Upphävd författning

Förordning (1988:863) med instruktion för fiskeristyrelsen och fiskenämnderna

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
SFS 1988:863
Ikraft
1988-08-01
Upphäver
Förordning (1985:437) med instruktion för fiskeristyrelsen och fiskenämnderna
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Fiskeristyrelsen

Uppgifter

1 §  Fiskeristyrelsen är central förvaltningsmyndighet för frågor om fiskenäringen, fritidsfisket och fiskevården, i den mån inte någon annan myndighet har hand om sådana frågor.

[S2]Styrelsen är chefsmyndighet för fiskenämnderna.

2 §  Fiskeristyrelsen skall särskilt

 1. leda de statliga åtgärderna för att främja fiskenäringen, fritidsfisket och fiskevården,
 2. tillhandahålla underlag rörande yrkesfisket och vattenbruket för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.,
 3. verka för vård av fiskbestånden och främja ett rationellt utnyttjande av dem samt medverka till förbättring av fiskets fångstmetoder,
 4. verka för en ändamålsenlig utveckling av odling av fisk och skaldjur för konsumtion,
 5. främja avsättningen av fisk och fiskprodukter,
 6. följa fiskets utbildningsfrågor,
 7. följa fisketillsynen och verka för att den samordnas,
 8. handlägga ärenden enligt lagen (1985:139) om ersättning för intrång i enskild fiskerätt,
 9. utföra praktiska och vetenskapliga undersökningar och försök på fiskets område, främja forskning och utvecklingsarbete som gagnar fisket och odlingen av fisk och skaldjur samt lämna råd i fiskeribiologiska frågor,
 10. i den utsträckning tillgång på medel och personal medger det utföra fiskeribiologiska undersökningar och göra beskrivningar över fiskevatten åt kommuner, enskilda och andra,
 11. förvalta de statliga fiskehamnarna.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på fiskeristyrelsen med undantag av 30 §.

Myndighetens ledning

4 §  Fiskeristyrelsens generaldirektör är chef för fiskeristyrelsen.

Styrelsen

5 §  Fiskeristyrelsens styrelse består av högst tio personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

6 §  Inom fiskeristyrelsen finns fyra huvudenheter, nämligen en för yrkesfiske och fiskodling m.m., en för fritidsfiske och fiskevård, en för undersöknings- och utvecklingsverksamhet samt en administrativ enhet.

Personalföreträdare

Personalansvarsnämnden

8 §  Fiskeristyrelsens personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av cheferna för huvudenheterna. Generaldirektören är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S3]Nämnden prövar frågor som anges i 19 § verksförordningen (1987:1100) också för anställda hos fiskenämnderna.

Föreskrifter

9 §  Fiskeristyrelsens styrelse får överlåta till generaldirektören att besluta sådana föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt.

Handläggningen av vissa ärenden

10 §  Innan fiskeristyrelsen avgör ett ärende om statligt stöd som rör anskaffning av anläggningstillgångar eller andra investeringar i produktionen, skall, när sökanden har anställda, berörda arbetstagarorganisationer få tillfälle att yttra sig över den planerade åtgärden från arbetsmiljösynpunkt.

Fiskenämnderna

Fiskenämndernas verksamhetsområden

11 §  I varje län finns en fiskenämnd.

[S2]Hela Vänern hör till verksamhetsområdet för nämnden i Värmlands län. Hela Vättern hör till området för nämnden i Jönköpings län. Hela Mälaren och hela Hjälmaren hör till nämnden i Västmanlands län.

Uppgifter

12 §  Varje fiskenämnd skall inom sitt verksamhetsområde följa fiskets, fiskodlingens och fiskevårdens tillstånd och utveckling och vidta eller hos fiskeristyrelsen föreslå de åtgärder som behövs eller är lämpliga för att åstadkomma en ändamålsenlig utveckling på dessa områden.

13 §  Fiskenämnden skall särskilt

 1. verka för fiskets och fiskodlingens utveckling och för en god fiskevård,
 2. lämna råd och upplysningar i fiskefrågor och i frågor om odling av fisk och skaldjur för konsumtion och i fiskeribiologiska frågor,
 3. verka för bildande av fiskevårdsområden,
 4. medverka till att undersökningar och beskrivningar över fiskevatten kommer till stånd,
 5. verka för att skadliga ingrepp mot fisket inte sker i fiskevatten,
 6. följa fiskets utveckling i sjöar och vattendrag som berörs av vattenföretag,
 7. medverka i frågor om hushållning med naturresurser,
 8. i den utsträckning tillgång på medel och personal medger det medverka i den regionalpolitiska och fysiska planeringen och bistå andra myndigheter i frågor inom nämndens verksamhets- och kompetensområden.

14 §  Fiskenämndens tjänstemän är skyldiga att på begäran av länsstyrelsen, som föredragande eller på annat sätt, delta i länsstyrelsens handläggning av ärenden som har samband med fiskenämndens uppgifter.

Sammansättning m.m.

15 §  Fiskenämnden består, utom i fall som avses i andra stycket, av högst fem personer. Nämndens ledamöter och ersättare för ledamöterna utses av länsstyrelsen för tre år. Bland ledamöterna utser länsstyrelsen en ordförande. Nämnden utser en ledamot att vara vice ordförande. Av ledamöterna skall minst en vara väl förtrogen med yrkesfiskets frågor, minst en vara väl insatt i fritidsfiskefrågor och minst en företräda allmänintresset.

[S2]Vid handläggning av ärenden som rör fisket i Vänern, Vättern och Hjälmaren-Mälaren består nämnden av ordföranden i den fiskenämnd till vars verksamhetsområde sjön hör enligt 11 § och ytterligare en ledamot av den nämnden samt två ledamöter av var och en av fiskenämnderna i de övriga län dit sjön eller sjöarna hör. Ledamöterna utses av vederbörande länsstyrelse. Därvid skall tillses att nämnden får en sammansättning som är representativ för nämndens verksamhetsområde. Ersättare för ledamot av nämnd för län får utses till ledamot av nämnd för sjö.

Organisation m.m.

16 §  Fiskeristyrelsen skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut meddela de föreskrifter som behövs om fiskenämndens organisation och formerna för nämndens verksamhet. Fiskeristyrelsen får överlämna till nämnden att själv besluta sådana föreskrifter.

Verksförordningens tillämpning

17 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på fiskenämnden med undantag av 3 §, 7 §4 samt 8, 10--13, 16, 18--22 och 30 §§.

[S2]Den tjänsteman som fiskeristyrelsen bestämmer har det ansvar för verksamheten samt de uppgifter som anges i 4--6 §§, 7 § 1--3 och 9 § verksförordningen. Samma tjänsteman anses som myndighetens chef vid tillämpningen av 25 och 26 §§verksförordningen.

Ärendenas handläggning

18 §  Vid sammanträde med fiskenämnden avgörs

 1. frågor om verksamhetens allmänna inriktning,
 2. viktigare frågor om organisation och arbetsformer,
 3. andra frågor av principiellt slag eller av större vikt.

19 §  Fiskenämnden är vid sammanträde beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande. Vid handläggning av ärenden som rör fisket i Vänern, Vättern eller Hjälmaren-Mälaren är vederbörande nämnd beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Om det är möjligt skall dock samtliga ledamöter vara närvarande.

20 §  Om ett ärende är så brådskande att fiskenämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

21 §  Fiskeristyrelsen får besluta att

 1. ett ärende skall överlämnas till fiskeristyrelsen för avgörande om ärendet berör flera fiskenämnders områden eller om en fiskenämnd anmält att den anser att prövningen bör ankomma på fiskeristyrelsen,
 2. fiskenämndens beslut i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden av principiell betydelse inte får verkställas utan att ha underställts fiskeristyrelsen,
 3. en fråga om bevakning av statens rätt skall överlämnas till fiskeristyrelsen.

22 §  Den tjänsteman som fiskeristyrelsen bestämmer skall avgöra ärenden som inte skall avgöras vid sammanträde med fiskenämnden eller av personalansvarsnämnden vid fiskeristyrelsen.

23 §  Innan fiskenämnden avgör ett ärende om statligt stöd som rör anskaffning av anläggningstillgångar eller andra investeringar i produktionen, skall, när sökanden har anställda, berörda arbetstagarorganisationer få tillfälle att yttra sig över den planerade åtgärden från arbetsmiljösynpunkt.

Övriga bestämmelser

Taxor

24 §  Fiskeristyrelsen fastställer, efter samråd med riksrevisionsverket, taxor för

 1. fiskeristyrelsens och fiskenämndernas uppdragsverksamhet,
 2. statens fiskehamnar.

Tjänstetillsättningar m.m.

25 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänster som chef för huvudenhet tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster vid fiskeristyrelsen tillsätts av fiskeristyrelsen.

26 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

27 §  Andra ledamöter av fiskeristyrelsens styrelse än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

28 §  Tjänster vid fiskenämnd tillsätts av fiskeristyrelsen eller enligt fiskeristyrelsens bestämmande av nämnden.

[S2]Fiskeristyrelsen bestämmer om personalens stationeringsort.

Bisysslor

29 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av fiskeristyrelsen även i fråga om den som är chef för huvudenhet.

Överklagande

30 §  En fiskenämnds beslut får överklagas hos fiskeristyrelsen, om något annat inte följer av andra föreskrifter. Länsstyrelsens beslut enligt 15 § får inte överklagas.

31 §  Fiskeristyrelsens beslut i ärenden om forskningsbidrag får inte överklagas.

[S2]Fiskeristyrelsens beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:863) med instruktion för fiskeristyrelsen och fiskenämnderna

Ikraftträder
1988-08-01

Förordning (1990:871) om ändring i förordningen (1988:863) med instruktion för fiskeristyrelsen och fiskenämnderna

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.
  I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 31 §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Ändring, SFS 1991:827

  Omfattning
  upph.