Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:909) med instruktion för besvärsnämnden för rättshjälpen;

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1988-06-30
Ändring införd
SFS 1988:909
Ikraft
1988-09-01
Upphäver
Förordning (1979:952) med instruktion för besvärsnämnden för rättshjälpen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Besvärsnämnden för rättshjälpen har till uppgift att pröva besvär enligt 49 § andra stycket rättshjälpslagen (1972:429).

[S2]/r3/ Sammansättning m. m.

2 §  I rättshjälpslagen (1972:429) finns bestämmelser om hur nämnden är sammansatt och om hur ledamöterna och ersättarna för dessa utses.

3 §  Ledamöterna och ersättarna utses för en tid av högst tre år.

[S2]/r3/ Organisation

4 §  Nämndens kansligöromål utförs av domstolsverket.

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

5 §  För nämnden gäller 17 och 29 §§verksförordningen (1987:1100).

[S2]/r3/ Ärendenas handläggning m. m.

6 §  I rättshjälpslagen (1972:429) finns bestämmelser om beslutförhet och om omröstning.

7 §  Ärendena avgörs efter föredragning av en tjänsteman vid domstolsverket.

[S2]Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärenden.

8 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening antecknad.

9 §  Ordföranden får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar och pröva frågor som uppkommer med anledning av överklaganden av nämndens beslut i sådana frågor.

[S2]Ordföranden får lämna över till en tjänsteman vid domstolsverket att vidta sådana åtgärder som avses i första stycket.

Ändringar

Förordning (1988:909) med instruktion för besvärsnämnden för rättshjälpen

Ikraftträder
1988-09-01

Ändring, SFS 1990:1049

    Omfattning
    upph.