Upphävd författning

Förordning (1988:653) med instruktion för statens förlikningsmannaexpedition

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Ändring införd
SFS 1988:653 i lydelse enligt SFS 1996:427
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1967:284) med instruktion för statens förlikningsmannaexpedition
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens förlikningsmannaexpedition är central myndighet för det statliga förlikningsväsendet.

2 §  Expeditionen skall

  1. utföra de uppgifter som följer av 46 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, och
  2. ha inseende över statens förlikningsmän för medling i arbetstvister.

Myndighetens ledning

3 §  Expeditionen leds av en styrelse som består av högst tre ledamöter. En av dessa är ordförande.

Organisation

4 §  Vid förlikningsmannaexpeditionen finns ett kansli som leds av styrelsens ordförande.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på expeditionen:

[S2]18 § om interna föreskrifter,

[S3]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S4]27-28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S6]30 § om ärendeförteckning,

[S7]31 § om myndighetens beslut,

[S8]35 § om överklagande. Förordning (1996:427).

6 §  Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 11 och 13 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:427).

Ärendenas handläggning

7 §  Ärendena avgörs av styrelsen. Ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen får dock avgöras av styrelsens ordförande eller av någon tjänsteman vid expeditionen. Hur detta skall ske anges i arbetsordning eller i särskilda beslut.

8 §  Styrelsen är beslutför när två ledamöter är närvarande.

[S2]Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får styrelsens ordförande eller, efter ordförandens bestämmande, en annan styrelseledamot, ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Anställningar m.m.

9 §  Styrelsens ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser en av ledamöterna att vara ordförande.

[S2]Anställningar vid expeditionens kansli beslutas av styrelsen. Förordning (1996:427).

Ändringar

Förordning (1988:653) med instruktion för Statens förlikningsmannaexpedition

    Ikraftträder
    1988-07-01

Förordning (1996:427) om ändring i förordningen (1988:653) med instruktion för Statens förlikningsmannaexpedition

Omfattning
ändr. 5, 6, 9 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
1996-07-01

Ändring, SFS 2000:258

Omfattning
upph.