Lag (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2002-12-05
Ändring införd
SFS 2002:1023 i lydelse enligt SFS 2020:108
Ikraft
2003-07-01
Upphäver
Lag (1987:518) med instruktion för Riksdagens revisorer
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  Riksrevisionen är enligt 13 kap. 7 § regeringsformen en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

[S2]I lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. finns bestämmelser om Riksrevisionens granskning. Bestämmelser om Riksrevisionens granskning finns även i andra lagar. Lag (2010:1431).

Prop. 2001/02:190: Första stycket innehåller en hänvisning till vad som föreskrivs i regeringsformen (se bilaga 1).

2 §  Riksrevisorn är chef för Riksrevisionen och leder myndigheten. Riksrevisorn avgör granskningsärendena.

[S2]Riksdagen väljer också en riksrevisionsdirektör att vara riksrevisorns ställföreträdare. Riksrevisorn bestämmer vilka uppgifter som ska utföras av riksrevisionsdirektören.

[S3]Om riksrevisorn är förhindrad att fatta beslut och beslutet är brådskande, får riksrevisionsdirektören fatta beslut i frågan.

[S4]Vid Riksrevisionen finns också riksdagens råd för Riksrevisionen.

[S5]I 13 kap.5, 6 och 8 §§riksdagsordningen finns bestämmelser om val av riksrevisorn, riksrevisionsdirektör, tillförordnad riksrevisor och riksdagens råd för Riksrevisionen. Lag (2020:108).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitten 6.1.6, 6.1.7 och 6.2.3.

2 a §  Vad som i denna lag sägs om riksrevisorn gäller även en tillförordnad riksrevisor. Lag (2020:108).

3 §  Vid Riksrevisionen finns ett vetenskapligt råd.

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.1.9.

Riksrevisorerna bestämmer om rådets verksamhet.

Riksrevisorn

4 §  Riksrevisorn beslutar vilken huvudsaklig inriktning granskningen ska ha. Beslutet ska redovisas i en granskningsplan.

[S2]Innan riksrevisorn beslutar att ett granskningsärende ska inledas inom effektivitetsrevisionen, ska han eller hon samråda med riksrevisionsdirektören.

[S3]Riksrevisorn får uppdra åt riksrevisionsdirektören eller en tjänsteman vid Riksrevisionen att i riksrevisorns ställe avgöra granskningsärenden. Ett sådant uppdrag till riksrevisionsdirektören kan inte tas tillbaka. Lag (2020:108).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelserna har behandlats i avsnitt 6.1.6.

Huvudregeln i första stycket är att riksrevisorerna beslutar gemensamt i alla frågor som omfattas av denna bestämmelse.

Bestämmelsen i andra stycket innebär att riksrevisorerna inom respektive granskningsområde efter samråd beslutar vad som skall granskas. Val av granskningsobjekt, val av granskningsmetod och revisionens ...

4 a §  Riksrevisorn beslutar om förslag till anslag för Riksrevisionen på statens budget. Riksrevisorn beslutar även om årsredovisningen för Riksrevisionen. Lag (2020:108).

4 b §  Riksrevisorn ansvarar inför riksdagen för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att Riksrevisionen hushållar väl med statens medel. Lag (2020:108).

5 §  Riksrevisorn beslutar om arbetsordning och verksamhetsplan samt de ekonomi- och personaladministrativa föreskrifter som ska gälla för den egna verksamheten och som inte ska meddelas av Riksdagsförvaltningen enligt 7 § 1 lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen eller 10 kap. 1 § lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter.

[S2]Enligt de förutsättningar som anges i 6 § första stycket 2 och 3 lagen (1994:260) om offentlig anställning får riksrevisorn i särskilda fall besluta att endast svenska medborgare får vara anställda inom Riksrevisionen. Lag (2020:108).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelserna har behandlats i avsnitt 6.1.7.

Bestämmelsen i första stycket första meningen innebär att riksrevisorerna skall var för sig besluta om innehållet och slutsatserna i revisionsrapporterna från både effektivitetsrevisionen och den årliga revisionen. Bestämmelsen i andra meningen innebär att varje riksrevisor avgör själv i vilken utsträckning granskningsärenden kan delegeras ...

6 § Har upphävts genom lag (2010:1421).
7 § Har upphävts genom lag (2010:1421).
8 § Har upphävts genom lag (2020:108).
9 § Har upphävts genom lag (2020:108).
10 § Har upphävts genom lag (2020:108).

Riksdagens råd för Riksrevisionen

11 §  Riksdagens råd för Riksrevisionen ska följa granskningsverksamheten.

[S2]Rådet ska verka för samråd och insyn i Riksrevisionens verksamhet och organisation. Lag (2019:30).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.2.3, jfr det vilande grundlagsförslaget till ny lydelse av 12 kap. 7 § regeringsformen (se bilaga 1).

12 §  Riksrevisorn ska informera riksdagens råd för Riksrevisionen om Riksrevisionens verksamhet och organisation. Riksrevisorn ska också för rådet redovisa arbetet i de viktigaste granskningarna och hur granskningsplanen följs.

[S2]Innan ett beslut enligt 4 a § om förslag till anslag på statens budget för Riksrevisionen fattas ska riksrevisorn redogöra för förslaget för riksdagens råd för Riksrevisionen. Lag (2020:108).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.2.3.

I första stycket anges styrelsens uppgifter, jfr det vilande grundlagsförslaget till ny lydelse av 12 kap. 7 § regeringsformen (se bilaga 1).

Av andra stycket följer att yttrande skall inhämtas från riksdagsförvaltningen innan styrelsen beslutat om ...

13 § Har upphävts genom lag (2010:1421).

Anmälningsskyldighet

14 §  Riksrevisorn och riksrevisionsdirektören får inte inneha egendom som medför att han eller hon har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i den verksamhet som bedrivs av ett aktiebolag som avses i 2 § 4 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. Lag (2020:108).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.1.2.

Paragrafen har utformats efter förebild av bestämmelserna i 4 kap. 4 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank och 10 § lagen (<a href="https://lagen.nu/1996:810" ...

14 a §  Vid Riksrevisionen ska föras en förteckning över sådana finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och som innehas av arbetstagare, uppdragstagare och andra funktionärer i Riksrevisionen med särskild insynsställning.

[S2]De arbetstagare, uppdragstagare och funktionärer som riksrevisorn bestämmer är skyldiga att till Riksrevisionen anmäla innehav och ändringar i innehav av finansiella instrument. Anmälningsskyldigheten enligt denna paragraf gäller inte för riksrevisorn eller riksrevisionsdirektören.

[S3]I tilläggsbestämmelsen 13.6.2 till riksdagsordningen finns bestämmelser om att riksrevisorn och riksrevisionsdirektören skriftligen ska anmäla innehav och ändring i innehavet av finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt vissa andra förhållanden till riksdagen. Lag (2020:108).

Personalansvarsnämnd

15 §  Vid Riksrevisionen ska det finnas en personalansvarsnämnd med riksrevisorn som ordförande. Nämnden ska därutöver bestå av, förutom personalföreträdarna, de ledamöter som myndigheten utser. Följande frågor ska prövas av personalansvarsnämnden:

  1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,
  2. disciplinansvar,
  3. åtalsanmälan, och
  4. avstängning. Lag (2020:108).

16 §  Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.

Prop. 2001/02:190: I paragraferna regleras vissa anställningsfrågor för personalen vid Riksrevisionen. Det är inte lämpligt att dessa frågor prövas av personalansvarsnämnden vid riksdagsförvaltningen. Motsvarande bestämmelser finns i 23 och 24 §§ lagen om instruktion för riksdagsförvaltningen, 9 kap. 6 § lagen om Sveriges riksbank samt 19 och 20 §§ <a href="https://lagen.nu/1995:1322" ...

Ersättningar

17 §  Föreskrifter om arvoden till ledamöterna och suppleanterna i riksdagens råd för Riksrevisionen finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.

[S2]Under resor och förrättningar som ledamöterna och suppleanterna gör för sitt uppdrag har de rätt till ersättning enligt 4 och 5 kap. lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter och tillämpningsföreskrifterna till denna. Vid bedömningen av rätten till ersättning ska ledamöternas och suppleanternas bostad på hemorten anses som tjänsteställe. Lag (2019:30).

Prop. 2001/02:190: Paragrafen motsvarar 19 § lagen med instruktion för Riksdagens revisorer. Bestämmelsen innebär att det är riksdagsförvaltningen som beslutar om ekonomiska förmåner för ledamöterna i styrelsen vid

Riksrevisionen. Ett sådant beslut får överklagas till riksdagens besvärsnämnd enligt 5 § och 7 § andra stycket lagen om överklagande av administrativa beslut ...

Övriga bestämmelser

18 §  Bestämmelser om internrevision och intern styrning och kontroll finns i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter. Lag (2016:1095).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen motsvarar 1 § lagen om revision av riksdagens förvaltning och riksdagens myndigheter m.m., som varit tillämplig bl.a. för Riksdagens revisorer. Med tillämpning av 2 § 2 lagen om instruktion för riksdagsförvaltningen får riksdagsförvaltningen meddela redovisningsföreskrifter för Riksrevisionen.

19 §  Riksdagens konstitutionsutskott svarar för att revision sker av Riksrevisionen. Lag (2019:30).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen i första stycket överensstämmer med undantag för tidpunkten med 16 § lagen med instruktion för Riksdagens revisorer. Tidpunkten motsvarar vad som föreskrivs om årsredovisningens avlämnande i 2 kap. 1 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Enligt 12 § 3 är det styrelsen som beslutar om årsredovisning.

Andra stycket motsvarar 2 § andra stycket lagen om revision av riksdagens förvaltning och riksdagens myndigheter m.m. Se även författningskommentaren ...

20 §  Riksrevisionen skall planera för sin verksamhet under kris- och krigsförhållanden.

Prop. 2001/02:190: En motsvarande bestämmelse finns i dag för Riksrevisionsverket i 2 § 7 förordningen med instruktion för Riksrevisionsverket.

21 §  Riksrevisionen företräder Sverige som det nationella revisionsorganet i internationella sammanhang.

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 7.4.1.

22 §  Riksrevisionen ska bedriva internationellt utvecklingssamarbete i enlighet med vad riksdagen har beslutat. Inriktningen av det internationella utvecklingssamarbetet ska beslutas av Riksrevisionen efter samråd med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

[S2]Riksrevisionen får även i övrigt inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag och tillhandahålla tjänster på det internationella området.

[S3]Riksrevisionen får ta betalt för sådana uppdrag och tjänster som avses i andra stycket. Riksrevisionen bestämmer avgifternas storlek. Lag (2010:1421).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 7.4.1.

Överklagande

23 §  Bestämmelser om överklagande av Riksrevisionens beslut finns i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter. Lag (2011:750).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen motsvarar 20 § lagen med instruktion för Riksdagens revisorer (se även kommentarerna till 15 och 16 §§).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Förarbeten
Rskr. 2002/03:22, Prop. 2001/02:190, Bet. 2002/03:KU12
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:359) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Förarbeten
Rskr. 2002/03:197, Bet. 2002/03:KU34
Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 10, 12, 14 §§

Lag (2006:1003) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Förarbeten
Rskr. 2005/06:384, Bet. 2005/06:KU39
Omfattning
ändr. 5, 12, 19, 22 §§
Ikraftträder
2006-08-01

Lag (2007:88) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Förarbeten
Rskr. 2006/07:104, Bet. 2006/07:KU6
Omfattning
ändr. 4, 5, 14 §§; ny 14 a §
Ikraftträder
2007-04-01

Lag (2010:1421) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Förarbeten
Rskr. 2010/11:25, Bet. 2010/11:KU2
Omfattning
upph. 6, 7, 13 §§; ändr. 2, 4, 9, 11, 12, 15, 17, 22 §§, rubr. närmast före 11 §; ny 4 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1431) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Förarbeten
Rskr. 2010/11:29, Prop. 2010/11:3, Bet. 2010/11:KU13
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1817) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Förarbeten
Rskr. 2010/11:52, Bet. 2010/11:KU9
Omfattning
ändr. 5, 18 §§; ny 4 b §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:750) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Förarbeten
Rskr. 2010/11:264, Bet. 2010/11:KU30
Omfattning
ändr. 5, 18, 23 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2014:805) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Förarbeten
Rskr. 2013/14:351, Bet. 2013/14:KU46
Omfattning
ändr. 2, 10, 14 a §§
Ikraftträder
2014-09-01

Lag (2016:1095) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Förarbeten
Rskr. 2016/17:39, Bet. 2016/17:KU4
Omfattning
ändr. 4 a, 5, 12, 18 §§
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2016:1112) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Förarbeten
Rskr. 2016/17:36, Bet. 2016/17:KU3
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2019:30) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Förarbeten
Rskr. 2018/19:127, Bet. 2018/19:KU14
Omfattning
ändr. 2, 11, 12, 17, 19 §§, rubr. närmast före 11 §; ny 2 a §
Ikraftträder
2019-04-01

Lag (2020:108) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.
  2. Lagen börjar tillämpas när riksrevisorernas antal nedgått under två.
Förarbeten
Rskr. 2019/20:161, Bet. 2019/20:KU6
Omfattning
upph. 8, 9, 10 §§; ändr. 2, 2 a, 4, 4 a, 4 b, 5, 12, 14, 14 a, 15 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2020-04-01