Upphävd författning

Förordning (1988:278) med instruktion för centralnämnden för fastighetsdata

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1988-05-05
Ändring införd
SFS 1988:278
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1984:927) med instruktion för centralnämnden för fastighetsdata
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Centralnämnden för fastighetsdata har till uppgift att

 1. i samverkan med statens lantmäteriverk, domstolsverket och andra berörda myndigheter genomföra fastighetsdatareformen och förvalta fastighetsdatasystemet,
 2. koordinatregistrera fastigheter, samfälligheter och byggnader,
 3. svara för driften av fastighetsdatasystemet,
 4. i samverkan med statens lantmäteriverk, domstolsverket och andra intressenter utveckla system och metoder för fastighetsdatasystemets användning inom olika verksamhetsområden,
 5. uppmärksamma möjligheterna att komplettera fastighetsdatasystemet med nya uppgifter som är av betydelse för statliga och andra myndigheters eller organisationers verksamhet,
 6. tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.
 7. föra pantbrevsregister enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister. Förordning (1994:601).

2 §  Centralnämnden får inom sitt verksamhetsområde bedriva uppdragsverksamhet i Sverige och utomlands mot ersättning enligt grunder som nämnden fastställer efter samråd med riksrevisionsverket.

[S2]Vid tillämpningen av förordningen (1981:673) med vissa bestämmelser för statlig myndighets affärsdrivande verksamhet i utlandet skall nämnden samråda med plan- och bostadsverket och statens lantmäteriverk i frågor av gemensamt intresse.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på centralnämnden med undantag av 18 §.

Myndighetens ledning

4 §  Centralnämndens generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

5 §  Centralnämndens styrelse består av högst åtta personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

6 §  Inom centralnämnden finns sju enheter, nämligen tekniska enheten, driftsenheten, fastighetsregisterenheten, inskrivningsregisterenheten, utvecklingsenheten, administrativa enheten och stabsenheten.

[S2]Varje enhet leds av en byråchef.

Utvecklingsråd

6 a §  Vid centralnämnden finns ett råd för behandling av utvecklingsfrågor av betydelse för kommunerna.

[S2]Rådet består av generaldirektören, som är rådets ordförande, samt de ledamöter i övrigt som centralnämnden utser. Förordning (1992:158).

Personalföreträdare

7 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på centralnämnden.

Personalansvarsnämnden

8 §  Centralnämndens personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av enhetscheferna. Generaldirektören är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande.

Tjänstetillsättning

9 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänster som enhetschef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av centralnämnden.

10 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

11 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

Bisysslor

12 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av centralnämnden även i fråga om enhetschefer.

Ändringar

Förordning (1988:278) med instruktion för Centralnämnden för fastighetsdata

Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1992:158) om ändring i förordningen (1988:278) med instruktion för centralnämnden för fastighetsdata

  Omfattning
  ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
  Ikraftträder
  1992-05-01

Förordning (1994:601) om ändring i förordningen (1988:278) med instruktion för Centralnämnden för fastighetsdata

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Ändring, SFS 1995:1418

  Omfattning
  upph.