Upphävd författning

Förordning (1988:734) med instruktion för Manne Siegbahninstitutet för fysik;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:734 i lydelse enligt SFS 1993:862
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1984:282) med instruktion för forskningsinstitutet för atomfysik
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad SFS 1988:734 har iakttagits.

Uppgifter

1 §  Vid Manne Siegbahninstitutet för fysik bedrivs forskning och utbildning i fysik, särskilt acceleratorbaserad atom-, kärn- och elementarpartikelfysik med angränsande områden.

2 § har upphävts genom förordning (1992:732).
/r3/ Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på institutet med undantag av 2, 19 och 30 §§. Förordning (1992:732).

[S2]/r3/ Myndighetens ledning

4 §  Institutets föreståndare är chef för institutet.

[S2]/r3/ Styrelsen

5 §  Institutets styrelse består av sju personer, föreståndaren medräknad. Ordföranden utses av regeringen.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S3]/r3/ Personalföreträdare

6 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på institutet.

[S2]/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

7 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen besluta i följande frågor:

 1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,
 2. disciplinansvar,
 3. åtalsanmälan,
 4. avstängning eller läkarundersökning.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

8 §  Föreståndaren förordnas av regeringen för en bestämd tid, efter förslag av styrelsen.

[S2]En professor vid institutet är skyldig att vid sidan av sin tjänst åta sig att vara föreståndare eller föreståndarens ställföreträdare.

9 §  Vid institutet finns tjänster som professor som tillsätts med fullmakt av regeringen. Sådana tjänster tillsätts efter förslag av styrelsen. Styrelsen skall inhämta yttranden om sökandens vetenskapliga kompetens från tre sakkunniga inom det eller de ämnesområden som den berörda tjänsten omfattar.

[S2]Vid tillsättningen skall bestämmelserna i 19 kap.38 och 67--76 §§högskoleförordningen (1977:263) tillämpas. Det som där sägs om organ inom högskolan skall avse institutets styrelse. Förordning (1990:87).

10 §  Vid institutet får inrättas tjänst som professor som tillsätts med förordnande av institutet. Vid tillsättningen skall bestämmelserna i 19 kap.38, 77 och 78 §§högskoleförordningen (1977:263) tillämpas. Det som där sägs om organ inom högskolan skall avse institutets styrelse. Förordning (1990:87).

11 §  Bestämmelserna i 10 § anställningsförordningen (1965:601) skall inte gälla i fråga om tillsättning av tjänst som professor.

12 §  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skall tillämpas på de som innehar tjänster som professor.

13 §  Andra tjänster tillsätts av institutet.

14 §  För tjänst vid institutet skall motsvarande bestämmelser som för tjänst vid högskola tillämpas.

15 §  Andra styrelseledamöter än föreståndaren förordnas för en bestämd tid, dock högst tre år. Av dessa utses en av Teknikvetenskapliga forskningsrådet, två av Naturvetenskapliga forskningsrådet, en av Universitetet i Stockholm och en av Tekniska högskolan i Stockholm. Förordning (1992:732).

[S2]/r3/ Bisysslor

16 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965 :601) lämnas av institutet även i fråga om tjänst som tillsätts av regeringen. Förordning (1992:732).

[S2]/r3/ Överklagande

17 §  Institutets beslut får överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan , om något annat inte följer av särskilda föreskrifter. Nämndens beslut i överklagade ärenden får inte överklagas.

[S2]Institutets förslag till tjänst som tillsätts av regeringen får överklagas hos r egeringen. Skrivelsen med överklagandet ges in till regeringen och skall ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då anslaget m ed förslaget sattes upp på institutets anslagstavla. Förordning (1992:732).

18 §  Beslut av institutet i ärenden om tjänstledighet och i ärenden som enligt kollektivavtal skall avgöras av arbetsgivare får överklagas hos statens arbetsgivarverk.

[S2]Verkets beslut får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:734) med instruktion för Manne Siegbahninstitutet för fysik

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1990:87) om ändring i förordningen (1988:734) med instruktion för Manne Siegbahninstitutet för fysik

  Omfattning
  ändr. 9, 10, 17 §§
  Ikraftträder
  1990-04-01

Förordning (1992:732) om ändring i förordningen (1988:734) med instruktion för Manne Siegbahninstitutet för fysik

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.
  En ledamot som har utsetts med stöd av äldre föreskrifter kvarstår som ledamot i institutet under den tid som han har utsetts för.
  Beslut som har överklagats till Universitets- och högskoleämbetet och som inte avgjorts den 1 juli 1992 skall prövas av Överklagandenämnden för högskolan. Detsamma gäller överklaganden som enligt äldr e bestämmelser skulle göras hos Universitets- och högskoleämbetet men där tiden för överklagande inte har gått ut vid ikrafttr ädandet.
  Omfattning
  upph. 2 §; ändr. 3, 15, 16, 17 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:862) om upphävande av förordningen (1988:734) med instruktion för Manne Siegbahninstitutet för fysik

Övergångsbestämmelse

Den som vid ikraftträdandet innehar tjänst vid institutet skall beredas motsvarande tjänst vid Stockholms universitet eller Kungl. Tekniska högskolan enligt vad som överenskoms mellan universitetet och högskolan.
Omfattning
upph.