Förordning (1988:377) om statliga myndigheters skyldighet att leverera skrifter till Kungl. biblioteket och Riksdagsbiblioteket

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-04-28
Ändring införd
SFS 1988:377 i lydelse enligt SFS 2018:1925
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1978:910) om leverans till riksdagsbiblioteket av skrifter som ges ut av statliga myndigheter
Cirkulär (1940:123) till statsmyndigheterna angående insändande till kungl. biblioteket av offentliga publikationer
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Med skrift förstås i denna förordning tryckt skrift och annan skrift som avses i 1 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen. Förordning (2018:1925).

2 §  Av skrifter som statliga myndigheter under regeringen framställer eller låter framställa skall myndigheten leverera ett exemplar till vardera av kungl. biblioteket och riksdagsbiblioteket. Leveransskyldighet föreligger dock inte i fråga om sådana skrifter som avses i 8 § lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar eller skrifter som framställs uteslutande för internt bruk inom myndigheten.

3 §  Leveransskyldigheten skall fullgöras snarast efter publiceringen.

4 §  Försändelser av skrifter till kungl. biblioteket skall vara försedda med påteckningen: Bytestryck.

[S2]Biblioteket får använda de mottagna skrifterna för att underlätta det internationella utbytet av officiellt tryck.

Ändringar

Förordning (1988:377) om statliga myndigheters skyldighet att leverera skrifter till Kungl. biblioteket och Riksdagsbiblioteket

Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (2018:1925) om ändring i förordningen (1988:377) om statliga myndigheters skyldighet att leverera skrifter till kungl. biblioteket och riksdagsbiblioteket

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2019-01-01