Förordning (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1993-09-23
Ändring införd
SFS 1993:1066 i lydelse enligt SFS 2016:331
Ikraft
1994-01-01
Upphäver
Förordning (1986:984) om bestämning av volym och vikt
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Förordningens ändamål

1 §  Föreskrifterna i denna förordning meddelas till huvudsaklig del för att uppfylla de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Förordning (2016:331).

1 a § Har upphävts genom förordning (2005:648).

Bemyndiganden

2 § Har upphävts genom förordning (2016:331).

3 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter om

 1. verkställighet av bestämmelserna i 1 § andra stycket lagen (1992: 1514) om måttenheter, mätningar och mätdon om användning av vissa måttenheter vid vissa mätningar, och
 2. undantag i fråga om kommunikationer enligt 1 § tredje stycket samma lag. Förordning (1995:188).

4 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter som avser skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa, kommunikationer eller näringsverksamhet och gäller

 1. krav på mätningar och mättekniska metoder, eller
 2. krav på och kontroll av mätdon.

[S2]Styrelsen får även meddela föreskrifter om

 1. krav på och kontroll av förpackningsstorlek och kontroll av mängduppgifter på färdigförpackade varor, och
 2. krav på och kontroll av elmätare även om de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon inte är uppfyllda. Förordning (2016:331).

Särskild kundvåg i detaljhandeln

5 §  I lokaler för detaljhandel med livsmedel, där varor som säljs i lös vikt vägs av butikspersonal först vid utgångskassan, skall det på lämplig plats finnas en ändamålsenlig våg som kunderna får använda.

[S2]I andra lokaler för detaljhandel med livsmedel, där skyldighet finns att ha kontrollerad våg, skall kunderna ha möjlighet att använda en sådan för den vägning som de vill företa.

Kontroll av färdigförpackade varor

6 §  Kontroll av förpackningsstorlek och mängduppgifter i fråga om färdigförpackade varor görs genom stickprovsundersökningar hos tillverkare, importörer, förpackare, grossister och detaljhandlare.

[S2]Bestämmelser om sådan kontroll finns i 5 § lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon.

Tillsyn

7 §  Tillsyn över att lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon samt föreskrifter meddelade med stöd av lagen följs utövas av

 1. Livsmedelsverket och den kommunala nämnd som utövar offentlig kontroll när det gäller föreskrifter om färdigförpackade livsmedel, och
 2. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, när det gäller föreskrifter i övrigt.

[S2]Bestämmelser om sådan tillsyn och om sanktionsavgift finns i 56 a §§ lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon. Förordning (2016:331).

7 a §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska i egenskap av marknadskontrollmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 utöva marknadskontroll över icke-automatiska vågar och mätinstrument som omfattas av

 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/31/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av icke-automatiska vågar, eller
 2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument. Förordning (2016:331).

7 b §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska enligt förordning (EG) nr 765/2008 i fråga om det marknadskontrollansvar som följer av 7 a §

 1. inrätta lämpliga förfaranden enligt artikel 18.2,
 2. utföra de uppgifter som följer av artiklarna 20–22 och 23.2, och
 3. samarbeta med andra enligt artikel 24.2 och 24.4. Förordning (2016:331).

8 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får besluta om avgifter för kontroll av mätdon och färdigförpackade varor som omfattas av styrelsens tillsyn. Avgifterna ska bestämmas så att de täcker kostnaderna för denna tillsyn. Föreskrifter om sådana avgifter meddelas av styrelsen efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Förordning (2016:331).

Information och samråd i samband med marknadskontroll

9 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska meddela Europeiska kommissionen och andra medlemsstater om icke-automatiska vågar och mätinstrument som inte uppfyller gällande krav, om styrelsen anser att den bristande överensstämmelsen inte bara gäller i Sverige. Meddelandet ska innehålla information om den bristande överensstämmelsen, utvärderingsresultat, fattade beslut och eventuella synpunkter från den som beslut riktats mot.

[S2]Styrelsen ska meddela Europeiska kommissionen och andra medlemsstater om de åtgärder styrelsen har vidtagit med anledning av motsvarande information från en annan medlemsstat.

[S3]Styrelsen ska även meddela Europeiska kommissionen och andra medlemsstater om icke-automatiska vågar och mätinstrument som bedöms utgöra en risk, trots att de uppfyller gällande krav. Meddelandet ska innehålla alla tillgängliga uppgifter. Förordning (2016:331).

10 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska när så är befogat och för Sveriges räkning invända mot ett beslut som en marknadskontrollmyndighet i en annan medlemsstat har fattat om icke-automatiska vågar eller mätinstrument. Styrelsen ska skyndsamt informera Europeiska kommissionen, andra medlemsstater och regeringen om invändningen och skälen för den.

[S2]När Europeiska kommissionen har utvärderat beslut och invändningar mot beslut, ska styrelsen delta i det samråd som sker mellan kommissionen och andra medlemsstater. Styrelsen ska även delta i samråd mellan kommissionen och andra medlemsstater med anledning av icke-automatiska vågar och mätinstrument som bedöms utgöra en risk, trots att de uppfyller gällande krav. Förordning (2016:331).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1986:984) om bestämning av volym och vikt.
  3. Föreskrift som har meddelats med stöd av den upphävda förordningen gäller till dess Styrelsen för teknisk ackreditering föreskriver annat.
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Förordning (1994:100) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

  Omfattning
  nya 1 a §, rubr. närmast före 1 a §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1077) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:328, Prop. 1993/94:161, Bet. 1993/94:NU21
  Omfattning
  ny 8 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:188) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

  Omfattning
  ändr. 3, 4, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:1178) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

  Omfattning
  ändr. 1 a §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1998:471) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (2005:648) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

Omfattning
upph. 1 a §, rubr. närmast före 1 a §; ändr. 2 §
CELEX-nr
32004L0022
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:835) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2016:331) om ändring i förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon

Omfattning
upph. 2 §; ändr. 1, 4, 7, 8 §§; nya 7 a, 7 b, 9, 10 §§,, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2016-04-20