Upphävd författning

Förordning (1989:759) med instruktion för Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1989-08-24
Ändring införd
SFS 1989:759 i lydelse enligt SFS 1994:1230
Ikraft
1989-10-01
Upphäver
Förordning (1988:1037) med instruktion för värnpliktsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd har till uppgift att pröva överklaganden som avses i

 1. 29 § värnpliktslagen (1941:967),
 2. 22 § första stycket lagen (1966:413) om vapenfri tjänst samt 13 § andra stycket, 17 § andra stycket och 18 § tredje stycket kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga,
 3. 32 § andra stycket civilförsvarskungörelsen (1960:377) och 15 § tredje stycket förordningen (1977:577) om grundutbildning och övning inom civilförsvaret,
 4. 3 och 3 a §§ förordningen (1986:616) om beredskapspolisen,
 5. 4 § förordningen (1989:447) om förmåner m. m. till viss hälso- och sjukvårdspersonal vid tjänstgöring inom Försvarsmakten,
 6. 10 § förordningen (1989:457) om uttagning av civilförsvarspliktiga till särskilda civila sjukvårdsenheter,
 7. 8 § förordningen (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m. fl.,
 8. 13 § tredje stycket förordningen (1981:642) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal m. m.,
 9. 40 § andra stycket värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008),
 10. 17 § andra stycket förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga. Förordning (1994:1230).

2 § har upphävts genom förordning (1993:534).

Sammansättning

3 §  Nämnden består av ordförande och högst sex andra ledamöter. I den utsträckning det behövs skall det finnas ersättare för ledamöterna. Ordföranden och ersättare för honom skall vara eller ha varit ordinarie domare.

Organisation

4 §  Vid nämnden finns ett kansli som leds av en direktör.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på nämnden:

[S2]2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

[S3]14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

[S4]16 § om interna föreskrifter,

[S5]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S6]18 § om ärendeförteckning,

[S7]27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

[S8]28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

[S9]29 § om myndighetens beslut.

[S10]I administrativa ärenden tillämpas också reglerna om överklagande i 30 § verksförordningen. Förordning (1993:1169).

6 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7, 9, 10 och 13 §§verksförordningen (1987:1100).

Ärendenas handläggning

7 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

[S2]Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. Förordning (1992:1020).

8 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller direktören att avgöra ärenden

 1. som avses i 1 § när överklagandet har återkallats,
 2. som är administrativa och som inte behöver prövas av nämnden.

9 §  Ordföranden eller direktören får avgöra frågor om utlämnande av handlingar.

10 §  Ärendena avgörs efter föredragning eller efter muntlig förhandling. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 8 eller 9 § inte behöver föredras.

11 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening antecknad.

Tjänstetillsättningar m. m.

12 §  Regeringen utser ledamöter för en bestämd tid.

[S2]Ordförande och ersättare för honom utses av regeringen. Förordnandena ges för en bestämd tid.

13 §  Tjänsten som direktör tillsätts av regeringen. Andra tjänster tillsätts av nämnden.

14 § har upphävts genom förordning (1994:873).

Ändringar

Förordning (1989:759) med instruktion för Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd

  Ikraftträder
  1989-10-01

Förordning (1991:1387) om ändring i förordningen (1989:759) med instruktion för totalförsvarets tjänstepliktsnämnd

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-12-01

Förordning (1991:1540) om ändring i förordningen (1989:759) med instruktion för totalförsvarets tjänstepliktsnämnd

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1020) om ändring i förordningen (1989:759) med instruktion för Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1992-11-15

Förordning (1993:534) om ändring i förordningen (1989:759) med instruktion för Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd

  Omfattning
  upph. 2 §
  Ikraftträder
  1993-08-01

Förordning (1993:1169) om ändring i förordningen (1989:759) med instruktion för Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:873) om ändring i förordningen (1989:759) med instruktion för Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd

  Omfattning
  upph. 14 §, rubr. närmast 14 §; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1230) om ändring i förordningen (1989:759) med instruktion för Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1994-10-01

Ändring, SFS 1995:625

  Omfattning
  upph.