Upphävd författning

Förordning (1988:732) med instruktion för Arbetsmiljöinstitutet

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:732
Ikraft
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Arbetsmiljöinstitutet har till uppgift att bedriva och främja forskning, utbildning och dokumentation inom arbetsmiljöområdet i syfte att förbättra arbetsmiljön.

2 §  Institutet skall särskilt

 1. svara för att kunskaper och kompetens byggs upp inom arbetsmiljöforskningen,
 2. uppmärksamma utvecklingen av den vetenskapliga forskningen inom institutets verksamhetsområde, såväl nationellt som internationellt,
 3. samverka med myndigheter, institutioner och organisationer så att de samlade resurserna för arbetsmiljöforskningen utnyttjas effektivt,
 4. biträda arbetarskyddsstyrelsen med råd och underlag för föreskrifts- och tillsynsarbetet samt informera arbetarskyddsstyrelsen om planerat forskningsarbete,
 5. ansvara för utbildningen av företagshälsovårdens personal och bedriva annan extern utbildning samt medverka i arbetarskyddsstyrelsens personalutbildning,
 6. samverka med arbetarskyddsstyrelsen i frågor om företagshälsovårdsutbildningen,
 7. utarbeta och sprida information om arbetsmiljöforskningen och svara för ett ansvarsbibliotek för arbetsmiljöfrågor, och
 8. utföra uppdrag inom sitt verksamhetsområde. Förordning (1991:2002).

3 §  Institutet skall varje år före den 1 december till regeringen lämna förslag om det bidrag från Arbetsmiljöfonden som under det följande budgetåret skall ställas till institutets förfogande för utbildning av personal inom företagshälsovården. Institutet skall genast underrätta Arbetsmiljöfonden om förslaget. Förordning (1994:683).

4 §  Institutet skall ta ut ersättning för uppdrag som institutet utför, om inte annat föreskrivs.

5 §  Institutet får besluta om skälig ersättning till den som är anställd vid institutet för sakskada som har uppstått i tjänsten.

Verksförordningens tillämpning

6 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på institutet med undantag av 13 §.

Myndighetens ledning

7 §  Institutets generaldirektör är chef för myndigheten. Förordning (1992:941).

Styrelsen

8 §  Institutets styrelse består av högst nio personer, generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1992:941).

Organisation

9 §  Inom institutet finns enheter med uppgifter rörande arbetsmiljöforskningen samt de ytterligare enheter som institutet bestämmer.

10 § har upphävts genom förordning (1994:683).

Personalföreträdare

11 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på institutet.

Personalansvarsnämnden

12 §  Institutets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av chefen för den administrativa enheten samt chefen för den enhet som frågan rör.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1992:941).

Styrelsens ansvar och uppgifter

13 §  Styrelsen skall fatta beslut

 1. om myndighetens anslagsframställning och årsredovisning, och
 2. med anledning av Riksrevisionsverkets revisionsberättelser och revisionsrapporter. Förordning (1994:683).

Tjänstetillsättning m. m.

14 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänsten som chef för den administrativa enheten tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Tjänster som professor inrättas och tillsätts av regeringen efter förslag av institutets styrelse.

[S4]Andra tjänster tillsätts av institutet. Förordning (1993:662).

14 a §  Trots bestämmelserna i 3 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) skall innehavaren av en tjänst som professor tillhöra den fakultet som det berörda universitetet eller den berörda högskolan efter samråd med institutet bestämmer. Professorerna skall undervisa, handleda och examinera studenter inom universitetets eller högskolans grundläggande högskoleutbildning eller forskarutbildning, företrädesvis inom den senare.

[S2]I fråga om behörighet och befordringsgrunder gäller föreskrifterna i 4 kap.8, 15 och 16 §§högskoleförordningen. Vad som i 16 § sägs om högskolan skall i stället gälla institutets styrelse. Förordning (1993:662).

14 b §  Tjänst som professor skall kungöras ledig till ansökan. Ämnet för tjänsten skall bestämmas innan tjänsten kungörs ledig. Ämnet får inte ändras så länge tjänsten har en och samma innehavare.

[S2]Innan styrelsen avger sitt förslag till tjänst som professor skall den inhämta förslag från en tjänsteförslagsnämnd vid den fakultet som tjänstens innehavare skall tillhöra.

[S3]De tre ledamöter i tjänsteförslagsnämnden, som avses i 6 kap. 2 § 2 högskoleförordningen (1993:100), skall, trots bestämmelserna i 6 kap. 4 § nämnda förordning, utses av institutets styrelse efter samråd med berörd fakultetsnämnd.

[S4]Vid handläggningen av ärendena i tjänsteförslagsnämnden skall reglerna i 6 kap.6--12 §§högskoleförordningen gälla. Förordning (1993:662).

14 c §  Styrelsens förslag till tjänst som professor skall anslås på institutets anslagstavla.

[S2]Sökandena till tjänst som professor skall beredas tillfälle att yttra sig över styrelsens förslag inom tre veckor från den dag anslaget med förslaget sattes upp på institutets anslagstavla. Styrelsen skall därefter överlämna sitt förslag och övriga handlingar i tillsättningsärendet till regeringen. Förordning (1993:662).

15 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1992:941).

Bisysslor

16 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av institutet även i fråga om tjänst som professor och tjänsten som chef för den administrativa enheten.

Överklagande

17 §  Beslut av institutet om antagning till kurser i företagshälsovård och andra kurser som institutet anordnar eller beslut enligt 5 § får inte överklagas.

[S2]Institutets beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 • lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:732) med instruktion för Arbetsmiljöinstitutet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
Förordnande att vara ledamot eller ersättare i styrelsen för institutet för arbetsmiljöforskning skall efter ikraftträdandet gälla som ett förordnande i styrelsen för arbetsmiljöinstitutet.
Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1991:2002) om ändring i förordningen (1988:732) med instruktion för Arbetsmiljöinstitutet

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-02-01

Förordning (1992:941) om ändring i förordningen (1988:732) med instruktion för Arbetsmiljöinstitutet

  Omfattning
  ändr. 7, 8, 12, 14, 15 §§
  Ikraftträder
  1992-09-01

Förordning (1993:662) om ändring i förordningen (1988:732) med instruktion för Arbetsmiljöinstitutet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993, då förordningen (1989:57) om tillsättning av tjänst som professor vid Arbetsmiljöinstitutet upphör att gälla.
  Om en tjänst kungjorts ledig till ansökan före den 1 juli 1993, skall äldre bestämmelser om tillsättning av och behörighet till tjänsten tillämpas i tillsättningsärendet.
  Omfattning
  ändr. 14 §; nya 14, a, 14 b, 14 c §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:683) om ändring i förordningen (1988:732) med instruktion för Arbetsmiljöinstitutet

  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. 3, 13 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Ändring, SFS 1995:864

  Omfattning
  upph.