Upphävd författning

Lag (1989:474) om tillfälligt sparande

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1989-06-08
Ändring införd
SFS 1989:474 i lydelse enligt SFS 1991:184
Ikraft
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Tillfälligt sparande skall ske under den tid och på det sätt som anges i denna lag. Lagen gäller inte staten, kommun, landstingskommun och kyrklig kommun.

2 §  Den för vilken avdrag för preliminär A-skatt skall göras under tiden den 1 september 1989--den 31 december 1990 och den som skall betala preliminär B-skatt under tiden november 1989--januari 1991 skall erlägga ett sparbelopp som motsvarar tre procent av skatten. I fråga om preliminär skatt för inkomståret 1990 är sparbeloppet tre procent endast av den del av skatten som svarar mot statlig inkomstskatt, statlig förmögenhetsskatt och kommunal inkomstskatt. För inkomståret 1990 skall sparbelopp erläggas endast om det uppgår till minst 1 000 kronor.

[S2]Sparbelopp beräknas i helt krontal, varvid öretal bortfaller. Lag (1989:1033).

3 §  Den som påförs slutlig skatt vid 1991 års taxering skall erlägga ett sparbelopp som motsvarar tre procent av skatten till den del den svarar mot statlig inkomstskatt, statlig förmögenhetsskatt och kommunal inkomstskatt. Sparbelopp som understiger 1 000 kronor skall dock inte erläggas. Sparbelopp som skall erläggas skall påföras vid sidan av den slutliga skatten. Därvid skall sparbelopp enligt 2 § för motsvarande tid avräknas.

[S2]Har taxering skett för ett beskattningsår som omfattar mer än tolv månader, skall sparbelopp erläggas endast med vad som motsvarar tolv månader. Lag (1989:1033).

4 §  Sparbelopp som har erlagts av den skattskyldige skall, såvitt det avser inkomståret 1989, återbetalas senast den 31 maj 1991 och i övrigt senast den 28 februari 1992.

[S2]Om rätten till sparbelopp övergår genom arv, testamente eller bodelning med anledning av makes död eller om det annars finns synnerliga skäl får beloppet återbetalas tidigare än som anges i första stycket. Lag (1991:184).

5 §  På sparbelopp som återbetalas skall lämnas en årlig ränta som skall betalas ut vid återbetalningen av sparbeloppet.

[S2]Räntan beräknas på den del av sparbelopp avseende inkomståret 1989 som inte överstiger 1 000 kronor och på den del av sparbelopp avseende inkomståret 1990 som inte överstiger 3 000 kronor efter en räntesats om sju procent. På övrig del beräknas räntan efter en räntesats om tre och en halv procent.

[S3]På sparbelopp som avser inkomståret 1989 beräknas räntan från utgången av 1989 till och med utgången av den månad då beloppet betalas ut. Erläggs sparbeloppet efter den 18 januari 1990 beräknas räntan dock från utgången av den månad då beloppet erlades.

[S4]På sparbelopp som avser inkomståret 1990 beräknas räntan från utgången av 1991 till och med utgången av den månad då beloppet betalas ut. Erläggs sparbeloppet efter den 31 december 1991 utgår ingen ränta.

[S5]Ränta lämnas i helt krontal, varvid öretal bortfaller. Räntan utgör inte skattepliktig inkomst. Lag (1991:184).

6 §  En fordran på sparbelopp och ränta får inte överlåtas eller pantsättas innan den förfaller till betalning.

[S2]Preliminär skatt och sparbelopp som erlagts för inkomståret 1990 skall anses i första hand utgöra betalning av den för samma år påförda slutliga skatten.

[S3]Om ett sparbelopp som avser inkomståret 1990 tillkommer någon mot vilken det allmänna har en fordran på preliminär eller slutlig skatt eller kvarskatteavgift som avser samma år, får från vad som skall betalas ut enligt denna lag avräknas så mycket som kan gå till betalning av fordringen och den restavgift som belöper på denna.

7 §  I fråga om bestämmande, uppbörd och indrivning av sparbelopp gäller bestämmelserna i uppbördslagen (1953:272) i tillämpliga delar. Bestämmelserna om kvarskatteavgift skall dock inte tillämpas i fråga om sparbelopp som hänför sig till inkomståret 1990 och som avser fysiska personer eller dödsbon. Obetalda sparbelopp som hänför sig till inkomståret 1990 och som har påförts med stöd av bestämmelserna om debitering av slutlig skatt behöver inte betalas in.

[S2]På sparbelopp avseende inkomståret 1990 som har erlagts senast den 30 april 1991 skall lämnas ränta motsvarande ö-skatteränta enligt bestämmelserna i 69 § 1 mom. uppbördslagen. Räntan skall betalas ut vid återbetalningen av sparbeloppet. Utbetalning skall ske även om räntan understiger 50 kronor. Förordning (1991:184).

8 §  Den som till ledning vid 1990 års taxering är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt 37 § 1 mom. taxeringslagen (1956:623) skall, om avdrag för erläggande av sparbelopp har gjorts, i kontrolluppgiften särskilt ange sparbeloppet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1989:474) om tillfälligt sparande

  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1989:1033) om ändring i lagen (1989:474) om tillfälligt sparande

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:50
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1990-01-01

Lag (1991:184) om ändring i lagen (1989:474) om tillfälligt sparande

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1991. Äldre bestämmelser i 4 § gäller dock fortfarande i fråga om sparbelopp som avser inkomståret 1989 och som understiger 300 kronor.
Förarbeten
Prop. 1990/91:134
Omfattning
ändr. 4, 5, 7 §§
Ikraftträder
1991-05-01

Lag (1996:483) om upphävande av lagen (1989:474) om tillfälligt sparande

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om sparbelopp för den tid som anges i lagen.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:210, Prop. 1995/96:143, Bet. 1995/96:SkU26
  Omfattning
  upph.