Inaktuell version

Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1989-05-03
Ändring införd
SFS 1989 i lydelse enligt SFS 2010:1243
Upphäver
Lag (1987:576) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Månadsarvode

1 §  Arvoden för vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ skall betalas enligt följande:

Organ/befattningMånadsarvode i procent av arvode som riksdagsledamot
1. Sveriges riksbank
Fullmäktiges ordförande:27,5
Fullmäktiges vice ordförande:23
Annan fullmäktig:14
Suppleant för fullmäktig:3,5
2. Riksdagsstyrelsen
Vald ledamot i riksdagsstyrelsen: Företrädaren för en partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen:15 15
3. Styrelsen i Riksrevisionen
Ordförande: Vice ordförande: Ledamot som inte är ordförande eller vice ordförande20 15 5
4. Nordiska rådets svenska delegation
Ordförande: Ledamot av arbetsutskottet som inte är ordförande i delegationen:4 1
5. Riksdagens överklagandenämnd
Ordförande:4
Annan ledamot:1
6. Valprövningsnämnden
Ordförande:9,5
Ersättare för ordförande:7,5
7. Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond
Ordförande:11,5
Vice ordförande:8
Annan ledamot och suppleant:5
8. EU-nämnden
Ordförande:20
Vice ordförande:15
Lag (2003:354).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 7. 7.

Prop. 1997/98:40: När det gäller annan fullmäktig och suppleant för fullmäktig har orden "som inte är tjänsteman i banken" utgått eftersom fullmäktig enligt valbarhetskriterierna inte skall kunna vara tjänsteman i banken.

Sammanträdesarvode

2 §  För fullgörande av uppdrag som anges i 1 § samt som tjänstgörande ledamot, suppleant och tillfällig ersättare i EU-nämnden betalas särskilt arvode för sammanträdesdag som infaller en måndag, en fredag eller under plenifria perioder (sammanträdesarvode). Sammanträdesarvode betalas dock inte till

 1. vald ledamot och företrädare för partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen eller
 2. ordförande och vice ordförande i EU-nämnden.

[S2]Sammanträdesarvode betalas även till

 1. ledamot och tjänstgörande ersättare i rådet för ledamotsnära frågor,
 2. tjänstgörande suppleant och tjänstgörande ersättare för företrädare för partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen,
 3. ledamot och suppleant i Valprövningsnämnden,
 4. suppleant i Nordiska rådets svenska delegations arbetsutskott,
 5. suppleant i Riksdagens överklagandenämnd,
 6. ledamot och suppleant i Utrikesnämnden för sammanträde som är förlagt till period då riksdagen har plenifri tid,
 7. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Nordiska rådets verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Nordiska rådet,
 8. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Europarådets verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Europarådet,
 9. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i den parlamentariska församlingens verksamhet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa i den mån motsvarande ersättning inte betalas från den parlamentariska församlingen samt
 10. tjänstgörande suppleant i styrelsen i Riksrevisionen.

[S3]Arvodesbeloppen fastställs av riksdagsstyrelsen.

[S4]Till suppleant som deltar i sammanträde utan att delta i beslut betalas sammanträdesarvode endast om respektive organ beslutar det. Lag (2009:1446).

Prop. 1997/98:40: Paragrafen har ändrats endast på så sätt att bestämmelserna om riksbankschef och vice riksbankschef har utgått. Enligt 39 § riksbankslagen är det fullmäktige som fastställer lön och andra anställningförmåner för ledamot av direktionen.

3 §  För inrikes resor som företas för fullgörande av uppdrag som uppräknas i 1 eller 2 § lämnas resekostnadsersättningar och traktamente

 • för riksdagsledamöter enligt regler i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter efter samordning med den resekostnads- och traktamentsersättning som i övrigt lämnas från riksdagsförvaltningen,
 • för ledamöter och suppleanter i styrelsen i Riksrevisionen enligt bestämmelser i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen,
 • för fullmäktige och suppleanter för fullmäktige i Riksbanken som inte är riksdagsledamöter enligt de bestämmelser om sådana förmåner som enligt kollektivavtalet gäller för anställda inom Riksbanken,
 • för övriga uppdragstagare enligt samma bestämmelser som för arbetstagare vid riksdagsförvaltningen.

[S2]För utrikes resor gäller bestämmelserna i utlandsreseförordningen (1991:1754). Lag (2003:355).

Prop. 2001/02:190: I andra strecksatsen i paragrafen har hänvisningen till lagen med instruktion för Riksdagens revisorer ersatts av en hänvisning till lagen med instruktion för Riksrevisionen. En bestämmelse om ersättning för inrikes resor är föreslagen i 17 § den lagen.

Ersättning för inkomstförlust

/Träder i kraft I: 2011-01-01/

4 §  Den som inte är ledamot av riksdagen och fullgör ett uppdrag som avses i 1 eller 2 § har rätt till ersättning för inkomstförlust enligt vad som sägs i andra eller tredje stycket. Sådan ersättning betalas utöver ersättning enligt 1 och 2 §§.

[S2]Den som på grund av sitt uppdrag går miste om avlöningsförmåner har rätt till ersättning med motsvarande belopp.

[S3]Den som på grund av sitt uppdrag går miste om inkomster som egenföretagare har rätt till ersättning med högst det belopp per sammanträdesdag som motsvarar den sjukpenninggrundande inkomst, delad med 365, som är fastställd för egenföretagaren enligt 25 och 26 kap.socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1243).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 maj 1989. Den skall dock tillämpas fr. o. m. den 1 januari 1989.
  Genom lagen upphävs lagen (1987:576) om arvoden m. m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.
  Arvoden för vissa uppdrag inom riksgäldskontoret skall övergångsvis utgå under perioden den 1 januari 1989 -- den 30 juni 1989 enligt följande:
  Riksgäldskontoret
  Fullmäktig: 1 200 kronor för månad.
  Fullmäktiges ordförande: 1 200 kronor för månad utöver fullmäktigearvodet.
  Ledamot av arbetsutskottet som inte är ordförande eller riksgäldsdirektör: 700 kronor för månad utöver fullmäktigearvodet.
  Suppleant för fullmäktig: 275 kronor för månad.
  Sammanträdesarvode för fullgörande av angivna uppdrag skall bestämmas med tillämpning av 2 §.
  Ikraftträder
  1989-05-01

Lag (1990:756) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1995:799) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:409
  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1995-06-15

Lag (1995:1512) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Den skall dock tillämpas fr.o.m. den 1 oktober 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:88, Bet. 1995/96:KU14
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; nya rubr. närmast före 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1998:1407) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Rskr. 1997/98:147, Prop. 1997/98:40, Bet. 1997/98:KU15
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2000:548) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Bestämmelsen i 1 § 1 i sin nya lydelse tillämpas för tid från och med den 1 januari 1999. Bestämmelsen i 4 § tillämpas för tid från och med den 1 januari 2000.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:243, Bet. 1999/2000:KU22
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§; ny 4 §, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2003:184) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
 2. Bestämmelserna om sammanträdesarvode i 2 § i sin nya lydelse skall även för tid dessförinnan tillämpas för ledamöter och suppleanter i styrelsen i Riksrevisionen.
 3. Bestämmelsen i 2 § 9 skall tillämpas för tid från och med den 15 oktober 2002. Lag (2003:354).
Förarbeten
Rskr. 2002/03:130
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:354) om ändring i lagen (2003:184) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Rskr. 2002/03:197, Prop. 2001/02:190, Bet. 2002/03:KU34
Omfattning
ändr. 1, 2 §§, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2003:184

Lag (2003:355) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Rskr. 2002/03:197, Prop. 2001/02:190, Bet. 2002/03:KU34
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2005:262) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Rskr. 2004/05:199, Bet. 2004/05:KU28
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2009:1446) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Rskr. 2009/10:69, Bet. 2009/10:KU6
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1243) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1418) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Rskr. 2010/11:25, Bet. 2010/11:KU2
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:747) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Rskr. 2010/11:264, Bet. 2010/11:KU30
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2012:885) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Rskr. 2012/13:63, Bet. 2012/13:KU9
Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§, rubr. närmast före 2 §; ny 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 1 a, 1 b §§
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:354) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Rskr. 2012/13:218, Bet. 2012/13:KU24
Omfattning
ändr. 1 a §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2016:1110) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Rskr. 2016/17:36, Bet. 2016/17:KU3
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2018:679) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Rskr. 2017/18:305, Prop. 2017/18:162, Bet. 2017/18:KU42
Omfattning
ändr. 1 a §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2019:27) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Rskr. 2018/19:127, Bet. 2018/19:KU14
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2019-04-01