Förordning (1989:281) om Jordfonden

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1989-05-11
Ändring införd
SFS 1989:281 i lydelse enligt SFS 1991:737
Ikraft
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
 • SJVFS 1991:77: Statens jordbruksverks föreskrifter. om jordfonden

1 §  Jordfonden förvaltas av statens jordbruksverk. På fonden bokförs kostnaderna för länsstyrelsernas förvärv, överlåtelser och förvaltning av fastigheter (jordfondsfastigheter) samt köpeskillingarna för försålda jordfondsfastigheter. Förordning (1990:479).

2 §  Jordfondsfastigheterna skall användas främst för att främja en från allmän synpunkt lämplig utveckling av företag inom jordbruket, skogsbruket och trädgårdsnäringen. Fastigheterna skall också användas för att främja bosättning och sysselsättning i glesbygd. Förordning (1991:737).

3 §  En jordfondsfastighet skall avyttras så snart ändamålet med förvärvet kan tillgodoses. Länsstyrelsen skall utreda de möjligheter som finns att använda fastigheten om dessa inte är helt klarlagda vid köpet. Detta gäller också om det ursprungliga ändamålet med förvärvet inte längre är aktuellt.

4 §  Jordfondsfastigheterna skall i avvaktan på försäljning förvaltas så rationellt som möjligt med hänsyn till omständigheterna.

5 §  Frågor om förvärv och överlåtelser samt förvaltning av jordfondsfastigheter prövas av jordbruksverket eller efter jordbruksverkets bemyndigande av länsstyrelsen. Förordning (1991:737).

6 §  Beslut i jordfondsärenden får inte överklagas.

7 §  För att täcka en del av kostnaderna för administrationen av jordfonden får länsstyrelsen ta ut en särskild avgift av köpare av jordfondsfastigheter. Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.

[S2]Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning får beslutas av statens jordbruksverk. Förordning (1990:479).

 • SJVFS 2009:37: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:77) om jordfonden
 • SJVFS 2003:73: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:77) om jordfonden
 • SJVFS 1998:4: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:77) om jordfonden
 • SJVFS 2021:20: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:77) om jordfonden

Ändringar

Förordning (1989:281) om Jordfonden

  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:479) om ändring i förordningen (1989:281) om jordfonden

Förordning (1991:737) om ändring i förordningen (1989:281) om jordfonden

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 5, 7 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01