Upphävd författning

Förordning (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:525 i lydelse enligt SFS 2007:741
Ikraft
1988-08-01
Upphäver
Förordning (1985:843) med instruktion för kemikalieinspektionen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Kemikalieinspektionen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om hälso- och miljörisker med kemiska produkter och biotekniska organismer, i den mån inte någon annan myndighet har detta till uppgift. Förordning (1998:921).

1 a §  Kemikalieinspektionen ansvarar för samordning, utveckling, uppföljning, utvärdering, rapportering och information i fråga om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Förordning (2006:1143).

2 §  Inspektionen skall särskilt

 1. uppmärksamt följa utvecklingen i fråga om förekomsten av kemiska produkter och biotekniska organismer och de risker användningen av dessa kan medföra,
 2. utöva tillsyn enligt miljöbalken i enlighet med vad som framgår av förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken,
 3. pröva frågor om godkännande av bekämpningsmedel och svara för annan förhandsgranskning av kemiska produkter och biotekniska organismer,
 4. föra och utveckla register över kemiska produkter och biotekniska organismer,
 5. utreda, sammanställa och dokumentera verksamheten avseende kemiska produkter och biotekniska organismer och de hälso- och miljörisker sådana produkter och organismer kan medföra,
 6. lämna information inom området för kontroll av kemikalier och biotekniska organismer,
 7. stödja regionala och lokala tillsynsmyndigheter inom området för kontroll av kemikalier och biotekniska organismer,
 8. medverka i det internationella samarbetet inom området för kontroll av kemikalier och biotekniska organismer,
 9. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Förordning (2001:106).

2 a §  Kemikalieinspektionen skall i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 1 a § rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs. Förordning (2006:1143).

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på inspektionen med undantag av 2 §. Förordning (1995:1334).

Inspektionens ledning

4 §  Inspektionens generaldirektör är chef för inspektionen.

Rådet för Reach-frågor

5 §  Till inspektionen är det knutet ett råd för information och samverkan mellan näringsliv, myndigheter och andra berörda intressenter i informationsfrågor och andra frågor som rör Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG. Förordning (2007:34).

6 §  Rådet för Reach-frågor består av en ordförande och högst tretton andra ledamöter som representerar myndigheter, näringsliv och andra berörda intressenter. Inspektionens generaldirektör är rådets ordförande. Regeringen utser övriga ledamöter för en period av två år efter förslag från de berörda intressenterna. Rådet utser inom sig vice ordförande. Förordning (2007:741).

Toxikologiska rådet

7 §  Till inspektionen är ett toxikologiskt råd knutet. Rådet är ett expertorgan för rådgivning och samråd i toxikologiska frågor.

[S2]Till rådets uppgifter hör att verka för en hög vetenskaplig standard i myndigheternas analyser av risker med kemiska ämnen, att ge myndigheterna vägledning i deras arbete med kriterier och principer för vetenskapliga tolkningsfrågor samt att medverka till en sådan samordning att myndigheterna kan göra grundläggande delar av riskanalysen på ett så enhetligt sätt som möjligt.

8 §  Toxikologiska rådet består av inspektionens generaldirektör, som är rådets ordförande, och representanter för myndigheter samt enskilda forskare. Ledamöterna förordnas av regeringen för en bestämd tid. Rådet utser inom sig vice ordförande. Förordning (1995:1334).

Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på inspektionen.

10 § har upphävts genom förordning (1995:1334).

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 §  Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som är av mindre vikt eller som saknar principiell betydelse.

12 § har upphävts genom förordning (1995:1334).
13 § har upphävts genom förordning (1995:1334).
14 § har upphävts genom förordning (1995:1334).
15 § har upphävts genom förordning (1995:1334).

Ändringar

Förordning (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen

  Ikraftträder
  1988-08-01

Förordning (1989:418) om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för kemikalieinspektionen

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:142) om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för kemikalieinspektionen

  Omfattning
  ändr. 6, 10, 12, 15 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1992:1026) om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen

  Omfattning
  ändr. 6, 10, 12, 15 §§
  Ikraftträder
  1992-12-01

Förordning (1995:1334) om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen

  Omfattning
  upph. 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, rubr. närmast före 5, 6, 10, 12, 15 §§; ändr. 3, 8 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1997:1128) om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:921) om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2001:106) om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2001:1098) om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen

Omfattning
ny 1 a §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2006:1143) om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen

Omfattning
ändr. 1 a §; ny 2 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:34) om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen

Omfattning
nya 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 §
CELEX-nr
32006R1907
Ikraftträder
2007-04-01

Förordning (2007:741) om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2007-11-06

Ändring, SFS 2007:1064

Omfattning
upph.