Upphävd författning

Kyrkofondslag (1988:182);

Departement
Civildepartementet KY
Utfärdad
1988-04-21
Ändring införd
SFS 1988:182
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Lag (1970:940) om kyrkliga kostnader
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Genom kyrkofonden skall kostnader för svenska kyrkans verksamhet fördelas enligt bestämmelserna i denna lag.

2 §  Vad som i denna lag sägs om pastorat skall tillämpas på

 1. territoriella pastorat,
 2. pastoratssamfälligheter,
 3. flerpastoratssamfälligheter.

[S2]Regeringen får förordna att lagen skall tillämpas också på icke-territoriella pa storat.

3 §  I lagen avses med

[S2]*/k/ bidragsår */-k/ det år under vilket bidrag betalas ut enligt 13--18 §§,

[S3]*/k/ skatteunderlag */-k/ antalet skattekronor enligt skattemyndighets beslut om taxering till kommunal inkomstskatt enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) året före bidragsåret, minskat med det antal skattekronor som har påförts andra skattskyldiga än sådana som avses i 10 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,

[S4]*/k/ skattekraft */-k/ skatteunderlaget per folkbokförd invånare vid ingången av året före bidragsåret,

[S5]*/k/ medelskattekraft */-k/ skatteunderlaget för riket per folkbokförd invånare vid ingången av året före bidragsåret.

[S6]Statistiska centralbyrån fastställer medelskattekraften senast den 31 december året före bidragsåret. */k/ Lag (1991:1778). */-k/

[S7]/r3/ Kyrkofondens styrelse och förvaltning

4 §  För kyrkofonden skall det finnas en styrelse. Denna skall bestå av en ordförande och sex andra ledamöter.

[S2]Ordföranden och tre av de övriga ledamöterna utses för tre år av regeringen.

[S3]Tre ledamöter utses av kyrkomötet. Dessa ledamöter väljs för kyrkomötets valperiod snarast efter valperiodens början. Valet gäller till dess att kyrkomötet förrättar nytt val under nästa valperiod.

[S4]För styrelsens ledamöter skall det finnas lika många ersättare. De utses på samma sätt som ledamöterna.

5 §  Regeringen får meddela föreskrifter om förvaltningen av kyrkofonden.

[S2]/r3/ Hur kyrkofonden tillförs medel

6 §  Till kyrkofonden betalas

 1. allmän och särskild kyrkoavgift enligt 10--12 §§,
 2. statsbidrag som beviljas för ändamålet.

[S2]Till kyrkofonden skall även föras avkastning och ersättning från fondens tillgångar och från andra kapitaltillgångar enligt regeringens bestämmande.

7 §  Om det behövs får kyrkofonden ta upp lån i den omfattning som regeringen bestämmer.

[S2]/r3/ Hur kyrkofondens medel används

8 §  Ur kyrkofonden betalas

 1. allmänt och extra utjämningsbidrag enligt 13--16 §§,
 2. stiftsbidrag och kyrkobyggnadsbidrag enligt 17 och 18 §§,
 3. kostnader för avlöningsförmåner till biskopar, den biträdande biskopen i Uppsala stift och sådana präster som är anställda i de svenska utlandsförsamlingarna,
 4. kostnader för pensionsförmåner till präster eller efterlevande till präster enligt föreskrifter som regeringen meddelar eller enligt avtal samt för försäkringsförmåner som enligt statlig grupplivförsäkring utgår för präster eller andra kyrkomusiker än skolkantorer,
 5. kostnader för kyrkomötet och dess myndigheter enligt regeringens bestämmande,
 6. kostnader för arvoden och annan ersättning till ledamöter och suppleanter i domkapitlet enligt regeringens bestämmande,
 7. förvaltningskostnader enligt regeringens bestämmande för ärkebiskopsämbetet och departement eller myndigheter där kyrkliga frågor handläggs,
 8. kostnader för verksamhet, som bedrivs av Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet, enligt regeringens bestämmande,
 9. andra kostnader för kyrkliga ändamål enligt regeringens bestämmande,
 10. kostnader för kyrkofondsstyrelsens kansli och kyrkofondens förvaltning i övrigt. */k/ Lag (1989:986). */-k/

9 §  Ur kyrkofonden får lån lämnas för åtgärder som syftar till att rationalisera driften av löneboställen eller prästlönefondsfastigheter. Lån får också lämnas för förvärv av jordbruksfastighet som löneboställe eller prästlönefondsfastighet, om förvärvet syftar till en rationalisering av det kyrkliga jordinnehavet i stiftet.

[S2]Lån får också lämnas om ett löneboställe eller en prästlönefondsfastighet skall belastas med kostnader till följd av fastighetsbildningsförrättning eller företag enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar, anläggningslagen (1973:1149) eller vattenlagen (1983:291).

[S3]Regeringen får meddela föreskrifter om lån ur kyrkofonden.

[S4]/r3/ Kyrkoavgifter

Allmän kyrkoavgift

10 §  Pastoraten skall varje år betala allmän kyrkoavgift till kyrkofonden. Avgiften beräknas på skatteunderlaget och är 16 öre per skattekrona.

11 §  Vid beräkningen av den allmänna kyrkoavgiften enligt 10 § skall det antal skattekronor som hänför sig till personer som inte är medlemmar av svenska kyrkan minskas med 70 procent.

[S2]/r4/ Särskild kyrkoavgift

12 §  Pastorat som har lönetillgångar skall varje år också betala särskild kyrkoavgift till kyrkofonden. Pastoratens lönetillgångar är löneboställen och prästlönefonder samt andelar i prästlönejordsfonder och prästlönefondsfastigheter.

[S2]Särskild kyrkoavgift beräknas

 1. för egendom som taxeras enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152) till två procent av taxeringsvärdet,
 2. för aktier och andelar i aktiefonder till två procent av marknadsvärdet,
 3. för obligationer, förlagsbevis och konvertibla skuldebrev till åtta procent av marknadsvärdet,
 4. för bankmedel och andra fordringar till åtta procent av det nominella värdet.

[S3]Till den del taxeringsvärdet enligt andra stycket 1 består av skogsbruksvärde skall i stället för vad som där sägs gälla att avgiften skall beräknas till sex procent av skogsbruksvärdet.

[S4]Underlaget för avgiften bestäms med hänsyn till förhållandena den 31 december året före det år som närmast föregår bidragsåret.

[S5]För lönetillgångar som utgörs av andel i fast egendom skall avgiften beräknas i proportion till andelstalet.

[S6]/r3/ Utjämningsbidrag

[S7]/r4/ Allmänt utjämningsbidrag

13 §  Pastoraten och stiftssamfälligheterna får ett allmänt utjämningsbidrag om skatteunderlaget understiger det skatteunderlag som motsvarar den garanterade skattekraften enligt 15 §. Bidraget utgår med ett belopp som motsvarar produkten av det enligt 14 § beräknade tillskottet av skatteunderlag och skattesatsen för bidragsåret.

14 §  Tillskottet av skatteunderlag utgör skillnaden mellan det skatteunderlag som motsvarar den garanterade skattekraften enligt 15 § och skatteunderlaget.

[S2]För kyrkliga samfälligheter skall tillskottet av skatteunderlag utgöra summan av de tillskott som utgår eller skulle ha utgått till de i samfälligheten ingående pastoraten enligt första stycket.

[S3]Tillskottet av skatteunderlag avrundas till närmaste hela tusental skattekronor, varvid 500 skattekronor avrundas uppåt.

15 §  För pastoraten och stiftssamfälligheterna gäller som garanti följande skattekraft i procent av medelskattekraften.

Pastoraten och stiftssamfälligheterna iGaranterad skattekraft
Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län utom Mörbylånga och98 95 95 95 95 95
Borgholms kommuner Mörbylånga och Borgholms kommuner Gotlands län Blekinge län Kristianstads län Malmöhus län Hallands län Göteborgs och Bohus län Älvsborgs län Skaraborgs län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Kopparbergs län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län utom Dorotea, Sorsele, Storumans, Vilhelmina och Åsele kommuner Dorotea, Sorsele, Storumans, Vilhelmina och Åsele kommuner Norrbottens län: Bodens, Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner Arvidsjaurs kommun Arjeplogs kommun Gällivare, Jokkmokks, Kiruna, Pajala, Överkalix och Övertorneå kommuner95 98 104 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 98 98 101 104 107 110 107 110 113 116

[S2]/r4/ Extra utjämningsbidrag

16 §  Kyrkofondens styrelse får bevilja pastorat och stiftssamfälligheter extra utjämningsbidrag enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

[S2]/r3/ Övriga bidrag

[S3]/r4/ Stiftsbidrag

17 §  Kyrkofondens styrelse får enligt föreskrifter som regeringen meddelar bevilja stiftssamfälligheter bidrag ur kyrkofonden */k/ (stiftsbidrag) */-k/ för betalning av följande kostnader:

 1. domkapitlets, stiftsstyrelsens och egendomsnämndens förvaltningskostnader,
 2. lönekostnader för sekreterare till biskopen,
 3. lönekostnader för stiftsadjunkter, kontraktsadjunkter, pastorsadjunkter, garnisonspastorn i Boden och kyrkoherdar för samer,
 4. arvoden till kontraktsprostar samt till praktikanter och handledare för dessa,
 5. kostnader i samband med möte med stiftets präster,
 6. kostnader för särskilda bidrag (strukturbidrag) som stiftsstyrelsen skall fördela mellan pastoraten för särskilda behov.

[S2]/r4/ Kyrkobyggnadsbidrag

18 §  Kyrkofondens styrelse får bevilja ett pastorat bidrag till kostnadskrävande underhåll och restaurering av församlingskyrka enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

[S2]/r3/ Övriga bestämmelser

[S3]/r4/ Fördelning av bidragsbelopp vid indelningsändring

19 §  När ett beviljat bidrag behöver uppdelas på flera mottagare till följd av en indelningsändring, skall kyrkofondens styrelse besluta om bidragets fördelning.

[S2]/r4/ Inskränkning av utjämningsbidrag

20 §  Kyrkofondens styrelse får bestämma att ett beviljat utjämningsbidrag skall sättas ner eller upphöra att utgå, om utbetalningen av bidraget kan leda till en sänkning av ett pastorats utdebitering av församlingsskatt under en nivå som fastställs av regeringen. Nivån får inte med mer än 20 öre överstiga medelutdebiteringen av församlingsskatt i riket.

[S2]/r4/ Hur tillskott av skatteunderlag samt allmän och särskild kyrkoavgift fastställs

21 §  Kyrkofondens styrelse fastställer för varje pastorat tillskottet av skatteunderlag samt vad som skall utgå i allmän och särskild kyrkoavgift. Styrelsen skall meddela dessa uppgifter senast den 25 januari bidragsåret.

[S2]Till ledning för det kyrkokommunala budgetarbetet skall kyrkofondens styrelse senast den 10 september året före bidragsåret meddela pastoraten och stiftssamfälligheterna preliminära uppgifter om tillskott av skatteunderlag, stiftsbidrag samt belopp för allmän och särskild kyrkoavgift.

[S3]Stiftsstyrelsen skall meddela berörda pastorat preliminära uppgifter om strukturbidraget senast den 1 oktober året före bidragsåret. */k/ Lag (1988:1552). */-k/

[S4]/r3/ Överklagande av beslut

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kyrkofondslag (1988:182)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader.
  3. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna lag, tillämpas i stället den nya föreskriften.
  4. Utan hinder av bestämmelserna i 12 § första och andra styckena och 21 § skall i fråga om sådan särskild kyrkoavgift som beräknas på skogsbruksvärdet gälla följande. Intill utgången av år 1992 skall avgiften för pastoratens räkning betalas av egendomsnämnden från avkastningen av den skog som nämnden förvaltar åt pastoraten.
  Avgiften skall beräknas på det sammanlagda skogsbruksvärdet av pastoratens skogar i stiftet.
  Avgiften för år 1992 får inte överstiga 80 procent av överskottet från egendomsnämndens förvaltning av pastoratens skogar under det räkenskapsår som avslutas den 31 december 1991. Överskottet beräknas efter avdrag för kostnaderna för skogsvårdsavgiften.
  Kyrkofondens styrelse skall senast den 15 april 1992 fastställa den särskilda kyrkoavgiften som beräknas på skogsbruksvärdet av pastoratens lönetillgångar för år 1991. */k/ Lag (1991:1778). */-k/
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:31
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1988:1552) om ändring i kyrkofonds- lagen (1988:182)

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:16
  Omfattning
  ändr. 21 §, 4 p övergångsbest.; nya 22 §, rubr. närmast före 22 §, 11, 12 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1989:986) om ändring i kyrkofonds- lagen (1988:182)

Lag (1990:402) om ändring i kyrkofonds- lagen (1988:182)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas första gången i fråga om bidragsåret 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:1778) om ändring i kyrkofonds- lagen (1988:182)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:39
  Omfattning
  ändr. 3 §; ny 13 p övergångsbest.; omtryck
  Ikraftträder
  1992-01-01

Ändring, SFS 1992:301

  Omfattning
  upph.