Upphävd författning

Förordning (1988:708) med instruktion för Transportforskningsberedningen;

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Ändring införd
SFS 1988:708
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1984:483) med instruktion för transportforskningsberedningen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Transportforskningsberedningen har till uppgift att planera, initiera, stödja och samordna forskning, utveckling och demonstrationsprojekt som rör transporter, trafik, trafiksäkerhet och trafikens miljöeffekter. Förordning (1991:1267).

2 §  Transportforskningsberedningen skall särskilt

 1. kartlägga forskningsbehoven och verka för att forskningsinsatserna samordnas,
 2. utarbeta program för forskning och utveckling,
 3. besluta om statligt stöd till forskning, utveckling och demostrationsprojekt,
 4. främja den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden vid högskolan,
 5. informera om forskningsresultat och samordna dokumenteringen.

[S2]/r3/ Transportforskningsberedningens ledning

3 §  Transportforskningsberedningen leds av en styrelse. Den består av högst åtta personer. I styrelsen ingår dessutom transportforskningsberedningens överdirektör. En av ledamöterna är ordförande.

[S2]/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

4 §  Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7, 9, 10 och 13 §§verksförordningen (1987:1100).

[S2]/r3/ Organisation

5 §  Vid transportforskningsberedningen finns ett kansli, som leds av överdirektören, och de andra organ som styrelsen beslutar. Förordning (1991:1465).

6 § har upphävts genom förordning (1991:1465).
/r3/ Verksförordningens tillämpning

7 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på transportforskningsberedningen:

 • 14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,
 • 16 § om interna föreskrifter,
 • 17 § om inhämtande av uppgifter,
 • 29 § om myndighetens beslut.

[S2]/r3/ Ärendenas handläggning

8 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

9 §  Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

10 §  Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till överdirektören eller till någon annan som tjänstgör hos myndigheten att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen.

11 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får dock medges att ärenden som avgörs enligt 10 § inte behöver föredras.

12 §  I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

13 §  I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

14 §  Andra styrelseledamöter än överdirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande. Förordnandet ges för en bestämd tid.

15 § har upphävts genom förordning (1991:1465).

16 §  Tjänsten som överdirektör tillsätts av regeringen.

[S2]Andra tjänster tillsätts av transportforskningsberedningen.

[S3]/r3/ Bisysslor

17 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av transportforskningsberedningen även i fråga om överdirektören.

[S2]/r3/ Överklagande

18 §  Transportforskningsberedningens beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 • lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter.

[S2]Transportforskningsberedningens beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet.

Ändringar

Förordning (1988:708) med instruktion för Transportforskningsberedningen

Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1991:1267) om ändring i förordningen (1988:708) med instruktion för transportforskningsberedningen

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-10-01

Förordning (1991:1465) om ändring i förordningen (1988:708) med instruktion för transportforskningsberedningen

  Omfattning
  upph. 6, 15 §§, rubr. närmast före 6 §; ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1991-12-01

Ändring, SFS 1993:675

  Omfattning
  upph.