Upphävd författning

Förordning (1989:270) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1989-05-03
Ändring införd
SFS 1989:270 i lydelse enligt SFS 1995:187
Ikraft
1989-07-01
Upphäver
Förordning (1983:695) med instruktion för statens mät- och provråd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är central förvaltningsmyndighet för teknisk kontroll och mätteknik samt frågor i övrigt om bedömning av överensstämmelse.

[S2]Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är nationellt organ för ackreditering enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll och är samord nings- och kontaktorgan för svensk marknadskontroll. Förordning (1995:187).

2 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll skall särskilt

 1. verka som ett nationellt forum för samverkan i frågor om teknisk kontroll, mätteknik och bedömning av överensstämmelse i övrigt,
 2. lämna råd till berörda myndigheter och organisationer i frågor om teknisk kontroll, mätteknik och bedömning av överensstämmelse i övrigt.
 3. främja och utveckla det nationella systemet för ackreditering med särskilt beaktande av den internationella utvecklingen,
 4. främja och utveckla en effektiv organisation för mätning,
 5. fördela medel till riksmätplatserna och redovisa kostnaderna för deras verksamhet,
 6. meddela föreskrifter enligt bemyndiganden i förordningen (1993:1065) om teknisk kontroll och förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon samt vid behov allmänna råd för tillämpning av föreskrifterna,
 7. utöva tillsyn enligt bemyndiganden i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll och förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon,
 8. vara GLP-myndighet inom området kemiska produkter enligt förordningen (1991:93) om införande av OECD: s principer om god laboratoriesed,
 9. vara central förvaltningsmyndighet för frågor om ädelmetallarbeten,
 10. i sin roll som samordnings- och kontaktorgan för marknadskontroll samverka med berörda myndigheter vid planering och genomförande av sådan kontroll,
 11. bevaka och aktivt delta i internationellt samarbete inom ansvarsområdet.

[S2]Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll skall vid fullgörandet av sina uppgifter i behövlig omfattning ha ett nära samarbete med berörda myndigheter och organ. Förordning (1995:187).

3 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll skall varje år före den 1 december lämna en berättelse till regeringen om verksamheten under det senaste budgetåret. Förordning (1995:187).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Förordning (1995:187).

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontoll ledning

5 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls generaldirektör är chef för myndigheten. Förordning (1995:187).

Styrelsen

6 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls styrelse består av högst tio personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1995:187).

Organisation

7 §  Inom Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll finns avdelningar och enheter med de uppgifter styrelsen särskilt anger. I en avdelning kan ingå flera enheter.

[S2]Varje avdelning och enhet leds av en chef. Förordning (1995:187).

Personalföreträdare

8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Förordning (1995:187).

Personalansvarsnämnden

9 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls personalansvarsnämnd består förutom av generaldirektören och personalföreträdarna av avdelnings- och enhetscheferna. Generaldirektören är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1995:187).

Styrelsens ansvar och uppgifter

10 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen besluta om förslag till regeringen om utseende av riksprovplatser och riksmätplatser samt om Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls verksamhetsberättelse.

[S2]Styrelsen får överlåta åt generaldirektören att besluta om föreskrifter av mindre vikt och utan principiell betydelse. Förordning (1995:187).

Tekniska kommittéer

11 §  Vid styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll finns de tekniska kommittéer med rådgivande uppgifter i tekniska frågor som styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll bestämmer. Förordning (1995:187).

Tjänstetillsättning m. m.

12 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra tjänster tillsätts av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Förordning (1995:187).

13 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

14 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

15 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll utser ledamöter i de tekniska kommittéerna. Förordning (1995:187).

16 § har upphävts genom förordning (1993:817).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:270) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989 då förordningen (1983:695) med instruktion för statens mät- och provråd skall upphöra att gälla.
  Bestämmelserna i 3 § tillämpas första gången år 1990.
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:1330) om ändring i förordningen (1989:270) med instruktion för statens mät- och provstyrelse

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-12, 15, 16 §§, rubr. närmast före 5 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:138) om ändring i förordningen (1989:270) med instruktion för styrelsen för teknisk ackreditering

  Omfattning
  ändr. 7, 12 §§
  Ikraftträder
  1991-05-01

Förordning (1993:817) om ändring i förordningen (1989:270) med instruktion för Styrelsen för teknisk ackreditering

  Omfattning
  upph. 16 §; ändr. rubr. närmast före 16 §, 7, 9, 12 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1995:187) om ändring i förordningen (1989:270) med instruktion för Styrelsen för teknisk ackreditering

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1-12, 15 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
1995-04-01

Ändring, SFS 1996:81

  Omfattning
  upph.