Upphävd författning

Förordning (1988:857) med instruktion för Statens livsmedelsverk

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
SFS 1988:857 i lydelse enligt SFS 1994:1089
Ikraft
1988-08-01
Upphäver
Förordning (1971:808) med instruktion för statens livsmedelsverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens livsmedelsverk är central förvaltningsmyndighet för frågor som rör livsmedel, i den mån sådana frågor inte skall handläggas av någon annan statlig myndighet.

[S2]Verket är chefsmyndighet för besiktningsveterinärorganisationen.

2 §  Livsmedelsverket skall särskilt

 1. bevaka konsumentintresset inom livsmedelsområdet,
 2. utöva tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) samt leda och samordna livsmedelskontrollen,
 3. verkställa utredningar och praktiskt vetenskapliga undersökningar om livsmedel och kostvanor,
 4. medverka till att statsmakternas riktlinjer i fråga om kost och hälsa fullföljs,
 5. informera om sådana förhållanden på livsmedelsområdet som är viktiga för konsumenterna,
 6. godkänna laboratorier för livsmedelsundersökningar,
 7. samarbeta med motsvarande myndigheter i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och med EFTA:s övervakningsmyndighet för att säkerställa att EES-avtalets regler på livsmedelsområdet följs,
 8. inom ramen för EES-avtalet delta i vetenskapligt samarbete på livsmedelsområdet.

[S2]Föreskrifter om Livsmedelsverkets medverkan i totalförsvaret finns i beredskapsförordningen (1993:242). Förordning (1994:1089).

3 §  Livsmedelsverket får utföra undersökningar på uppdrag av myndigheter eller enskilda. Verket fastställer taxa för uppdragsverksamheten och övrig avgiftsbelagd verksamhet efter samråd med riksrevisionsverket.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på livsmedelsverket med undantag av 2 §.

Myndighetens ledning

5 §  Livsmedelsverkets generaldirektör är chef för verket.

[S2]I verksledningen ingår, förutom generaldirektören, två avdelningschefer. Förordning (1990:627).

Styrelsen

6 §  Livsmedelsverkets styrelse består av högst tolv personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

7 §  Inom livsmedelsverket finns enheter med ansvar för normgivning, tillsyn, information, undersökning av livsmedel och kostvanor samt administration.

[S2]Dessutom finns inom verket ett vetenskapligt råd. Förordning (1990:627).

8 §  Som rådgivande organ har Livsmedelsverket ett fristående vetenskapligt råd. Ledamöter av rådet utses av Livsmedelsverket.

[S2]Ledamot av rådet skall dels på kallelse delta i utredning och handläggning av ärende som hör till hans vetenskapsgren eller verksamhetsområde, dels av eget initiativ rikta verkets uppmärksamhet på sådana framsteg eller förhållanden som har särskild betydelse för verkets arbete. Förordning (1993:1203).

Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på myndigheten.

Personalansvarsnämnden

10 §  Livsmedelsverkets personalansvarsnämnd består -- förutom av general- direktören och personalföreträdarna -- av avdelningscheferna och verkets chefsjurist. Generaldirektören är nämndens ordförande.

[S2]Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande.

[S3]Personalansvarsnämnden prövar frågor enligt 19 § verksförordningen (1987:1100) också för anställda i besiktningsveterinärorganisationen.

Föreskrifter

11 §  Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt.

12 §  Om en fråga om föreskrifter är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla den, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt får generaldirektören ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Tjänstetillsättning m. m.

13 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänst som avdelningschef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Tjänst som professor tillsätts av regeringen efter förslag av Livsmedelsverket.

[S4]Andra tjänster tillsätts av Livsmedelsverket. När en tjänst som laborator tillsätts skall yttrande inhämtas från tre sakkunniga. Förordning (1993:785).

13 a §  En tjänst som professor skall kungöras ledig till ansökan.

[S2]I ett ärende om tillsättning av tjänst som professor skall Livsmedelsverket inhämta förslag från en med hänsyn till vetenskapsområdet kompetent tjänste- förslagsnämnd vid universitet eller högskola.

[S3]De sökande till en professorstjänst skall ges tillfälle att yttra sig över Livsmedelsverkets förslag innan det överlämnas till regeringen. Förordning (1993:785).

14 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

15 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

16 § har upphävts genom förordning (1994:1089).

17 §  Professor vid verket skall meddela utbildning inom området för sin kompetens i den omfattning som verket bestämmer.

[S2]Såvitt avser undervisning, handledning och examination vid högskoleenhet gäller de bestämmelser verket meddelar efter samråd med berörd högskoleenhet. Förordning (1992:754).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:857) med instruktion för Statens livsmedelsverk

  Ikraftträder
  1988-08-01

Förordning (1990:627) om ändring i förordningen (1988:857) med instruktion för statens livsmedelsverk

  Omfattning
  ändr. 2, 5, 7, 8, 13, 17 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1992:754) om ändring i förordningen (1988:857) med instruktion för Statens livsmedelsverk

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:282) om ändring i förordningen (1988:857) med instruktion för Statens livsmedelsverk

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:785) om ändring i förordningen (1988:857) med instruktion för Statens livsmedelsverk

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993, då Kungl. Maj:ts beslut den 5 november 1971 med föreskrifter rörande tillsättande av vissa tjänster vid Statens livsmedelsverk skall upphöra att gälla.
  Omfattning
  ändr. 13 §; ny 13 a §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1203) om ändring i förordningen (1988:857) med instruktion för Statens livsmedelsverk

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:1089) om ändring i förordningen (1988:857) med instruktion för Statens livsmedelsverk

Omfattning
upph. 16 §, rubr. närmast före 16 §; ändr. 2 §
Ikraftträder
1994-07-15

Ändring, SFS 1996:147

  Omfattning
  upph.