Upphävd författning

Förordning (1988:296) med instruktion för statens kärnbränslenämnd;

Departement
Miljö- och naturresursdepartementet
Utfärdad
1988-05-19
Ändring införd
SFS 1988:296
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1981:672) med instruktion för statens kärnbränslenämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens kärnbränslenämnd är central förvaltningsmyndighet med uppgift att övervaka genomförandet av den forsknings- och utvecklingsverksamhet och det program för bl. a. sådan verksamhet som avses i 11 och 12 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt handlägga vissa finansieringsfrågor på kärnavfallsområdet.

2 §  Nämnden skall särskilt

 1. följa utvecklingen på kärnenergiområdet, främst metoder för hantering och slutlig förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta och för avveckling och rivning av reaktoranläggningar,
 2. redovisa behållningen av de medel som nämnden har att förvalta i samband med att förslaget till avgift enligt 5 § lagen (1981:669) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m. lämnas till regeringen,
 3. ta initiativ till sådan forsknings- och utredningsverksamhet som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina åligganden i den mån inte någon annan myndighet har detta till uppgift,
 4. till samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor redovisa sin planerade forskningsverksamhet i den mån verksamheten inte är ett led i beredning av ärenden som statens kärnbränslenämnd har att avgöra samt resultaten av denna forskningsverksamhet,
 5. verka för att allmänheten ges information om arbetet vad gäller använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta samt avveckling och rivning av reaktoranläggningar.

[S2]Nämnden har vidare särskilda uppgifter enligt lagen (1981:669) och förordningen (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m. samt lagen (1984:3) och förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet.

[S3]/r3/ Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på nämnden med undantag av 2, 18 och 19 §§.

[S2]/r3/ Myndighetens ledning

4 §  Kärnbränslenämndens överdirektör är chef för nämnden.

[S2]/r3/ Styrelsen

5 §  Nämndens styrelse består av högst tio personer, överdirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledmöterna är närvarande.

[S3]/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

6 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen besluta i följande frågor:

 1. frågor om förslag till avgift enligt 5 § lagen (1981:669) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m. samt fastställande av plan för kompletterande forsknings- och utvecklingsverksamhet och för övervakning och kontroll av slutförvar,
 2. frågor om granskning och utvärdering av det program som avses i 12 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
 3. frågor om användningen av inbetalade avgifter,
 4. frågor om åtalsanmälan enligt 29 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättning

7 §  Överdirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra tjänster tillsätts av nämnden.

8 §  Förordnande att vara överdirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av överdirektören.

9 §  Andra styrelseledamöter än överdirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

Ändringar

Förordning (1988:296) med instruktion för statens kärnbränslenämnd

Ikraftträder
1988-07-01

Ändring, SFS 1990:506

  Omfattning
  upph.