Upphävd författning

Förordning (1983:695) med instruktion för statens mät- och provråd

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1983-06-09
Ändring införd
SFS 1983:695
Ikraft
1983-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statens mät- och provråd även efter den 31 december 1988, då stadgan enligt övergångsbestämmelserna till verksförordningen (1987:1100) upphör att gälla.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § verksstadgan rådets styrelseordförande och i övrigt kanslichefen. Förordning (1988:752).

Uppgifter

2 §  Rådet är central förvaltningsmyndighet för teknisk kontroll och mätteknik och har hand om den övriga verksamhet som åligger rådet enligt författning eller särskilda beslut.

[S2]Det åligger rådet, enligt bestämmelserna i lagen (1985:1105) och förordningen (1985:1106) om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m.m. samt lagen (1974:897) och förordningen (1974:899) om riksmätplatser, särskilt att

 1. meddela föreskrifter och allmänna råd,
 2. utöva tillsyn,
 3. organisera och samordna teknisk kontrollverksamhet och mätteknik,
 4. redovisa de totala kostnaderna för verksamheten vid riksmätplatserna samt fördela de särskilda bidragsmedel som ställts till rådets förfogande för riksmätplatsverksamheten,
 5. bistå föreskrivande myndigheter med råd i tekniska kontrollfrågor och hjälp att beräkna ekonomiska följder av föreskrifter om kontroll genom teknisk provning,
 6. följa utvecklingen inom det tekniska kontrollområdet, bland annat genom att jämföra tekniska kontrollkrav inom olika föreskriftsområden och vid behov föreslå åtgärder,
 7. följa utvecklingen inom det mättekniska området och vid behov föreslå åtgärder,
 8. följa de internationella förhållandena inom sitt verksamhetsområde. Förordning (1985:1108)

Organisation

3 §  Rådet leds av en styrelse som består av en ordförande samt ordförandena i mätnämnden och provnämnden. En av de senare är vice ordförande i styrelsen.

[S2]Ordföranden och vice ordföranden utses av regeringen.

4 §  Inom rådet finns en nämnd för frågor om teknisk kontroll (provnämnden) och en nämnd för frågor om mätteknik (mätnämnden).

[S2]Vardera nämnden består av högst tio ledamöter som regeringen utser. Bland ledamöterna förordnar regeringen en ordförande och en vice ordförande.

[S3]För ledamöterna utser regeringen ersättare till det antal regeringen bestämmer. Förordning (1985:1108)

5 §  Inom rådet finns en enhet för samordning av kontroll genom teknisk provning m. m. (Provcentrum) och en enhet för organisation och samordning av mätteknik (Mätcentrum) samt ett kansli. Enheterna är beredande och verkställande organ till provnämnden respektive mätnämnden. Varje enhet förestås av en chef. En av enhetscheferna är dessutom chef för rådets kansli. Förordning (1985:1108)

6 §  Hos rådet är i övrigt anställda tjänstemän enligt personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får rådet anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

7 §  Av styrelsen avgörs

 1. frågor av principiell natur som berör såväl det tekniska kontrollområdet som det mättekniska området,
 2. frågor om avgifter från prov- och mätplatser,
 3. anslagsfrågor och andra frågor av ekonomisk betydelse som är gemensamma för prov- och mätnämndens verksamhetsområden,
 4. frågor om tillsättning av tjänster i lägst lönegrad N 21 och antagande av annan personal med motsvarande löneställning,
 5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. andra frågor som provnämnden, mätnämnden eller kanslichefen hänskjuter till styrelsen. Förordning (1985:1108)

8 §  Av nämnderna avgörs ärenden inom respektive nämnds område. Kanslichefen beslutar i administrativa frågor i den mån dessa inte ankommer på styrelsen.

9 §  Styrelsen är beslutför när minst två ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:826).

10 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan styrelseledamöterna. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

11 §  I ärenden som skall avgöras av nämnd är nämnden beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av nämndens övriga ledamöter är närvarande.

[S2]Nämnden skall yttra sig i frågor som skall avgöras av styrelsen och som angår respektive nämnds verksamhetsområde. Förordning (1986:826).

12 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får styrelsen överlämna åt styrelsens ordförande eller åt kanslichefen eller annan tjänsteman att avgöra vissa ärenden eller grupper av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att de behöver prövas av styrelsen.

13 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får nämnderna överlåta åt respektive nämnds ordförande eller åt enhetschef eller annan tjänsteman att avgöra vissa ärenden eller grupper av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att de behöver prövas av nämnden.

14 §  Styrelseärenden avgörs efter föredragning som ankommer på kanslichefen, chefen för den enhet dit ärendet hör eller någon särskilt förordnad föredragande. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 12 § avgörs utan föredragning.

[S2]Chefen för en enhet får närvara när ett styrelseärende som hör till hans enhet föredras av någon annan. Förordning (1985:1108).

15 §  Föredragningen av ett nämndärende ankommer på chefen för den enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får medges att ärenden som handläggs enligt 13 § avgörs utan föredragning.

16 § har upphävts genom förordning (1986:826).

17 §  Ordföranden i styrelsen eller i en nämnd, en enhetschef eller, efter beslut av ordföranden i styrelsen, andra tjänstemän får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos rådet.

Tjänstetillsättning

18 §  Ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen och i nämnderna förordnas för högst tre år.

[S2]Tjänster som enhetschef och kanslichef tillsätts av regeringen efter anmälan av ordföranden i styrelsen.

[S3]Andra tjänster tillsätts av rådet.

19 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:600) lämnas av rådet även i fråga om enhetschefer och kanslichefen. Förordning (1985:1108).

Ändringar

Förordning (1983:695) med instruktion för statens mät- och provråd

Ikraftträder
1983-07-01

Förordning (1985:1108) om ändring i förordningen (1983:695) med instruktion för statens mät- och provråd

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 5, 7, 14, 16, 19 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1986-02-01

Förordning (1986:826) om ändring i förordningen (1983:695) med instruktion för statens mät- och provråd

  Omfattning
  upph. 16 §; ändr. 9, 11 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1988:752) om ändring i förordningen (1983:695) med instruktion för statens mät- och provråd

  Omfattning
  ändr. 1 §, ikrafttr.best. till 1983:695

Ändring, SFS 1989:270

  Omfattning
  upph.