Upphävd författning

Förordning (1988:541) med instruktion för Centrala försöksdjursnämnden

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:541 i lydelse enligt SFS 2000:1200
Ikraft
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Centrala försöksdjursnämnden har till uppgift att samordna och planera frågor som rör försöksdjur.

2 §  Nämnden skall särskilt

 1. främja samverkan mellan uppfödare av försöksdjur, forskare, personal som har hand om försöksdjur, djurskyddsorganisationer och myndigheter,
 2. svara för planering av försöksdjursverksamheten i landet och därvid företa åtgärder för att förbättra försöksdjurssituationen,
 3. begränsa behovet av försöksdjur bl. a. genom att främja utvecklingen av alternativa metoder till djurförsök,
 4. efter samråd med lantbruksstyrelsen sammanställa statistik över försöksdjursförbrukningen,
 5. följa de djurförsöksetiska nämndernas arbete och bedömning av frågor om användningen av försöksdjur,
 6. till stöd för utvecklingen av alternativa metoder till djurförsök fördela medel som ställs till nämndens förfogande, samt
 7. tillsammans med berörda högskolemyndigheter, statens veterinärmedicinska anstalt samt berörda myndigheter i övrigt verka för att de samlade resurserna för försöksdjursverksamheten och därmed sammanhängande frågor utnyttjas effektivt.

Sammansättning

3 §  Nämnden består av 15 ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Ordföranden, vice ordföranden och de övriga ledamöterna utses genom beslut av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1996:573).

Organisation

4 §  Hos nämnden finns en byråchef.

[S2]Personal vid Vetenskapsrådet och Statens veterinärmedicinska anstalt som är anställd för uppgifter inom försöksdjurssektorn skall biträda nämnden. Förordning (2000:1200).

5 §  Hos nämnden finns de beredande och rådgivande organ som nämnden bestämmer.

Verksförordningens tillämpning

6 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]18 § om myndighetens organisation,

[S3]26 § om ärendenas handläggning,

[S4]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter m.m., och

[S6]31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:573).

7 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 11, 13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:573).

Ärendenas handläggning

8 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ett ärende av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

9 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

10 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 § inte behöver föredras.

11 § har upphävts genom förordning (1996:573).
12 § har upphävts genom förordning (1996:573).

Anslag

13 §  Nämnden skall efter samråd med de förvaltande myndigheterna fastställa villkor för de anslag som beviljas av nämnden.

Överklagande

14 §  Andra beslut av nämnden än beslut som enligt 22 a § förvaltningslagen (1986:223) skall överklagas hos allmän förvaltningsdomstol får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga eller andra föreskrifter. Nämndens beslut i ärenden om anslag får inte överklagas. Förordning (1998:1115).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:541) med instruktion för Centrala försöksdjursnämnden

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1992:583) om ändring i förordningen (1988:541) med instruktion för Centrala försöksdjursnämnden

  Omfattning
  ändr. 4, 11 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1996:573) om ändring i förordningen (1988:541) med instruktion för Centrala försöksdjursnämnden

  Omfattning
  upph. 11, 12 §§, rubr. närmast före 11 §; ändr. 3, 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:1115) om ändring i förordningen (1988:541) med instruktion för Centrala försöksdjursnämnden

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2000:1200) om ändring i förordningen (1988:541) med instruktion för Centrala försöksdjursnämnden

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-01-01

Ändring, SFS 2003:1125

Omfattning
upph.