Upphävd författning

Förordning (1988:865) med instruktion för Statens växtsortnämnd

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
SFS 1988:865 i lydelse enligt SFS 2002:1173
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1971:395) med instruktion för statens växtsortnämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens växtsortnämnd fullgör de uppgifter som anges i växtförädlarrättslagen (1997:306) och utsädesförordningen (2000:1330).

[S2]Växtsortnämnden fullgör vidare de uppgifter som får utföras av ett nationellt organ enligt rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt. Förordning (2000:1331).

2 §  Växtsortnämnden skall också

 1. fullgöra de skyldigheter som vilar på en myndighet i en unionsstat enligt konventionen den 2 december 1961 för skydd av växtförädlingsprodukter,
 2. utge en publikation för kungörelser och andra meddelanden i växtförädlarrättsärenden och för den svenska sortlistan. Förordning (1993:1378).

3 §  Växtsortnämnden får ingå avtal med en registreringsmyndighet i ett annat medlemsland inom Unionen för skydd av växtförädlings- produkter (UPOV) om prov med material av växtsorter för vilka det söks registrering av växtförädlarrätt eller intagning i sortlista. Om avtal skall träffas om prov i Sverige, skall samråd ske med Statens utsädeskontroll. Förordning (1993:1378).

Sammansättning

4 §  Växtsortnämnden består av högst nio personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

[S3]Ordföranden, vice ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare förordnas av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1996:579).

Organisation

5 §  Vid växtsortnämnden finns ett kansli som leds av en chef.

Verksförordningens tillämpning

6 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Växtsortnämnden:

[S2]18 § om myndighetens organisation,

[S3]26 § om ärendenas handläggning,

[S4]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S6]30 § om ärendeförteckning,

[S7]31 § om myndighetens beslut, och

[S8]35 § om överklagande. Förordning (1996:579).

7 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 11, 13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:579).

Ärendenas handläggning

8 §  Växtsortnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

9 §  Om ett ärende är så brådskande att växtsortnämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

10 §  Växtsortnämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden, någon annan ledamot eller ersättare eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden. I arbetsordningen eller beslutet skall anges hur sådana ärenden skall avgöras.

[S2]Första stycket gäller inte

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om organisation och arbetsformer,
 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. fråga om tillsättning av tjänsten som chef för kansliet,
 5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. ärenden om slutlig prövning av ansökan om registrering av växtsort enligt växtförädlarrättslagen (1997:306) och sådan prövning som avses i 10 § första stycket utsädesförordningen (2000:1330), och
 7. andra frågor av principiellt slag eller annars av större vikt. Förordning (2000:1331).

11 §  När både ordföranden och vice ordföranden har förhinder, sköts ordförandens uppgifter av den ledamot, ersättare eller tjänsteman som ordföranden bestämmer.

12 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 10 § första stycket inte behöver föredras.

Överföring av personuppgifter till tredje land

13 §  Växtsortnämnden får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över personuppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i nämndens publikation för kungörelser och andra meddelanden i växtförädlarrättsärenden och för den svenska sortlistan. Förordning (2002:1173).

14 § har upphävts genom förordning (1996:579).

Ändringar

Förordning (1988:865) med instruktion för Statens växtsortnämnd

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1993:1378) om ändring i förordningen (1988:865) med instruktion för Statens växtsortnämnd

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 10 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1378

Förordning (1996:579) om ändring i förordningen (1988:865) med instruktion för Statens växtsortnämnd

  Omfattning
  upph. 13, 14 §§, rubr. närmast före 13 §; ändr. 1, 4, 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:384) om ändring i förordningen (1988:865) med instruktion för Statens växtsortnämnd

  Omfattning
  ändr. 1, 10 §§
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (2000:1331) om ändring i förordningen (1988:865) med instruktion för Statens växtsortnämnd

Omfattning
ändr. 1, 10 §§
CELEX-nr
31994R2100
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:1173) om ändring i förordningen (1988:865) med instruktion för Statens växtsortnämnd

Omfattning
ny 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
2003-02-01

Förordning (2005:1221) om upphävande av förordningen (1988:865) med instruktion för Statens växtsortnämnd och förordningen (1996:146) med instruktion för Statens utsädeskontroll

Omfattning
upph.