Marknadsdomstolen beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Förordning (2013:24).

12 § Har upphävts genom förordning (2013:24).
13 § Har upphävts genom förordning (2013:24).
14 § Har upphävts genom förordning (2013:24).

15 §  Ärenden avgörs efter föredragning, om inte Marknadsdomstolen bestämmer något annat.

15 a §  Marknadsdomstolen får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta vem på domstolen som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena. Förordning (2007:1038).

Tjänstetillsättningar m.m.

16 §  Bestämmelser om utnämning av ordförande i Marknadsdomstolen finns i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare. Bestämmelser om förordnande av vice ordförande, övriga ledamöter och ersättare finns i 6 § lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

[S2]Marknadsdomstolen ska anmäla till Domarnämnden när det finns en ledig anställning som ordförande som behöver tillsättas.

[S3]Övriga anställningar beslutas av Marknadsdomstolen. Förordning (2010:1799).

17 §  Bestämmelserna i 6 § anställningsförordningen (1994:373) behöver inte tillämpas vid anställning av sekreterare. Förordning (1994:996).

18 § Har upphävts genom förordning (2006:1515).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1993:562) om ändring i förordningen (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen

  Omfattning
  ändr. 6, 7, 9 §§, rubr. närmast före 5 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:996) om ändring i förordningen (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:278) om ändring i förordningen (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:466) om ändring i förordningen (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1996-07-01

Förordning (2006:1515) om ändring i förordningen (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 18 §, rubr. närmast före 18 §; ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:1038) om ändring i förordningen (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen

Omfattning
ändr. 2, 12 §§; nya 1 a, 15 a §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2010:1799) om ändring i förordningen (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2013:24) om ändring i förordningen (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen

Omfattning
upph. 12, 13, 14 §§; ändr. 2, 10, 11 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder
2013-03-01

Förordning (2016:236) om upphävande av förordningen (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen

Omfattning
upph.