/r1/ Förordning (1988:377) om statliga myndigheters skyldighet att leverera skrifter till kungl. biblioteket och riksdagsbiblioteket;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-04-28
Ändring införd
SFS 1988:377
Ikraft
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Med skrift förstås i denna förordning tryckt skrift och annan skrift som avses i 1 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen.

2 §  Av skrifter som statliga myndigheter under regeringen framställer eller låter framställa skall myndigheten leverera ett exemplar till vardera av kungl. biblioteket och riksdagsbiblioteket. Leveransskyldighet föreligger dock inte i fråga om sådana skrifter som avses i 8 § lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar eller skrifter som framställs uteslutande för internt bruk inom myndigheten.

3 §  Leveransskyldigheten skall fullgöras snarast efter publiceringen.

4 §  Försändelser av skrifter till kungl. biblioteket skall vara försedda med påteckningen: Bytestryck.

[S2]Biblioteket får använda de mottagna skrifterna för att underlätta det internationella utbytet av officiellt tryck.

Ändringar

Förordning (1988:377) om statliga myndigheters skyldighet att leverera skrifter till Kungl. biblioteket och riksdagsbiblioteket

Ikraftträder
1988-07-01