Upphävd författning

Inrättandeförordning (1985:915)

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1985-11-21
Ändring införd
SFS 1985:915
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens tillämpningsområde

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om inrättande av statligt reglerade tjänster med undantag av tjänster vid de allmänna försäkringskassorna.

[S2]Med statligt reglerade tjänster avses tjänster där avlöningsförmånerna fastställs under medverkan av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Förordning (1988:1024).

2 § har upphävts genom förordning (1988:1024).

Tjänstetyper

3 §  Vad som avses med lönetjänst och med arvodestjänst framgår av kollektivavtal om tjänstetyper och tjänsteförening. Förordning (1988:1024).

4 §  Tjänster för dem som anställs med lönebidrag inrättas som arvodestjänster.

Inrättande av heltids- och deltidstjänster

5 §  Tjänster som skall tillsättas med fullmakt (fullmaktstjänster) eller som har beteckningen p eller r (p- respektive r-tjänster) inrättas som heltidstjänster.

[S2]Även andra tjänster skall anses inrättade som heltidstjänster, om inte något annat framgår av beslutet.

[S3]Om anordnande av deltidsarbete finns föreskrifter i deltidsförordningen (1980:50). Förordning (1988:1024).

6 §  Lönetjänster för deltidsarbete får bara inrättas för tjänstgöring som omfattar minst 40 procent av heltidstjänstgöring, räknat per månad eller kortare tidsperiod. Förordning (1988:1024).

Inrättande av tjänster inom statsförvaltningen m.m.

7 §  En tjänst inrättas av den myndighet som tillsätter tjänsten.

[S2]Tjänster inrättas dock alltid av regeringen, om det gäller

 • tjänster som omfattas av chefslöneavtalet eller är avsedda för myndighetschefer,
 • fullmaktstjänster,
 • p- eller r-tjänster. Förordning (1988:1024).

8 §  I fråga om präst- och kyrkomusikertjänster inom svenska kyrkan tillämpas i stället för 7 § vad som sägs i 10--12 §§.

[S2]Om inrättande av vissa andra tjänster, bland annat inom skolväsendet, finns det särskilda föreskrifter. Förordning (1988:1024).

9 § har upphävts genom förordning (1988:1024).

Inrättande av präst- och kyrkomusikertjänster inom svenska kyrkan

10 §  Arvodestjänster för präster eller tjänster som pastoratsadjunkt inrättas av domkapitlet.

[S2]Andra tjänster för präster inrättas av regeringen.

[S3]Domkapitlet får dock inrätta lönetjänster som komminister eller kyrkoadjunkt i ett pastorat under förutsättning att en motsvarande tjänst i ett annat pastorat i stiftet samtidigt dras in och att båda pastoraten samtycker. Förordning (1988:1024).

11 §  Arvodestjänster för präster får inrättas, om en lönetjänst är ledig och inte tillsätts, eller om tjänstens innehavare inte utövar tjänsten och den inte uppehålls av vikarie. Förordning (1988:1024).

12 §  Om inrättande av tjänster som organister, biträdande kyrkomusiker, kantorer eller orgelspelare finns särskilda föreskrifter i lagen (1947:275) om kyrkomusiker, i kyrkomusikerförordningen (1950:375) och i förordningen (1982:375) med provisoriska bestämmelser om skolkantorer.

Vakanthållning och indragning av tjänster

13 §  När en tjänst blir ledig, skall myndigheten pröva om den behöver tillsättas.

[S2]Om tjänsten inte behöver tillsättas skall den dras in eller hållas vakant. Förordning (1988:1024).

14 §  Frågan om att hålla en tjänst vakant prövas av den som tillsätter tjänsten.

[S2]Frågan om att dra in en tjänst prövas av den som inrättar tjänsten.

[S3]När en myndighet finner att en tjänst som regeringen inrättar bör dras in, skall myndigheten hos regeringen begära prövning av frågan om indragning av tjänsten.

15 §  Vad som sägs i 13 och 14 §§ skall inte tillämpas på tjänster som skolledare, biträdande skolledare, lärare eller syofunktionärer inom skolväsendet, om inte något annat följer av särskilda föreskrifter.

Övergångsstat m.m.

16 §  Om en fullmaktstjänst enligt ett kollektivavtal skall ändras till en annan tjänst i rörlig lönegrad, skall myndigheten inrätta en sådan tjänst och föra fullmaktstjänsten på övergångsstat.

[S2]En arbetstagare får inte utöva bägge tjänsterna samtidigt. Förordning (1988:1024).

17 §  Den som har en fullmaktstjänst blir i det fall som avses i 16 § första stycket automatiskt innehavare också av den nyinrättade tjänsten.

[S2]Tjänstledighet från fullmaktstjänsten för att utöva en annan tjänst innefattar automatiskt tjänstledighet också från den nyinrättade tjänsten.

[S3]Arbetstagaren får samtidigt inneha samtliga tre tjänster. Förordning (1988:1024).

Avslutande bestämmelser

18 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas, om inte något annat följer av särskilda föreskrifter.

[S2]Första stycket gäller inte beslut om vakanthållning.

19 § har upphävts genom förordning (1988:1024).

Ändringar

Inrättandeförordning (1985:915)

Ikraftträder
1986-01-01

Förordning (1986:611) om ändring i inrättande- förordningen (1985:915)

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1988:748) om ändring i inrättande- förordningen (1985:915)

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1024) om ändring i inrättande- förordningen (1985:915)

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Omfattning
  upph. 2, 9, 19 §§; ändr. 1, 3, 5-8, 10, 11, 13, 16, 17 §§, rubr. närmast före 1, 10 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1988-11-01

Ändring, SFS 1989:166

  Omfattning
  upph.