Upphävd författning

Förordning (1987:601) med instruktion för styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum)

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1987-05-27
Ändring införd
SFS 1987:601
Ikraft
1987-07-01
Upphäver
Förordning (1981:664) med instruktion för nämnden för u-landsutbildning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § första punkten och 15 §, tillämpas på styrelsen för u-landsutbildning i Sandö. Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § allmänna verksstadgan ordföranden i styrelsen och i övrigt rektorn.

Uppgifter

2 §  Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö har till uppgift att anordna utbildning i språk- och u-landskunskap inför uppdrag i u-länder samt ge information och rådgivning om lämplig utbildning inför u-landsuppdrag.

3 §  Det åligger styrelsen särskilt att

 1. anordna allmänna kurser i u-landskunskap, på upp till en termin, i syfte att främja rekrytering av personal i Sverige för uppdrag i u-länder,
 2. ge förberedelseutbildning för volontärer från folkrörelser och andra enskilda organisationer,
 3. i samarbete med statens skola för vuxna i Härnösand anordna språkutbildning som förberedelse för uppdrag i u-länder,
 4. mot avgift anordna kurser i u-landsfrågor och språk för olika intressegrupper, företag och organisationer,
 5. i samarbete med övriga biståndsmyndigheter ge myndigheter, folkrörelser och andra enskilda organisationer samt företag och enskilda information och rådgivning om lämplig utbildning inför uppdrag i u-länder,
 6. i samverkan med myndigheter, folkrörelser, enskilda organisationer, utbildningsanstalter och företag utveckla och förbättra de pedagogiska metoderna för utbildning inför u-landsuppdrag.

4 §  Styrelsen beslutar om särskild urvalsprövning för den allmänna kursen i u-landskunskap och om antagning till utbildningen.

5 §  Styrelsen upprättar ett register över de personer som vid Sandö-skolan genomgått den allmänna utbildningen för uppdrag i u-länder.

6 §  Styrelsen skall varje år i samband med sin anslagsframställning, eller senast den 1 september, avge en berättelse till utrikesdepartementet om verksamheten under det senaste året.

Organisation

7 §  Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och sex andra ledamöter. För varje ledamot, utom ordföranden, finns en personlig ersättare.

8 §  Styrelsens verksamhet vid Sandöskolan leds av en rektor, som också är chef för skolan.

9 §  Hos styrelsen finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får styrelsen anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

10 §  Av styrelsen avgörs

 1. frågor om allmänna riktlinjer för utbildning och antagning,
 2. viktigare frågor om styrelsens organisation och arbetsformer,
 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om tillsättning av tjänster i lägst lönegrad N 21,
 5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. andra frågor som ordföranden hänskjuter till plenum.

11 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]I 15 kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och i 26 § anställningsförordningen (1965:601) finns särskilda bestämmelser om omröstning i vissa personalfrågor.

12 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden och minst tre ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

13 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av ordföranden ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av ordföranden får de avgöras av rektorn enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

14 §  Vid förhinder för ordföranden tjänstgör vice ordföranden i dennes ställe.

15 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 13 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragning av ett ärende ankommer på rektorn eller på en särskilt förordnad föredragande. Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]Rektorn har rätt att närvara när ett ärende föredras av någon annan.

16 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m . m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

17 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening antecknad.

18 §  Ordföranden får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

19 §  Ordföranden, rektorn eller, efter beslut av ordföranden, annan tjänsteman får begära in förklaringar, upplysning eller yttranden i ärenden hos styrelsen.

Tjänstetillsättning

20 §  Styrelsens ledamöter och ersättarna för dem förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Tjänsten som rektor tillsätts av regeringen efter anmälan av ordföranden.

[S3]Övriga tjänster tillsätts och annan personal anställs av styrelsen.

Övriga bestämmelser

21 §  Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet gäller den som innehar eller uppehåller tjänsten som rektor.

Ändringar

Förordning (1987:601) med instruktion för styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum)

Ikraftträder
1987-07-01

Ändring, SFS 1988:533

  Omfattning
  upph.