Upphävd författning

Förordning (1989:527) om riksmätplatser

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1989-06-08
Ändring införd
SFS 1989:527 i lydelse enligt SFS 2011:810
Ikraft
1989-07-01
Upphäver
Förordning (1980:122) om utseende av riksmätplatser
Förordning (1985:1107) om riksprovplatser och auktoriserade provplatser m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04
1 § Har upphävts genom förordning (1994:1938).
2 § Har upphävts genom förordning (1994:1938).

3 §  Riksmätplatser enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll är de organ som anges i bilagan till denna förordning. I bilagan anges också storheterna för varje riksmätplats. Förordning (2011:810).

Bilaga

Förteckning över mätstorheter och riksmätplatser

Mätstorhet Riksmätplats
Mekanik 1. längd Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Aktiebolag (1-9)
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. plan vinkel volym massa kraft kraftmoment ljudtryck acceleration tryck
Tid och frekvens 1. tidintervall Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Aktiebolag (1-3)
2. 3. tidpunkt frekvens
Elektricitet och magnetism
1. elektrisk spänning elektrisk ström Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Aktiebolag (1-9)2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. impedans elektrisk effekt elektrisk energi dämpning brus reflektionsfaktor strålningflödestäthet
Värme temperatur Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Aktiebolag
Fotometri och radiometri
1. ljusflöde Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Aktiebolag (1-10)
2. 3. 4. 5. ljusstyrka illuminans luminans kromaticitetskoordinater, tristimulusvärden
6. 7. 8. 9. 10. korrelerad färgtemperatur strålningsflöde irradians relativ irradians spektral irradians
Joniserande strålning
1. exposition Strålsäkerhetsmyndigheten (1-4)
2. 3. 4. Förordning (2008:464). absorberad dos dosekvivalent kerma

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:527) om riksmätplatser

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989, då förordningen (1985:1107) om riksprovplatser och auktoriserade provplatser m. m. och förordningen (1980:122) om utseende av riksmätplatser skall upphöra att gälla.
  2. I fråga om tidigare auktoriserade provplatser för obligatorisk eller frivillig kontroll tillämpas dock förordningen (1985:1107) om riksprovplatser och auktoriserade provplatser m. m. intill dess Styrelsen för teknisk ackreditering har beslutat om ackreditering enligt den nya lagen. Förordning (1990:1329).
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:937) om ändring i förordningen (1989:527) om riksprovplatser och riksmätplatser

  Omfattning
  ändr. bil. I
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1990:198) om ändring i förordningen (1989:527) om riksprovplatser och riksmätplatser

  Omfattning
  ändr. bil. II
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1065) om ändring i förordningen (1989:527) om riksprovplatser och riksmätplatser

  Omfattning
  ändr. bil. I, II
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1990:1199) om ändring i förordningen (1989:937) om ändring i förordningen (1989:527) om riksprovplatser och riksmätplatser

  Omfattning
  ändr. ikraftträdandebest. till 1989:937
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1990:1329) om ändring i förordningen (1989:527) om riksprovplatser och riksmätplatser

  Omfattning
  ändr. 2 §, 2 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:959) om ändring i förordningen (1989:527) om riksprovplatser och riksmätplatser

  Omfattning
  ändr. bil. I
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1624) om ändring i förordningen (1989:527) om riksprovplatser och riksmätplatser

  Omfattning
  ändr. bil I
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1993:705) om ändring i förordningen (1989:527) om riksprovplatser och riksmätplatser

  Omfattning
  ändr. bil. I, II
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1149) om ändring i förordningen (1989:527) om riksprovplatser och riksmätplatser

  Omfattning
  ändr. 3 §, bil. I, II
  Ikraftträder
  1993-12-01

Förordning (1993:1379) om ändring i förordningen (1989:527) om riksprovplatser och riksmätplatser

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§, bil. I, II
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1379

Förordning (1994:1354) om ändring i förordningen (1989:527) om riksprovplatser och riksmätplatser

  Omfattning
  ändr. bil.II
  Ikraftträder
  1995-06-01

Förordning (1994:1938) om ändring i förordningen (1989:527) om riksprovplatser och riksmätplatser

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.
  2. Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Aktiebolag skall intill utgången av mars 1995 alltjämt vara riksprovplats för kontrollområdena Motorbensin och Återföringssystem för bensingaser.
  3. I annan författning får, i de fall regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer har sådan behörighet, föreskrivas att viss provning eller kontroll även efter utgången av år 1994 övergångsvis skall utföras av ett organ som upptagits som riksprovplats i den upphävda bilagan. I sådana fall skall under denna övergångstid bestämmelserna om riksprovplatser i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll och förordningen (1993:1065) om teknisk kontroll, i deras lydelse före utgången av år 1997, tillämpas på organet. Förordning (1997:1238).
  Bilaga 1 Har upphävts genom förordning (1994:1938).
  Omfattning
  upph. 1, 2 §§, bil. I; ändr. författningsrubr., bil. II
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1997:1238) om ändring i förordningen (1989:527) om riksmätplatser

  Omfattning
  bil. II betecknas bil.; ändr. bil.. övergångsbest. till 1994:1938
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1532) om ändring i förordningen (1989:527) om riksmätplatser

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2008:464) om ändring i förordningen (1989:527) om riksmätplatser

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2011:810) om ändring i förordningen (1989:527) om riksmätplatser

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-08-01

Ändring, SFS 2019:16

Omfattning
upph.