Upphävd författning

Förordning (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen

Version: 1996:466

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-12-15
Ändring införd
SFS 1988 i lydelse enligt SFS 1996:466
Upphäver
Förordning (1970:1030) med instruktion för marknadsdomstolen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Bestämmelser om Marknadsdomstolens uppgifter finns i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m. m.

Verksförordningens tillämpning

2 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Marknadsdomstolen:

[S2]6-8 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

[S3]18 § om interna föreskrifter,

[S4]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S5]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S6]30 § om ärendeförteckning och

[S7]31 § om myndighetens beslut.

[S8]Bestämmelserna i 26 och 31 §§verksförordningen tillämpas dock bara i administrativa ärenden. Förordning (1996:466).

Organisation m.m.

3 §  Bestämmelser om ledamöter och ersättare i domstolen finns i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m. m.

[S2]Vid Marknadsdomstolen finns sekreterare som biträder med beredningen av ärenden enligt vad domstolen närmare bestämmer.

4 §  Ordföranden i Marknadsdomstolen är administrativ chef för domstolen.

Mål som avses i 1 § lagen (1970:417) om Marknadsdomstol m.m.

5 §  Bestämmelser om handläggning vid Marknadsdomstolen finns i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m. m.

6 §  I fråga om protokoll i mål vid Marknadsdomstolen tillämpas förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol. Förordning (1996:278).

7 §  Över inkomna mål skall Marknadsdomstolen föra dagbok i huvudsaklig överensstämmelse med vad som är föreskrivet för tingsrätt. Förordning (1993:562).

8 §  I fråga om aktbildning och vad som hänger samman därmed gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet för tingsrätt.

9 §  Marknadsdomstolens domar och sådana slutliga beslut som sätts upp särskilt, förs samman årsvis till en särskild bok. I boken ordnas domarna och besluten efter när de meddelades. Förordning (1993:562).

Handläggningen av administrativa ärenden

10 §  Administrativa ärenden avgörs av Marknadsdomstolen i plenum eller av domstolens ordförande.

11 §  Plenum består av domstolens samtliga ledamöter. Marknadsdomstolens ordförande är ordförande i plenum.

12 §  I plenum avgörs ärenden som avser

 1. viktigare frågor om Marknadsdomstolens organisation och arbetsformer,
 2. viktigare författningsfrågor,
 3. anslagsframställningar,
 4. annat skiljande från tjänster eller uppdrag än avskedande.

13 §  Ärenden som inte skall avgöras i plenum avgörs av Marknadsdomstolens ordförande.

[S2]Marknadsdomstolens ordförande får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till någon annan som är anställd vid domstolen att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av ordföranden.

14 §  I ärenden som avgörs i plenum är Marknadsdomstolen beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. När ärenden som är av större vikt avgörs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. Ett ärende får avgöras i ordförandens frånvaro endast om det inte tål uppskov.

15 §  Ärenden avgörs efter föredragning, om inte Marknadsdomstolen bestämmer något annat.

Tjänstetillsättningar m.m.

16 §  Föreskrifter om förordnande av ledamöter och ersättare i Marknadsdomstolen finns i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

[S2]Övriga tjänster tillsätts av Marknadsdomstolen.

17 §  Bestämmelserna i 6 § anställningsförordningen (1994:373) behöver inte tillämpas vid anställning av sekreterare. Förordning (1994:996).

Överklagande

18 §  Marknadsdomstolens beslut i administrativa ärenden får överklagas till regeringen om något annat inte är särskilt föreskrivet.

Ändringar

Förordning (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1993:562) om ändring i förordningen (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen

  Omfattning
  ändr. 6, 7, 9 §§, rubr. närmast före 5 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:996) om ändring i förordningen (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:278) om ändring i förordningen (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:466) om ändring i förordningen (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2006:1515) om ändring i förordningen (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen

Omfattning
upph. 18 §, rubr. närmast före 18 §; ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:1038) om ändring i förordningen (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen

Omfattning
ändr. 2, 12 §§; nya 1 a, 15 a §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2010:1799) om ändring i förordningen (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2013:24) om ändring i förordningen (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen

Omfattning
upph. 12, 13, 14 §§; ändr. 2, 10, 11 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder
2013-03-01

Förordning (2016:236) om upphävande av förordningen (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen

Omfattning
upph.