Upphävd författning

/r1/ Förordning (1989:422) om statsbidrag till eftermontering av avgasrening på äldre bilar;

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1989-05-25
Ändring införd
SFS 1989:422
Ikraft
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Bidrag enligt denna förordning betalas till den som på sin bil monterar godkänd avgasreningsutrustning som medför att utsläppen minskar med minst 40 procent. Bidrag lämnas dock inte om bilen omfattas av avgasreningskraven i 6 § bilavgasförordningen (1987:586).

[S2]Beteckningar i denna förordning har samma betydelse som i fordonskungörelsen (1972:595).

2 §  Statens naturvårdsverk meddelar efter samråd med trafiksäkerhetsverket föreskrifter om godkännande av avgasreningsutrustning som avses i 1 §. Beslut om godkännande av sådan utrustning meddelas av Aktiebolaget Svensk Bilprovning.

3 §  Bidraget är 1 000 kronor för varje fordon och betalas till den som i bilregistret är antecknad som ägare till fordonet när den registreringsbesiktning sker som avser avgasreningsutrustningen.

[S2]Registreringsbesiktningen sker utan kostnad för den bidragsberättigade. Aktiebolaget Svensk Bilprovning får ersättning för besiktningen av trafiksäkerhetsverket.

4 §  Trafiksäkerhetsverket betalar ut bidraget när det av bilregistret framgår att bilen försetts med godkänd avgasreningsutrustning.

5 §  Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas av trafiksäkerhetsverket.

6 §  Beslut av Aktiebolaget Svensk Bilprovning i fråga om godkännande av avgasreningsutrustning får överklagas hos statens naturvårdsverk. Naturvårdsverkets beslut får inte överklagas.

[S2]Vid överklagande av bolagets beslut tillämpas föreskrifterna i 23--25 och 30 §§förvaltningslagen (1986:223).

Ändringar

Förordning (1989:422) om statsbidrag till eftermontering av avgasrening på äldre bilar

Förarbeten
Prop. 1988/89:100
Ikraftträder
1989-07-01

Förordning (1991:1090) om upphävande av vissa förordningar om statsbidrag till avgasrening av bilar

    Omfattning
    upph.