Förordning (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m.

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1988-01-14
Ändring införd
SFS 1988:31 i lydelse enligt SFS 2021:327
Ikraft
1988-04-12
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

1 §  Under söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton ska tingsrätterna enligt bestämmelserna i denna förordning ha beredskap för prövning av frågor som rör förundersökning och användande av tvångsmedel samt frågor om kontaktförbud avseende gemensam bostad och förbud enligt 3 kap. 5 § första stycket 2 lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder.

[S2]Tingsrätterna ska även ha beredskap för att pröva åtal för brott gemensamt med en fråga om häktning enligt 24 kap. 13 a § rättegångsbalken. Förordning (2021:327).

1 a §  Under andra tider än ordinarie öppettider och andra tider än de som anges i 1 §, ska tingsrätterna enligt bestämmelserna i denna förordning ha beredskap för att pröva frågor om offentlig försvarare för misstänkta som är gripna eller anhållna där det finns ett särskilt brådskande behov av försvarare. Förordning (2019:673).

2 §  Domstolsverket får, efter att ha gett Åklagarmyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om indelning av tingsrätterna i beredskapsområden.

[S2]Domstolsverket får meddela föreskrifter om vilken tingsrätt som ska ansvara för samordningen av beredskapen inom området.

[S3]En tingsrätt som är indelad för sådan beredskap som anges i 1 §, får dagen före beredskapens början handlägga frågor som behöver prövas före sammanträdet. Förordning (2019:673).

 • DVFS 2013:2: Domstolsverkets föreskrifter om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.
 • DVFS 2019:14: Domstolsverkets föreskrifter om helgberedskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.
 • DVFS 2013:6: Föreskrifter om ändring i Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2013:2) om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.

3 §  Tingsrätterna inom beredskapsområdet fördelar beredskapen mellan sig efter samråd med den eller de åklagarkammare som berörs. Om tingsrätterna inte kan enas om fördelningen avgörs frågan av den hovrätt under vilken den samordningsansvariga tingsrätten hör. Förordning (2004:1276).

4 §  Lagmannen avgör tingsrättens ärenden enligt 3 § och fördelar beredskapen.

[S2]Beredskap enligt 1 § bör företrädesvis fullgöras av ordinarie domare. Förordning (2019:673).

5 §  En tingsrätt som har beredskap enligt 1 § ska, om det är möjligt, i förväg ge till känna var sammanträde ska hållas och anslå uppropslistan på lämplig plats i anslutning till den lokal där sammanträde hålls. Förordning (2019:673).

6 §  Domstolsverket får meddela närmare föreskrifter om beredskapen i övrigt. Förordning (2019:673).

 • DVFS 2013:2: Domstolsverkets föreskrifter om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.
 • DVFS 2019:14: Domstolsverkets föreskrifter om helgberedskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.
 • DVFS 2013:6: Föreskrifter om ändring i Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2013:2) om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 12 april 1988. Bestämmelserna i 2--6 §§ får dock tillämpas från och med den 8 februari 1988.
  Ikraftträder
  1988-04-12

Förordning (1993:181) om ändring i förordningen (1988:31) om tingrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-06-01

Förordning (1996:209) om ändring i förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2003:527) om ändring i förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 5 §§
Ikraftträder
2003-09-01

Förordning (2004:1276) om ändring i förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2011:969) om ändring i förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktesfrågor m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-10-01

Förordning (2015:648) om ändring i förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktesfrågor m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2019:673) om ändring i förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 10 december 2019 i fråga om 2 och 6 §§ och i övrigt den 1 september 2020. Förordning (2020:160).
Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 6 §§; ny 1 a §
Ikraftträder
2019-12-10

Förordning (2020:160) om ändring i förordningen (2019:673) om ändring i förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m.

Omfattning
ändr. ikrafttr.best. till 2019:673

Förordning (2021:327) om ändring i förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2021-07-01