Upphävd författning

Förordning (1989:447) om förmåner m.m. till viss hälso- och sjukvårdspersonal vid tjänstgöring inom försvarsmakten

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1989-06-01
Ändring införd
SFS 1989:447 i lydelse enligt SFS 1990:837
Ikraft
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde m. m.

1 §  Denna förordning tillämpas på dem som omfattas av tjänsteplikt enligt lagen (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m. m. vid tjänstgöring inom försvarsmakten.

[S2]Den personal som denna förordning är tillämplig på tillhör försvarsmaktens militära personal.

Förmåner enligt värnpliktsförmånsförordningen

2 §  Följande bestämmelser i värnpliktsförmånsförordningen (1976: 1008) skall tillämpas i fråga om de tjänstepliktiga:

[S2]7--9 §§ om dagpenning,

[S3]11 § om befattningspenning,

[S4]18--26 §§ om ersättning m. m. vid resor,

[S5]28--32 §§ om förplägnad, inkvartering och utrustning,

[S6]34--37 §§ om hälso- och sjukvård,

[S7]38 § om begravningshjälp,

[S8]39 § om utbetalning m. m.,

[S9]40 § om överklagande.

[S10]Tjänstepliktiga är dessutom berättigade till fälttraktamente enligt de grunder som gäller för värnpliktiga.

Anstånd med tjänstgöringen

3 §  Bestämmelserna om anstånd i 20, 22, 23, 25 och 26 §§ kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m. m. skall tillämpas i fråga om utbildning och övning enligt 6 § lagen (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m. m. I fråga om annan tjänstgöring tillämpas 28 § kungörelsen.

4 §  Värnpliktsverket beslutar i ärenden om anstånd för de tjänstepliktiga. Ett beslut om anstånd får överklagas hos totalförsvarets tjänstepliktsnämnd. Skrivelsen med överklagandet skall ges in till den myndighet som har meddelat beslutet inom två veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

[S2]Tjänstepliktsnämndens beslut får inte överklagas. Förordning (1989:762).

5 § har upphävts genom förordning (1990:837).

Ändringar

Förordning (1989:447) om förmåner m.m. till viss hälso- och sjukvårdspersonal vid tjänstgöring inom försvarsmakten

  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:762) om ändring i förordningen (1989:447) om förmåner m.m. till viss hälso- och sjukvårdspersonal vid tjänstgöring inom försvarsmakten

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1989-10-01

Förordning (1990:837) om ändring i förordningen (1989:447) om förmåner m.m. till viss hälso- och sjukvårdspersonal vid tjänstgöring inom försvarsmakten

  Omfattning
  upph. 5 §, rubr. närmast före 5 §
  Ikraftträder
  1990-09-01

Ändring, SFS 1995:238

  Omfattning
  upph.