Upphävd författning

Förordning (1988:1037) med instruktion för värnpliktsnämnden

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-09-22
Ändring införd
SFS 1988:1037
Ikraft
1988-12-01
Upphäver
Förordning (1979:3) med instruktion för värnpliktsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Värnpliktsnämnden har till uppgift att pröva överklaganden som avses i

 1. 29 § värnpliktslagen (1941:967),
 2. 22 § första stycket lagen (1966:413) om vapenfri tjänst och 13 § andra stycket kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga,
 3. 32 § andra stycket civilförsvarskungörelsen (1960:377) och 15 § tredje stycket förordningen (1977:577) om grundutbildning och övning inom civilförsvaret,
 4. 3 § förordningen (1986:616) om beredskapspolisen.
 5. 4 § förordningen (1989:447) om förmåner m. m. till viss hälso- och sjukvårdspersonal vid tjänstgöring inom försvarsmakten,
 6. 10 § förordningen (1989:457) om uttagning av civilförsvarspliktiga till särskilda civila sjukvårdsenheter. Förordning (1989:460).

2 §  Nämnden skall varje år före den 1 april till chefen för försvarsdepartementet lämna en berättelse om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

[S2]/r3/ Sammansättning

3 §  Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i 30 § värnpliktslagen (1941:967).

[S2]/r3/ Organisation

4 §  Vid nämnden finns ett kansli som leds av en chef.

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

5 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på nämnden:

[S2]14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

[S3]16 § om interna föreskrifter,

[S4]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S5]18 § om ärendeförteckning,

[S6]27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

[S7]28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

[S8]29 § om myndighetens beslut.

[S9]I administrativa ärenden tillämpas också reglerna om överklagande i 30 § verksförordningen.

6 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7, 9, 10 och 13 §§verksförordningen (1987:1100).

[S2]/r3/ Ärendenas handläggning

7 §  Bestämmelser om beslutförhet och omröstning i ärenden enligt värnpliktslagen (1941:967) finns i 30 § värnpliktslagen. Dessa bestämmelser tillämpas också när nämnden avgör andra ärenden, om något annat inte följer av 15 kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig anställning eller 26 § anställningsförordningen (1965:601).

8 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller chefen för kansliet att avgöra ärenden

 1. som avses i 1 § när överklagandet har återkallats,
 2. som är administrativa och som inte behöver prövas av nämnden.

9 §  Ordföranden eller chefen för kansliet får pröva frågor om utlämnande av handlingar.

10 §  Ärendena avgörs efter föredragning eller efter muntlig förhandling.

[S2]I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 8 eller 9 § inte behöver föredras.

11 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening antecknad.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

12 §  Bestämmelser om hur nämndens ledamöter och ersättare utses finns i 30 § värnpliktslagen (1941:967).

13 §  Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen.

[S2]Andra tjänster tillsätts av nämnden.

[S3]/r3/ Bisysslor

14 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av nämnden även i fråga om chefen för kansliet.

Ändringar

Förordning (1988:1037) med instruktion för värnpliktsnämnden

Ikraftträder
1988-12-01

Förordning (1989:460) om ändring i förordningen (1988:1037) med instruktion för värnpliktsnämnden

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Ändring, SFS 1989:759

  Omfattning
  upph.