Upphävd författning

Förordning (1988:533) med instruktion för styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum);

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:533
Ikraft
1988-09-01
Upphäver
Förordning (1987:601) med instruktion för styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum) har till uppgift att anordna utbildning i språk och u-landskunskap samt att ge information och rådgivning om lämplig utbildning inför uppdrag i u-länder.

2 §  Sandö U-centrum skall särskilt

 1. anordna allmänna kurser i u-landskunskap, på upp till en termin, i syfte att främja rekrytering av personal i Sverige för uppdrag i u-länder,
 2. ge förberedande utbildning inför uppdrag i u-land för volontärer från folkrörelser och andra enskilda organisationer,
 3. mot avgift anordna kurser i u-landsfrågor och språk för olika intressegrupper, företag och organisationer,
 4. i samarbete med övriga biståndsmyndigheter ge myndigheter, folkrörelser och andra enskilda organisationer samt företag och enskilda information och rådgivning om lämplig utbildning inför uppdrag i u-länder,
 5. i samverkan med myndigheter, folkrörelser, enskilda organisationer, utbildningsanstalter och företag utveckla och förbättra de pedagogiska metoderna för utbildning inför u-landsuppdrag,
 6. upprätta ett register över de personer som vid Sandö-skolan genomgått den allmänna utbildningen för uppdrag i u-länder.

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen skall tillämpas på Sandö U-centrum med undantag av 2, 18 och 30 §§.

[S2]/r3/ Myndighetens ledning

4 §  Rektorn vid Sandö U-centrum är chef för myndigheten.

[S2]/r3/ Styrelsen

5 §  Styrelsen består av en ordförande och högst tio andra personer, rektorn medräknad.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S3]/r3/ Personalföreträdare

6 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Sandö U-centrum.

[S2]/r3/ Personalansvarsnämnden

7 §  Sandö U-centrums personalansvarsnämnd består -- förutom av rektorn och personalföreträdarna -- av två personer som styrelsen utser. Rektorn är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när samtliga ledamöter är närvarande.

[S3]/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

8 §  Rektorn förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra tjänster tillsätts av Sandö U-centrum.

9 §  Ordföranden och andra styrelseledamöter än rektorn utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]/r3/ Överklagande

10 §  Sandö U-centrums beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 • lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter.

[S2]Sandö U-centrums beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet.

Ändringar

Förordning (1988:533) med instruktion för Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum)

Ikraftträder
1988-09-01

Ändring, SFS 1995:869

  Omfattning
  upph.