Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:856) med instruktion för statens jordbruksnämnd;

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
SFS 1988:856 i lydelse enligt SFS 1991:375
Ikraft
1988-08-01
Upphäver
Förordning (1965:799) med instruktion för statens jordbruksnämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Statens jordbruksnämnd är central förvaltningsmyndighet för pris- och marknadsregleringen på jordbrukets och fiskets områden samt är ansvarig myndighet inom totalförsvarets civila del för beredskapsförberedelser i fråga om livsmedelsförsörjningen m. m.

[S2]Nämnden har tillsyn över regleringsföreningarna på jordbrukets och fiskets områden, över Svenska kontrollanstalten för mejeriprodukter och ägg samt över Svenska konservkontrollens råd.

[S3]Nämnden har tillsyn över Lantbrukshälsan AB, såvitt avser bolagets handhavande av statliga medel för företagshälsovård inom lantbruket. Taxa för anslutning till företagshälsovården fastställs av nämnden.

2 §  Jordbruksnämnden skall särskilt

 1. ha hand om den pris- och marknadsreglerande verksamheten på jordbrukets och fiskets områden och därmed sammanhängande frågor om avsättning inom och utom landet av jordbrukets och fiskets produkter,
 2. ha hand om råvaruprisutjämning för industrier som använder jordbruks- eller fiskeprodukter vid framställningen av färdigvaror,
 3. ha hand om utredningar som hänför sig till nämndens uppgifter beträffande pris- och marknadsreglering samt prisutjämning,
 4. ha hand om utredningar och regleringar som hänför sig till varuutbytet med utlandet och till landets medverkan i internationella organisationer såvitt avser livsmedel, livsmedelsråvaror och jordbruksförnödenheter.

3 §  Jordbruksnämnden skall samråda med näringslivets organisationer inom nämndens verksamhetsområde.

[S2]Föreskrifter om jordbruksnämndens medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del.

[S3]Nämnden skall i den mån det behövs samråda med överstyrelsen för civil beredskap i försvarsberedskapsfrågor och hålla överstyrelsen underrättad om beredskapsplanläggningen.

[S4]/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på jordbruksnämnden.

[S2]/r3/ Myndighetens ledning

5 §  Jordbruksnämndens generaldirektör är chef för nämnden.

[S2]/r3/ Styrelsen

6 §  Jordbruksnämndens styrelse består av högst sex personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Vid handläggning av ärende som rör fiske ingår i styrelsen ytterligare en ledamot.

[S3]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Vid handläggningen av ett ärende som rör fiske bör den ledamot som avses i andra stycket vara närvarande.

[S4]/r3/ Organisation

7 §  Inom jordbruksnämnden finns tre avdelningar, nämligen

[S2]produkt- och utredningsavdelningen,

[S3]avdelningen för frågor om avgiftsuppbörd, utbetalningar samt in- och utförseltillstånd,

[S4]administrations- och beredskapsavdelningen.

[S5]Varje avdelning leds av en avdelningschef.

[S6]Till nämnden är knuten en konsumentdelegation, som består av högst elva personer. För varje ledamot finns en personlig ersättare. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S7]Till nämnden är vidare knutet ett beredskapsråd. Generaldirektören ingår i rådet och är dess ordförande. Förordning (1989:491).

[S8]/r3/ Uppgifter för jordbruksnämndens konsumentdelegation

8 §  Jordbruksnämndens konsumentdelegation skall hos nämnden företräda konsumenternas och andra förbrukares intressen i fråga om prisregleringen på jordbrukets och fiskets områden.

[S2]/r3/ Beredskapsrådets uppgifter

9 §  Beredskapsrådet skall för jordbruksnämndens räkning verkställa utredningar samt bedöma forskningsresultat och projekt som berör ersättningsproduktionen inom livsmedelsområdet. Rådet skall också på begäran av nämnden bistå denna med råd i beredskapsfrågor.

[S2]/r3/ Personalföreträdare

10 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på jordbruksnämnden.

[S2]/r3/ Personalansvarsnämnden

11 §  Jordbruksnämndens personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av avdelningscheferna. Generaldirektören är personalansvarsnämndens ordförande.

[S2]Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S3]Personalansvarsnämnden prövar frågor enligt 19 § verksförordningen (1987:1100) också för anställda hos lantbruksekonomiska samarbetsnämnden.

[S4]/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

12 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen besluta i andra frågor av principiellt slag eller annars av större vikt.

[S2]Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt.

13 §  Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt får generaldirektören ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

[S3]/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

14 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänst som avdelningschef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av jordbruksnämnden.

[S4]Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva tjänst som avdelningschef, byråchef, avdelningsdirektör eller byrådirektör i nämnden.

15 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

16 §  Andra ledamöter av jordbruksnämndens styrelse än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

17 §  Ledamöter av konsumentdelegationen och ersättare för ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser ordförande och vice ordförande.

18 §  Andra ledamöter av beredskapsrådet än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]/r3/ Bisysslor

19 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av jordbruksnämnden även i fråga om avdelningschefer.

Ändringar

Förordning (1988:856) med instruktion för statens jordbruksnämnd

  Ikraftträder
  1988-08-01

Förordning (1989:491) om ändring i förordningen (1988:856) med instruktion för statens jordbruksnämnd

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1989-07-01