Upphävd författning

Förordning (1988:1566) med instruktion för statens krigsskadenämnd

Departement
Finansdepartementet FÖ
Utfärdad
1988-12-15
Ändring införd
SFS 1988:1566 i lydelse enligt SFS 1996:584
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1959:484) med instruktion för statens krigsskadenämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens krigsskadenämnd har till uppgift att pröva ärenden enligt lagen (1958:566) om ersättning för krigsskada å egendom.

Sammansättning

2 §  Nämnden består av fem ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. För ledamöterna skall det finnas ersättare.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]18 § om myndighetens organisation,

[S3]26 § m ärendenas handläggning,

[S4]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S6]30 § om ärendeförteckning, och

[S7]31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:584).

4 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:584).

Ärendenas handläggning

5 §  Bestämmelser om beslutförhet, jäv och omröstning i ärenden om ersättning för krigsskada finns i 8 och 9 §§ lagen (1958:566) om ersättning för krigsskada å egendom.

[S2]I andra ärenden beslutar ordföranden ensam.

6 §  Nämnden får besluta att den vid handläggning av ärenden om ersättning för krigsskada skall vara delad i avdelningar.

[S2]Varje avdelning skall ha minst en ledamot eller ersättare som är jurist med domarerfarenhet och en som har sakkunskap i fråga om skadeförsäkringsverksamhet.

[S3]Nämnden utser en ordförande på varje avdelning.

7 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs av ordföranden ensam inte behöver föredras.

8 §  Vid sammanträdena skall protokoll föras.

[S2]Protokollet skall justeras av ordföranden i nämnden eller på avdelningen.

Förordnanden

9 §  Ledamöter och ersättare utses av regeringen. Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid.

Överklagande

10 §  Nämndens beslut får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

  • 7 § lagen (1958:566) om ersättning för krigsskada å egendom,
  • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
  • lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,
  • andra föreskrifter.

Ändringar

Förordning (1988:1566) med instruktion för Statens krigsskadenämnd

    Ikraftträder
    1989-01-01

Förordning (1996:584) om ändring i förordningen (1988:1566) med instruktion för Statens krigsskadenämnd

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
1996-07-01

Förordning (1999:1351) om upphävande av förordningen (1988:1566) med instruktion för Statens krigsskadenämnd

Omfattning
upph.