Upphävd författning

Förordning (1989:1060) om myndigheters försäljning av överskottsmateriel

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1989-12-13
Ändring införd
SFS 1989:1060 i lydelse enligt SFS 1991:807
Ikraft
1990-02-01
Upphäver
Kungörelse (1973:1210) om försäljning av övertalig eller kasserad materiel och inventarier
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller försäljning av sådan egendom som inte längre behövs eller kan användas i en statlig myndighets verksamhet (överskottsmateriel), om inte annat följer av andra stycket.

[S2]Förordningen gäller inte försäljning av fast egendom, tomträtt eller sådan byggnad som är lös egendom. Förordning (1991:807).

2 §  Myndigheten svarar för försäljning av överskottsmateriel. Försäljningen skall ske på affärsmässiga villkor.

Redovisning av inkomster från överskottsförsäljning

3 §  Inkomst från försäljning av anläggningstillgångar skall redovisas enligt förordningen (1982:49) om statliga myndigheters medelsredovisning m. m. vid försäljning av anläggningstillgångar.

4 §  Vid försäljning av annan överskottsmateriel än som avses i 3 § får myndigheten själv förfoga över inkomsten. Den skall redovisas som inkomst under anslag. Myndigheter som redovisar årsbokslut enligt 12 § förordningen (1979:1212) med föreskrifter om statliga myndigheters bokföring skall särredovisa inkomsten i resultaträkningen.

Övriga bestämmelser

5 §  Beslut i försäljningsärenden enligt denna förordning får inte överklagas.

6 §  Riksrevisionsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1989:1060) om myndigheters försäljning av överskottsmateriel

    Ikraftträder
    1990-02-01

Förordning (1991:807) om ändring i förordningen (1989:1060) om myndigheters försäljning av överskottsmateriel

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1991-07-01

Ändring, SFS 1994:942

    Omfattning
    upph.